08:12
Nirede sen humaý guşum?!.

NIREDE SEN HUMAÝ GUŞUM?!

Soradym men gülgün ýazdan-eý, näzenin gözel ýaz!
Gördüñmi meñ humaý guşum, nirede eder perwaz? -

Bahar jogap berdi maña göterip, agras başyn:
"Gördüm ony hol daglarda otyr, galdyrman başyn.

Hawa, başyn galdyranok, boýny bükülip gamdan,
Sora ony, ide ony şol howaýy daglardan."

Assa-ýuwaş rowan bolup, beýik daglara tarap,
Soradym göwün guşumy, dagyñ gerşine baryp.

"Uçdy-gitdi baglara, señ mähriñi beren guşuñ
Sora ony baglardan" diýdi, dag, galdyrman başyn.

Ädim ädip, reñbereñ gözel gülleñ ojagyna,
Atdym özüm, ajap baglañ erem mysal gujagyna.

- Eý, behiştden zemine gelip düşen al güller,
Gördüñizmi zyba guşum, aýdyñ, şeýda bilbiller! -

"Ganat kakyp, sähralara uçdy señ zyba guşuñ"
Diýdi baglar, hossarym dek sylyp gözümiñ ýaşyn.

Soñky demde daljygyp, sährañ goýnuna ýetdim.
Boýnum burup, naçar garap, arzymy beýan etdim.

- Eziz sähräm, ene sähräm soñky umydym sensiñ,
Aýt ahyry, nirelerde ol bagt guşum meniñ! -

Şuwlap geldi gaşyma sährañ ilçisi - şemal,
"Gözýetimden alyslarda galypdyr ol nur-jemal"

Diýdi, göwün örkümi üzen habaryn berip,
Bagtym ýitdi gözýetimde, galdym elimi serip.

Şondan bäri hem, jahanda her gün--gün dogup ýaşýar,
A men bolsa, gözýetimiñ çakylygna garaşýan...

Ogultäç Nazarowa

Категория: Goşgular | Просмотров: 59 | Добавил: Mylaýym | Теги: Ogultäç Nazarowa | Рейтинг: 3.7/3

Awtoryň başga makalalary

 
Всего комментариев: 1
0
1  
Ajayyp goshgy.

Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: