1 2 3 ... 7 8 »

YNSAN WE YNSAP      

Tomus paslynda, jöwzanyň ýaňy başlan döwründe, bir wagtlar ýokary okuw mekdebinde bile okan talyp dostlarym deňiz kenaryna dynç almag ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 55 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 11.12.2018 | Teswirler (3)

Türkmenlerde bir ynam bar. Haýsydyr bir sebäbe görä, Allatagala bendesiniň eden telek işine gahar edip ýa-da ony haýsydyr bir bela-beterden goramak üçin ýa-da has çökder günä etmekden saklamak üçin ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 56 | Добавил: Bagabat | Дата: 08.12.2018 | Teswirler (8)

1949-njy ýylda ABŞ-nyň Harby howa güýçleriniň Kaliforniýa ştatyndaky Edwards bazasynda maýor Edward Merfi gulluk edipdir. E.Merfi şol wagtlar, adamyň organizminiň göterip biljek iň çökder agramlary ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 36 | Добавил: Bagabat | Дата: 08.12.2018 | Teswirler (0)

Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi bu söze şeýle düşündiriş berýär:
GARYP [gary:p], sypat alamatyny aňladýan söz.
1. Ykdysady taýdan mätäçlik çekýän, ýeterlik üpjünçiligi bolmadyk ada ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 59 | Добавил: Bagabat | Дата: 07.12.2018 | Teswirler (4)

Hakykatdanam biziň durmuşymyzyň, biziň durmuşda özümizi alyp barşymyzyň 99 göterimini diýen ýaly, şu düşünje kesgitleýär. Çagalykdan başlap tä amanadymyzy tabşyrýançak ýa-da halys garrap, bu pany d ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 89 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.12.2018 | Teswirler (15)

DOSTLUK HAKDA

Arada bir gün, bir märekede otyrkak, gürrüňden gürrüň çykdy-da kimdir biri: “Indi hakyky dostluk gutardy” diýdi. “Adamlar diňe bähbide çapýarlar. Haçan-da se ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 80 | Добавил: Bagabat | Дата: 04.12.2018 | Teswirler (4)

Häzirki döwürde, ýaşlaryň 99 göteriminiň arzuwy, ýokary bilimli bolmak. Has takygy, ýokary bilimli bolmagam däl-de, diplom edinip, şonuň berýän ýeňilliklerinden peýdalanmak. “Tozansyzrak&rdqu ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 138 | Добавил: Bagabat | Дата: 03.12.2018 | Teswirler (37)

TARYHYÑ ILKINJI PARAHORLUGY

Biziñ eýýamymyzdan öñ 4000-nji ýyllara degişli şumer toýun ýazgylarynyñ birinde aýdylmagyna görä, çagalaryny okadýan ene-atalar mugallymlara para-peşgeş hödürlem ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 62 | Добавил: Has | Дата: 22.11.2018 | Teswirler (2)

Internet ~ aýratyn bir täsirli dünýä. Internede birigeniňden soňra adamyň ýaşaýyş-durmuş ýörelgesi, dünýägaraýşy, pikir ýöredişi özgerip başlaýar. Ýöne bu özgeriş her kimde bir hili. Her bir z ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 82 | Добавил: Mira_mia | Дата: 20.11.2018 | Teswirler (7)

DOGAN BOLSAÑ, DOGRYÑY AÝT!

Biz häzir örän galagoply döwürde ýaşaýarys. Wakalar dartgynly. Garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykýär. Wakalar çüňňür oýlanmaga mejbur edýär. Jemgiýetde, adamlaryň aň ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 47 | Добавил: Has | Дата: 18.11.2018 | Teswirler (0)