1 2 3 4 »

SIZ TÜRKMENÇE BILÝÄÑIZMI?

Bu sowalyñ sizi geñirgendirmegi hem ähtimal. "Elbetde, aýtjak bolýan pikirimizi başga dilde däl-de, türkmençe beýan edýäs ahyryn" diýip, bada-bat jogap b ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 81 | Добавил: Has | Дата: 15.04.2019 | Teswirler (6)

DILE - BAGLYLYK; WARLYK: - BAÝLYK

Ähli kişi dil bilýändir. Düşünişmegiň, sorag jogabyň we aragatnaşygyň künjüli pişmesi dildir. Bizi jandarlardan aýyl-saýyllaýan, akylly barlyk diýdirdýän h ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 19 | Добавил: Has | Дата: 26.03.2019 | Teswirler (0)

EDEP BAŞY — DIL
    
Ynsanlaryň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagynda ilkinji nobatda diliň möhüm orny bar. Dilleri ösdürmek, ony kämilleşdirmek asyrlaryň dowamy ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 35 | Добавил: Has | Дата: 21.03.2019 | Teswirler (0)

WAGT GIÑIŞLIGINI ÝEÑIP GEÇEN NÄRSE

● Hat-ýazuwyň taryhy hakynda
    
Taryhymyzda, edebiýatymyzda gymmatly maglumatlary asyrlaryň jümmüşinden şu günlerimize getirý ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 41 | Добавил: Has | Дата: 12.03.2019 | Teswirler (1)

TÜRKMEN SÖZLÜKLERİ VE SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAKKINDA

Berdi SARIYEV

Özet

Bu makalede 1913 yılından günümüze kadar Türkmenistan’da ve yurt dışı ... Doly oka»
Категория: Türkmen dili | Просмотров: 33 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 27.02.2019 | Teswirler (0)

ASAL ZYBANYÑ MEKANY...

Türkmen dili, onuň arassalygy, owazlylygy, şirinligi, mylaýymlygy barada oýlananyňda, milli mirasymyzyň gymmaty hiç wagt egsilmejek, asyrlary aşyp halkyň hakydasy ark ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 44 | Добавил: Has | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (0)

TÜRKMEN DIALEKTOLOGIÝASY

1. Dialektologiýa dersiniň maksady we wezipeleri

– türkmen edebi dili bilen onuň şiweleriniň köküniň birdigini, olaryň özara baglanyşygynyň açyp görke ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 80 | Добавил: Has | Дата: 22.12.2018 | Teswirler (0)

Söz manysyn biler bolsaň... 

Türkmen halk klassyky şahyrlaryň döredijiliginde duş gelýän tapmaçaly goşgular okyjyny iňňän inçe pikir bilen oýlanmaga  mejbur etmek bilen, olaryň aň ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 87 | Добавил: Has | Дата: 22.12.2018 | Teswirler (0)

DÜŞÜNDIRIŞLER

Giriş:

- Bozgurt – gadymy oguz-türkmen dilinde, “bozgurt” diýmek “gökböri” diýmegi aňladypdyr. Rowaýatlara görä, göktürkmenleri ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 156 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.11.2018 | Teswirler (0)

▶  Y.

1. Yrym - yrym, ýom - ýom - bolşuna görä.
2. Yrymyna ýagşy - ýagşy niýetde bolmak.
3. Yra - dara - aram, ýykma - ýykylma manysynda.
4. Ysgynyňy hoja gaýdymy - h ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 135 | Добавил: Has | Дата: 24.11.2018 | Teswirler (2)