1 2 3 4 5 »

TASAWWUF BOSSANYNYÑ ŞEÝDA BILBILI

Allatagala Abdyllanyň ogly Muhammedi "pygamber ahyrýeti" edip belläp, oňa Gurhany Kerimi inderenden soň, adamzat aňyýetinde iki älem açyldy. Olar ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 16 | Добавил: Has | Дата: 17.03.2019 | Teswirler (0)

MAGTYMGULYNYÑ AKYLDARLYK ÄLEMI

Türkmen halkynyň "özüni bilen weli" diýen bir sözi bar. Şol söz türkmeniň akyldar ogly Magtymguly Pyraga degişli sözdür. Ol özüni, halkynyň, döwrüni ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 11 | Добавил: Has | Дата: 17.03.2019 | Teswirler (0)

MAGTYMGULY PYRAGYNYÑ WATANÇYLYK MEKDEBI

Türkmen halkynyň beýik akyldar ogly Magtymguly Pyragynyň şygyrýetiniň bahasyna ýetip bolmajak gadyr-gymmatynyň bir ulgamy, onuň baryp XYIII asyryň zu ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: 17.03.2019 | Teswirler (0)

MAGTYMGULYNYÑ ŞYGRYÝETINDE "GARAŞSYZ DÖWLET" MESELESI

Beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň döwri barada şu çaka çenli gürrüň edýän taryhçylaryň, edebiýaty öwrenijileriň, syýahatçyla ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 13 | Добавил: Has | Дата: 17.03.2019 | Teswirler (0)

MAGTYMGULY PYRAGY - TÜRKMENIÑ MILLI ŞAHYRY

Gündogary öwrenili alymlar, Türkmenistana saý-sebäp bilen syýahat eden mahaly halkyň däp-dessury, sungaty bilen gyzyklanan syýahatçylar, has soňra ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 27 | Добавил: Has | Дата: 16.03.2019 | Teswirler (0)

MAGTYMGULYNYÑ ŞYGRYÝETINDE MILLILIK

Türkmeniň Beýik akyldar ogly Magtymguly Pyragynyň şygyrýetinde millilik ruhuny gözlemek juda kyn we çylşyrymly mesele bolup durýar. Onuň sebäbi beýik aky ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 14 | Добавил: Has | Дата: 16.03.2019 | Teswirler (0)

MAGTYMGULYNYÑ DILI

Dil meselesi türkmeniň beýik ogly Magtymguly Pyragynyň öz halky üçin guran şygyrýet mülküniň akyldarlyk köşgüniň iň kuwwatly sütüni bolup durýar.
Aslynda dünýä halk ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 26 | Добавил: Has | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (0)

BIR BITEWI DÖWLET DIÝIP JAN ÇEKEN AKYLDAR


Beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň tutuş şygyrýetiniň özeniniň türkmen halky üçin iň gymmatlysy, iň möhüm borç, wezipesi külli türkmen halky ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 16 | Добавил: Has | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0)

MAGTYMGULY KIM BOLUPDYR?!.

Megerem, "Magtymguly kim bolupdyr?!." diýen sowala biz kyýamat-magşara çenli-de doly we dogry jogap berip bilmesek gerek. Çünki, Magtymgulyny tanamagyñ ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 54 | Добавил: Has | Дата: 03.03.2019 | Teswirler (0)

MAGTYMGULY PYRAGYNYÑ PAÝHASA ÖWRÜLEN SETIRLERi

Türkmenistanyñ Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:

„Magtymguly dünýä, adamzat, Watan, söýgi baradaky pelsepewi garaýyşlaryny y ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 23 | Добавил: Has | Дата: 18.02.2019 | Teswirler (0)