17:43
Şorja jümleler

ŞOR JÜMLELER

- Adamlar siziň deriňizi düşek edinýärler, biziňkiden bolsa telpek tikinýärler – diýip, goýun-a öwünýärmiş, geçi hem bu gyjyda kemsinýärmiş.

***

Gaplaňyň suratyny ilkiji gezek gören pişik:
-- Göwräm kiçi diýäýmeseň, gaplaňa gaty meňzeşdirin, hemmämiz bir kowumdan-da – diýip, mähnet ýuwaş köpegiň ýanynda öwünmäni çykardy.
***

- Näme üçin şahyrlar biz hakynda goşgy ýazanokkalar? - diýip, eşegiň meýdana zyňlan läşini çekeläp oturan garga dazzarkelden sorady.

***

Gargalaryň söhbetinde owaz eden bilbiliň çykyşy ol ýerde şowsuz hasaplanyp, saýramagy öwrenmegi üçin bir gargany oňa halypa belläpdirler.

***

Towukhana çal tilki müdir bellenensoň, ol hojalygyň tabşyrýan ýelegi-hä gaty köpelenmiş.

***

“Ýylanyň ýigreneni-gaçgyny men boldum” diýip, başga şepe gözlemäge başlan narpyz näçe jan etse-de, kirpi bilenem, ýylan bilenem ysnyşyp bilmän, öňki ýalňyzlygyna galdy.

***

Täjir ýigit söýen gülüne, gyz bolsa onuň puluna aşykdy.

***

Syrdam we owadan mahabat gurjaklarynyň egnindäki ýaraşykly eşikler özüne-de gelşer öýdüp ýörenler gaty kändir.

***

Zenan halky akylly diýleninden owadandiýleniňi gowy görýändir.
***

Kürsi ýetse nadana, azar berer adama.

***

“Häzirkizaman” terbiýesini alan ýigide ilkinji perzendiniň dünýä inendigini buşlanlarynda, ol uly ili bilen “Ur-ra!” diýip gygyrdy-da, aňk-taňk bolan buşlukça aklyk bermelidirem öýtmän boş gaýtardy.

***

Başlyk täze işe alan bagbanynyň meýdançany gülzarlyga dönderenine hoşal boldy. Edaranyň meýdançasyna kelem, käşir, şibit... eken bagban bolsa olary azyklyk üçin ulanmagy maksat edinipdi.

***

Goňşusynyň gölesini Maýa diýip atlandyrmagy oňa ýokuş degdi. Ol hem täze edinen güjügine Gyzylgül diýip goňşysynyň adyny dakdy.

***

Çalpaw laýda ýaşaýan ýaşyl gurbaga öz batgasynyň özgeleriňkiden gowydygyny aýdyp, myhmançylyga gelen kowumdaşlarynyň ýanynda öwündi.

***

“Başymyň agyrysyny aýagym duýanok” diýip ol öz synasyndan zeýrendi.

***

Paýhassyz aýdan ýekeje sözi onuň başyna tükenmez bela getirdi.

***

Bidöwlete wezipe ýetende ilki bilen dost-ýaryny horlady.

***

Bir telpegi gelşikli tiken ussanyň bir aýlap müşderisi egsilmedi.

***

Eýesine üýren garry köpek suwasalma ýenjildi.

***

Birentek adam ony akylly diýip, öz ýüzüne öwýärdiler. Ýogsam bolmanda ol uly aklyň däl-de, kiçiräk hazynanyň eýesidi.

***

Ol gurtdan gorkýardy. Şonuň üçinem dowar bakmakdan ýüz öwürdi.

***

Akyly özgelere köp satansoň, özüne onçakly zat galmady.

***

Mahal-mahal özi ýaly gargalara owaz edip berýän garga muşdaklarynyň beren bahasyna hoşal bolýardy.

***

Dostuna karz pul berensoň başyna ol dert gazandy.

***

Gözüni goramansoň ol tasdanam sokur galypdy.

***

Seri dumanlydan akyl sorap, ol aklyny ýitirdi.

***

Köpriden köp ýagçy geçip onuň tarypyny etirse-de binagäri ýatlamadylar.

***

Ol tokaýy otlanda diňe başgalar ýanar öýtse-de olaryň arasynda özü-de ýandy.

***

Geliniň ata münenine ynansa-da, ol öýe gelmedi.

***

Miweli daragtyň saýasynda uklan adamyň üst-başyny guşlar hapalapdylar.

***

Ol goňşusynyň bagynyň mellegine kölege salýandygyndan zeýrendi.

***

Ýalkym saçýan zatlaryň ählisine altyn diýip bolmaz.

***

Gulak adamyň kellesinde ýerleşmedik bolsa äýnegi dakmaga başga bir çäre gözlemeli bolardy.

***

Tilki: “Toba etdim” diýip, näçe ant içse-de, oňa towuk ynanyp bolmaz.

***

Suw haýsy tarapa akanda-da, gurbaganyň näparhyna!

***

Duman – dagyň üstünden, suw bolsa samanyň astyndan geçýändir.

***

Mejalsyz laçyn serçeden utanar.

***

Däneli duzaga guş gonar, etli gapana gurt geler.

***

Amanat ata münen tiz düşer.

***

Ezraýyl ilki gorkaklaryň janyny alarmyş.

***

Toýa baran köpegiň “It” diýip, adyny tutmansoňlar öýkeläpdir.

Şahymerdan SARY OGLY.

# “Edebiýat we sungat” gazeti, 2012-nji iýyl.

Категория: Sözler | Просмотров: 49 | Добавил: Şahymerdan | Теги: Şahymerdan Sary ogly | Рейтинг: 5.0/1

Awtoryň başga makalalary

 
Всего комментариев: 0
Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: