1 2 3 »

ÜÝTGEWSIZ ADALAT

Adamy adam edýan zat, onuñ akyl-paýhasy we wyždanydyr. Maglumaty ulanma ukybyna eýe bolan akylyñ ahlak kadalaryna uýmakda täsirli güýji bar.  Şu ýerde bir sorag ýüze ç ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 20 | Добавил: Has | Дата: 19.04.2019 | Teswirler (0)

ŞUGÜNKI IŞIÑI ERTÄ GOÝMA!

Taryhyñ iñ gadymy eýýamlaryndan bäri hiç kimiñ eýermän gelen ýörelgesi bar: Şugünki işiñi ertä goýma!
Iş ertä goýlup başlansa, diñe özüñe däl, başgalara-da a ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 50 | Добавил: Has | Дата: 18.04.2019 | Teswirler (2)

PAÝTAGT

Başarnyk bizi ýesirleşdirýärmikä? Şeýledir öýdemok, sebäbi başarnyk mynasyplaryñ göreşini çaltlandyrýar.
Aklymyzyñ çäginde ýatdan çykarmazlyk we ýatdan çykartmazlyk üçin nobat ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 34 | Добавил: Has | Дата: 17.04.2019 | Teswirler (0)

ÖKDE ÝALANÇYLARA MAHSUS HÄSIÝETLER

Gollandiýaly psiholog Aldert Wriý kärdeşleri bilen bile "ussat ýalançylary" tanamak üçin olarda nähili häsiýetleriñ bolýandygyny öwrendi. Garşys ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 50 | Добавил: Has | Дата: 16.04.2019 | Teswirler (0)

SÖHBETDEŞ BOLMAGYÑ PSIHOLOGIÝASY

Her bir adam bitewi jemgyýetiň aýrylmaz bir bölegidir. Ynsanlar şol jemgyýetde bir-birleri bilen hemişe sazlaşykly gatnaşykda bolmalydyr. Şeýle gatnaşyklar ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 39 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 15.04.2019 | Teswirler (0)

"GAM KÖLÜNE BATMAÑ SIZ..."

Adamynyň günde ençeme kynçylyklary ýeňip geçýän, daşdan köp müňlerçe gelýän habarlary kabul edip seljermeli bolýan, okgunlylygy, tizligi, ýygjamlylygy t ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 21 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 14.04.2019 | Teswirler (0)

ÝOÑ BOLAN ÖZ-ÖZÜÑI SURATA ALMAK NYSAGY 

■ ýa-da PSIHOANALITIKANY ESASLANDYRYJY FREÝD ÖZ-ÖZÜÑI SURATA ALMAGA (SELFI ÇEKMÄGE) NÄHILI BAHA BERDI?

Dünýäniñ islendik owadan ýur ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 71 | Добавил: Has | Дата: 07.04.2019 | Teswirler (7)

SYRDAŞLYK

Iki gowy görüşýän (syrdaş) adamynyň öz aralarynda içki syrlaryny, duýgularyny, pikirlerini, etsem-goýsamlaryny bölüşmegine, paýlaşmagyna syrdaş gatnaşyk diýilýär. Syrdaş gatn ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 30 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 31.03.2019 | Teswirler (0)

GITLERIÑ DILEWARLYGY WE MAÝYL EDIJILIK UKYBY

Syýasy taryhyñ sahypalaryna öz adyny hemişelik ýazdyran Adolf Gitleriñ pikirine görä ýer ýüzündäki her bir tutumly hereket öz ösüşini beýik ýazy ... Doly oka»

Категория: Psihologiýa | Просмотров: 56 | Добавил: Has | Дата: 26.03.2019 | Teswirler (0)

< Körlügiň Jebri > Shohlan Giriftary!
Bir el bilen ýaşamagyň sütemini 3-nji synpdakam dadypdym. Olam ýagşyň aşagynda sallawaç (turnik) çekmek iç agyrysyndan başlady. Ýiti daşlaryň we harman ... Doly oka»
Категория: Psihologiýa | Просмотров: 42 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 24.03.2019 | Teswirler (1)

1-10 11-20 21-21