16:44
Toslama

TOSLAMA

Ýa-da 2012-nji ýylyň 21-nji dekabry güni ýazylan goşgy.

"Boljakmyşyn diýip ahyrzamana,
2012-nji ýylyň aýagna,
Ýok zatlary toslap tapýan bar"- diýip,
Hydyr çopan gürrüň berýär taýagna.

"Bü-ä asyl ertekä-de meňzeş däl,
Ýaşaýşyň ýitmegi ýeriň ýüzünden.
Beýle zadyň bolup biläýjegini,
Sorap, biliň"- diýýär "Ýeriň özünden"

Dekabryň 21-nji güni,
Ereýär ilkinji ýagan akja gar,
Daň atandan Gün-de dogdy gyzaryp,
Ýeriň üstündäki ähli zat-da bar.

Güzerany bilen gümra adamlar,
Çagalaram gar oýnaýar daşarda,
Aýly hem ýyldyzly Asman görüner,
Ýaşmaly wagtynda Gün hem ýaşar-da.

Ýigrimikisinde görüner göze,
Arçaly-kerkawly daglaryň başy,
Ýasly ýasyn, toýly tutar toýuny,
Durmuş dowam eder göwünler hoşy.

Dünýämizi söýüp ýörkäk ýürekden,
Ýaşaýşymyz beter örňär-de berkär,
Günüň, suwuň, ynsanyň bar ýerine,
Ahyrzaman gelip bilmäge gorkar.

Allanazar REJEBOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Raýdaş | Теги: Allanazar Rejebow | Рейтинг: 5.0/2

Awtoryň başga makalalary

 
Всего комментариев: 0
Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: