1 2 3 ... 8 9 »

DOST

Şahyrmydyň sen... Hawa, özüňçe Puşkinden kem däldiň... Dostmudyň, mümkin wagtynda dost ýaly görünen bolsaňam ahmal, ýöne sen duşmananam däl ekeniň aslynda...
Dogry men ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 48 | Добавил: Raziýe_Soltan | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (11)

Dana sözler

Çet ýurt dilini bilmek üçin alty ýyl ýetik,
Öz diliňi bilmek üçin bir ömür azlyk edýär.
Wolter, fransuz filosofy.

***
Kitaplar bilen diňe bir ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 42 | Добавил: Raýdaş | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (0)

Ymam Gazalynyň ogluna nesihatlary

- Oglum! Şu üç ybadatyňda hökmany suratda kalbyňy gorap sakla, aklyň we kalbyň başga ýerde bolmasyn! Ylaýta-da Kurany-Kerim okýarkaň, Rebbiňi zikir edýärkä ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 19 | Добавил: Has | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0)

SAKIP SABANJYNYÑ SÖZLERI

•    Başgasyndan, aýratynam syýasatçydan medet hantama bolmaň.

•    Mynasyp ýanýoldaş saýlap bilmeýän adam öz oňarja ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 16 | Добавил: Has | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0)

ŞOR JÜMLELER

- Adamlar siziň deriňizi düşek edinýärler, biziňkiden bolsa telpek tikinýärler – diýip, goýun-a öwünýärmiş, geçi hem bu gyjyda kemsinýärmiş.

***
... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 48 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0)

TÜRKMENİSTAN ATASÖZLERİ

Ak gün ağartır, kara gün karartır.
Akıldan iyi zenginlik, sağlıktan kıymetli şey yoktur.
Ateşi karıştırırsan söner; komşunu rahatsız edersen göçer. < ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 34 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.01.2019 | Teswirler (1)

Abu Aly ibn Sinanyň öz perzendine beren nesihatlaryndan

■     Söz sözläniňde öz mertebäňi sakla.
■     Hemmäniň hak-hukugynyň birdigini ýadyňdan çykarma. ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 23 | Добавил: Has | Дата: 01.01.2019 | Teswirler (0)

MÖMINLERIÑ EMIRI, MUSULMANLARYÑ YMAMY, DÖRDÜNJI HALYPA ALY IBN ABU TALYBYÑ PÄHIMLERI

Eger  ýapynja  bolmadyk bolsa, hakykatyň nämedigini bilmezdim.

* * *
Ynsan diňe ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 26 | Добавил: Has | Дата: 30.12.2018 | Teswirler (0)

MÖMINLERIŇ EMIRI, MUSULMANLARYÑ YMAMY ÜÇÜNJI HALYPA OSMAN IBN AFFANYÑ PÄHIMLERI

Tä ylym nadanlyga, nadanlyk hem ylyma öwrülýänçä kyýamat gopmaz.

* * *
Dünýäniň içine girme, ar ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 22 | Добавил: Has | Дата: 30.12.2018 | Teswirler (0)

MÖMINLERIŇ EMIRI, MUSULMANLARYŇ YMAMY, IKINJI HALYPA OMAR IBN HATTABYŇ AÝDAN PÄHIMLERI 

Meniň haýynlary iki zat, ýagny suw we topragyň üsti bilen tanaýaryn. Eger haýsydyr bir häkim suw ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 49 | Добавил: Has | Дата: 30.12.2018 | Teswirler (1)