1 2 3 ... 36 37 »

DAÝAHATYNYÑ TÄZE KEŞBI
    
Türkmenabatdan bu gadymy kerwensaraýa barmak üçin ulagly üç sagada golaý wagtlap ýol ýöremeli bolýar. Seýdi şäherinden geçeniňden soňra ýoluň ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 14 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

BAÝ TARYHLY KÖNEÜRGENÇ
    
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ata-babalarymyzdan bize miras galan taryhy-medeni ýadygärliklerimizi, özüniň ajaýyplygy ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 4 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

TAFTAZAN OBASY

Öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan Nusaý medeniýeti, diňe bir şäher derejesinde ýaşaýan halkyň aňyna öz oňaýly täsirini ýetirmän, eýsem, obalarda ýaşaýan ilatyň hem aňyna ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 2 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

Beýik Seljuk türkmenlerinde harby güýçleri we serhet goragy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şöhratly taryhymyzy çuňňur öwrenmäge, ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 3 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

DAÝAHATYN KERWENSARAÝY

Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz özüniñ özbaşdaklyga eýe bolmagy bilen türkmen milletiniñ gadymy halkdygyny, taryhy kökleriniñ Oguz han atamyzdan gaýdýa ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 21 | Добавил: Has | Дата: 15.02.2019 | Teswirler (0)

Binagärlik ýadygärlikleri — geçmişiň şaýatlary
    
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap T ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 19 | Добавил: Has | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (0)

ASTANABABA BINAGÄRLIK TOPLUMY

■ Astanababa orta asyr binagärlik toplumy

Bu binagärlik toplumy Atamyrat şäheriniñ merkezinden 10 km günbatarda Astanababa obasynyñ çäginde ýerleşýär.< ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 17 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

GEŞMIŞDE NÄLER GÖRNER
    
Biziň ýurdumyz taryhy ýadygärlige baý. Ýurdumyzyň çar künjündäki şol taryhy ýadygärlikler taryhyň syrly geçmişini öz gujagynda saklaýarlar. Haz ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 14 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

Dünýä siwilizasiýasynyň täze merkezi
    
Türkmenistanyň şöhratly taryhy bar. Merkezi Aziýada bürünç eýýamy döwründe biziň eýýamymyzdan ozalky III-II müňýyllyklarda Türkm ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 20 | Добавил: Has | Дата: 11.02.2019 | Teswirler (0)

Beýik Seljuklaryň döwlet dolandyryş ulgamy
    
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň bir bölümi «Ga ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 24 | Добавил: Has | Дата: 10.02.2019 | Teswirler (0)