1 2 3 ... 9 10 »

NURMUHAMMET AHUN

Gyzyl şeýtanyñ hökmürowanlyk süren 30-njy ýyllarynda türkmen halkynyñ nijeme gerçek ogullary dogduk depelerini taşlap, ýat illere göçüp gitmäge mejbur boldy. Olaryñ biri he ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 13 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

SEÝIT NEJEPI

Güneşli diýarymyzyñ her künjegi geçmişde ýaşap geçen beýik şahsyýetleriñ kümmetlerinden doly. Beýik ussat Mehmet Akif Ersoýyñ:

Basan ýerleriñi toprak diýip geçme, tana, ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: 11.12.2018 | Teswirler (0)

BILGE HAN TÜRKMEN

■ Göktürkmenleriň döwletiniň ösen döwri barada

Göktürkmenleriň döwleti öz döwründe, diňe bir Aziýada däl, eýsem bütin dünýäde hem iň kuwwatly döwletleriň biri bolu ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 21 | Добавил: Has | Дата: 11.12.2018 | Teswirler (1)

ISTEMI HAN TÜRKMEN

■ Günbatar Göktürkmen döwletiniň taryhy barada

Göktürkmenleriň döwletini esaslandyrmak, ony dünýäniň kuwwatly döwletleriniň hataryna goşmak üçin Oguz hanyň döwlet ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 8 | Добавил: Has | Дата: 10.12.2018 | Teswirler (0)

BUMYN HAN TÜRKMEN

■ Göktürkmenleriň döwleti barada

Mete han tarapyndan esaslandyrylan oguz-türkmenleriniň Beýik Hun döwleti ýykylandan soň ata-babalarymyz birnäçe asyrlaryň dowamynd ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 8 | Добавил: Has | Дата: 10.12.2018 | Teswirler (0)

METE HAN

■ Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti barada

Oguz  türkmenleriniň Beýik Hun döwleti we onuň edenli hökümdary Mete han hakynda dürli ýurtlaryň taryhçylary köp sanly ý ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 22 | Добавил: Has | Дата: 10.12.2018 | Teswirler (0)

TÜRKMEN SERKERDESI SALAHEDDIN

■ Türkmenleriň haç göterijilere garşy alyp baran uruşlary hakynda

XI-XIII asyrlar musulman dünýäsi üçin  uly synaglaryň döwri boldy. Sebäbi içki g ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 24 | Добавил: Has | Дата: 10.12.2018 | Teswirler (0)

TÜRKMENIÑ HÖKÜMDAR GYZY MAMA HATYN

■ Türkmenleriň Gündogar Anadolydaky Saltyklar begliginiň taryhy hakynda

Türkmenleriň gadymy şäherleriniň biri bolan Erzurumdan günorta-günbatara u ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 23 | Добавил: Has | Дата: 10.12.2018 | Teswirler (0)

UNUDYLAN   SERKERDE

■ ýa-da şöhratly  serkerde Bähram Par hakynda söhbet

Türkmenler adamzat taryhynyň dürli döwürlerinde ençeme alysu-ýakyn  döwletleriň harby, jemgyý ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 27 | Добавил: Has | Дата: 10.12.2018 | Teswirler (0)

RAZIÝE SOLTAN

Raziýe soltan ýa-da Raziýe Begüm, Deli türkmen soltanlygynyñ zenan hökümdary.

Raziýe soltanyñ doglan ýyly belli däl, ýöne 1240-njy ýylyñ 14-nji oktýabry ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 46 | Добавил: Raziýe_Soltan | Дата: 06.12.2018 | Teswirler (2)