00:18
Täze ýyl gutlagy

Hormatly ,,Kitapçy - Türkmen edebiýaty" edebi-çeper we taryh saýtynyň admini, işjeñ awtorlary, agzalary we myhman okyjylary!

Has!
Oguljemal Çaryýewa!
Muhtarem Aşyr hajy Salyh ogly!
@Şahymerdan Saryogly
@Begli Gowşakow
@Gurban Geldiýew
@Ýusup!
@Bagabat - Serdar Ataýew
@Kalba nur!

@Maksat Seýitliýew

@Nurgözel Gozlyýewa
@Gumlygelin - Gyzylgül Annagylyjowa
@Şirhan Allaberdiýew
@Elif!
@Afrasyýap!
@Mylaýym!
@Kiparis!
@Garadag - Sylapberdi Muhamow
@Şöhle - Gurbanbagt Hajymämmedowa,
@Raziýe Hanym!
@maysachudesko - Maýsa Jumaýewa
@Malwina!
@Edebiyatçy - Goçmyrat Orazberdiýew
@ Güller Ataýewa!
@Pegas - Sapa Hommadow

we şu ýerde başga-da ady tutulmadyk ýoldaşlar! Sizi ýetip gelýän täze ýyl bilen tüýs kalpdan gutlaýan! Goý, gelejekki 365 gün indiki 365 güne şatlyk, saglyk, bolluk, agzybirlik, amat estafetasyny gowşursyn! Eziz ýurdumyza parahatçylyk, abadançylyk, siziň her biriňiziň maşgalaňyza bolsa ulydan-uly ak bagt arzuw edýärin! Täze-2019-njy ýyl gutly-mübärek bolsun!!!

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 155 | Добавил: Garaýolly | Теги: Garaýolly | Рейтинг: 3.8/4

Awtoryň başga makalalary

 
Всего комментариев: 10
0
1  
Ämin! Hemmämiziñki bile bolsun!

0
2  
Gahatçylygyñ dynyp bolçulygyñ geljek ýyly bolsun.

0
3  
Sagboluñ Garaýolly aga, size-de gutly mübärek ýyl bolsun!

0
4  
Şyhmyrat aga, minnetdar. Aýdanyñ bolsun we hemmeleriñ Täze ýyly gutly bolsun.

0
5  
@Garayolly,minnetdar agam! Aýdanlaryňyz gelsin! Hemmeler üçin gowy ýyllaryň biri bolsun!

0
6  
@Garaýolly agam sag boluñ.Sizede täze ýyl düşümli bolsun.

0
7  
Sag boluň, Şyhmyrat aga!
Pursatdan peýdalanyp, menem sizi we saýtyň adminini hem ähli agzalary ýetip gelen Täze ýyl baýramçylygy bilen gutlaýan! Goý, geljek Täze ýylymyzda, her bir öýde: agzybirlik, rysgal-döwletlilik, maşgala abadançylygy bilen, şatlykly durmuş ömür sürsün!

0
8  
Sag bol, Mylaýym.

0
9  
@Şyhmyrat aga, özûñizden biidin gutlag tekstiñe kem-käsleýin dûzediş girizenim üçin bagyşlarsyñ-da..

0
10  
Has!
Gaty gowy edipsiñiz. Shahymerdan,Mylayym we yenede esasy agzalar gyssagara yadyma dushmandir.Duzedip,gaytadan goyanyñyza gaty begendim.Hemmañizi we Hemmañizi yuzbe-yuz bolup,demi dushup duran taze yyl bn yenede tuys yurekden gutlayaryn. Ylayta-da ,,Kitapcy" ( Turkmen edebiyaty ) saytyny doreden,ony ozuniñ we zehinli yazyjy-shahyrlaryñ talantyna dayanyp,sayty ummasyz edebiyat we taryh ammaryna owren Has Turkmene howesgar okyjy hokmunde ayratyn minnetdarlyk bildiryarin.
Taze yylyñyz gutly-mubarek bolsun!

Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: