1 2 3 ... 11 12 »

DANALARYÑ AÝTGYLARY
    
■ Kesp-kär dawasy

Dünýäniň iň meşhur kardiolog lukmany Mişel De Bakeý dolandyrýan ulagynyň näsazlygyny bejertmek üçin ussanyň ýanyna bary ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 14 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

GÜNDELIK ÝÖRETMEK HAKYNDA

— "Gündelik ýöredýän adamlar bir ömri iki sapar ýaşaýarlar"
Jessamin West.

— Gündeligimi elime alyp, ýazgylarymy müýnli ýa ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 40 | Добавил: Ayhan | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (7)

Iki minut gürleşip günboýy bagtly bolmakdyr yşk.
***
Bar bilen ýok şu ikisiniň arasyndadyr söýgi ''gel'' diýmäne şertler ýol bermez,''git'' diýmäne kalby ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 50 | Добавил: Raziýe_Soltan | Дата: 22.03.2019 | Teswirler (2)

Herkes doğru insanı bulmak ister, yanılmamak için. Oysa kimse uğraşmaz, doğru insan olmak için. Sigmund Freud

Kaybedilmiş günlerin en kötüsü, bir defacık olsun, gülmeden geçilenidir. Cham ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 35 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 09.03.2019 | Teswirler (1)

KÖÑÜLLERIÑ KÜÝSEGI KITAP
    
◆ Okamak peýdaly. Kitaplar adamlaryň ruhuny ýagtylandyrýar, maksada okgunlylygyny ýokarlandyrýar, akyl-paýhasyny ýiteldýär we ýüregini ýumşa ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 24 | Добавил: Has | Дата: 06.03.2019 | Teswirler (0)

Çagalara çagalaryň içinde ulalmaga mümkinçilik beriň!
* * *
Çagalygy eý görüň! Çagalar hezil edip oýnar ýaly, hezil edip ylgar ýaly ýagdaý dörediň! Goý, olar ýaýnasyn, çagalygynyň hözir ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 27 | Добавил: Has | Дата: 04.03.2019 | Teswirler (0)

Çagry begiň käbir pikirleri

Mälik şanyň goşunynda gaty köp halkyň wekilleri bolupdyr. Mälik şa gulluga gelenleriň hiç biriniň kemsidilmezligine aýratyn ähmiýet beripdir. Ol şeýle diýipdir. ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 24 | Добавил: Has | Дата: 04.03.2019 | Teswirler (0)

Oguz handan soňky käbir pikirler

Eger köşgüň altyndan-kümüşden doly bolsa, hiç kim bu hazynany ömürlik saklap bilmez. Eger baýlar, begler döşüne kakyp, ile pitjiň atsalar, onda olaryň özi ö ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 22 | Добавил: Has | Дата: 04.03.2019 | Teswirler (0)

Nuh aleýhyssalam türkmen halkyna iki sany häsiýet – ruhubelentlik bilen gaýduwsyzlyk beripdir. 
Nuh aleýhyssalamyň beren ruhubelentligi türkmeniň sag, gaýduwsyzlygy çep ganaty bolu ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 22 | Добавил: Has | Дата: 04.03.2019 | Teswirler (0)

* * *
Men ylymdar tanyşlarymyň tagallasy bilen ýurtda gadagan bolan Gorkut atanyň kitabynyň Drezden hem Watikan nusgalarynyň ikisi bilen hem tanyşdym. Öwran-öwran okadym. Gowy görşen bir ýaşu ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 22 | Добавил: Has | Дата: 04.03.2019 | Teswirler (0)