1 2 3 ... 40 41 »

TÜRKMENLERIÑ HINDISTANDAKY ÝEÑIŞ MINARASY

Türkmen soltanlary tarapyndan Hindistanda bina edilen ymaratlara aýratyn nepislik, howaly giňişlik täsin seleňlik, dabaraly belentlik we& ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 41 | Добавил: Gurban_aga | Дата: 20.04.2019 | Teswirler (11)

TARYHYÑ IÑ MEŞHUR IÇALYLARY

XX asyrda bolup geçen uruşlar, syýasy gapma-garşylyklar we ykdysady krisizler kontrrazwedkanyñ ähmiýetini hasam artdyrdy. XX asyr sözüñ doly manysynda "Jans ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 69 | Добавил: Has | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (0)

ŞAMLY TAÝPALARY

Kipre sürgün edilen türkmen ýa-da ýörük tire-taýpalarynyň içinde, esasan şamly taýpasynyň bolandygy bellidir. Bu tire-taýpa diňe bir Kipr meselesinde däl, eýsem umumy top ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 20 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 15.04.2019 | Teswirler (0)

TARYHYÑ IÑ MEŞHUR JELEPLERI

"Kemçinlik eýleýip ýygan puluny,
Düzedip özüne daka başlady..."
Magtymguly PYRAGY.

Jelepçilik etmek düýn ýa şu gün çykan zat däl, b ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 132 | Добавил: Has | Дата: 15.04.2019 | Teswirler (1)

KIPRLI TÜRKMENLERIŇ
ATA-BABALARYNYŇ OTURAN ÝeRLERI

Meşhur permandan we ony dowam etdirýän permanlardan görnüşi ýaly, Kipre sürgün edilen adamlaryň ýaşan ýerleri Anadoly (häzirki o ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 26 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 15.04.2019 | Teswirler (0)

SELJUK TÜRKMENLERINIŇ TARYH SAHNASYNA ÇYKMAGY

Kahen türkmenleriň yslam taryhyna XI asyrda girendigini aýdýar. "Türkmenler hakynda şonça zat aýdylandan soň, olaryň taryh sahnasyna çykan wa ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 14 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 14.04.2019 | Teswirler (0)

JEMGYÝETÇILIK BASGANÇAKLARY. ÜLEŞ (PAÝ)

Oguzlaryň jemgyýetçilik basgançaklary olaryň jemgyýetdäki durmuş ykdysady düzgünine görä bolupdyr. Adamlaryň ýaşa-ýyş-durmuş ýagdaýyny we önümçili ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 12 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 14.04.2019 | Teswirler (0)

ORTA AZIÝANYŇ YKDYSADYÝETI

■ ÇARWALYK

Demirgazyk Sibir tokaýlary we tundralar, günortada sähralaryň ortasyndaky Gyzylgum we Garagum çölleri; gündogarda Taklamakan we Gobi ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 28 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (0)

TARYHYÑ AKYMYNY ÜÝTGEDEN URUŞLAR

Her uruşyñ özüçe bir tutarygy bar we şol uruşlaram belli-başly netijeleri döredipdir. Ýöne käbir uruşlar bar welin, eger şol uruşlar başgaça gutaran bo ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 55 | Добавил: Medinilla | Дата: 13.04.2019 | Teswirler (0)

■ HEM GURAN, HEM ÝYKAN

Oguzlaryň öz guran döwletlerini ýykmagyna nähili düşünmeli?
Muňa geçen asyryň soňlarynda we şu asyryň başlarynda dünýä agalyk eden milli döwlet düşünjeleri ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 37 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 12.04.2019 | Teswirler (0)