05:24
Üç nama
ÜÇ NAMA

■ Ýol aýdymy

Ýollaň azabyndan gorkmazym ýaly,
Maňa ýa dost gerek, ýa-da ýar gerek.
Bolmasa biderek azara galyp,
Kötelli ýollarda ýadaýar ýürek.

Hyýalymy alyslarda aparan,
Nirde sen gün-günden daşlaşýan ýarym?!
Kalbymda turýanam bolsa topalaň,
Meň ömrüm täzeden başlanýan ýaly.

■ Dert

Gaflata gark boldum, ýuwutdy zulmat,
Bu pidaýy uky ne kyn zat eken?!
Men şol pursat duýdum, bar zatdan gymmat,
Daşyň gurşap alan ýakyn-ýat eken.

Geregi ýok ýaly göreşmegiň-de,
Häzir uklasaň bes, emma, wah, emma...
Eziz ynsanlaryň göreçlerinden
Ýagtylyp başlaýar garalan dünýä.

■ Oýanmak

Ýaňyja turup otyryn,
Oýanyp ukudan häzir.
Hyýalda entek ýatyryn,
Endigimiň çekip näzin.

Diňe men şeýlemi, ýa-da
Şeýle bolýarmy hemmede?!
Şaýat bolýan täsin zada,
Million küý bar hum kellede.

Ýöne barysy ugursyz,
Pytraşyp ýatan boş peşeň.
Samsyk awçy deý ulumsy,
Oky nyşandan daş gaçan.

Men-ä gülüp başaramok,
Başarsaň-da gülme maňa.
Ýa men dünýä düşünemok,
Düşünenok dünýe maňa.

Sylapberdi MUHAMOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 19 | Добавил: Garadag | Теги: Sylapberdi Muhamow | Рейтинг: 0.0/0

Awtoryň başga makalalary

 
Всего комментариев: 0
Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: