1 2 3 ... 8 9 »
AHWAL

Durmuşyň bagtdan, şatlykdan, lezzetden ybaratdygy hemmä mälim. Ýöne Haktagala her ynsana rowa görenini peşgeş berýär. Ykbal bizi asla pikir etmedik menzillerimize ýolagçy edýär. El ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 40 | Добавил: Raýdaş | Дата: 31.01.2019 | Teswirler (0)

Durmuş öz akymyna gidip dur. Ne närazylygymyza seredýär ne-de razylygmyza. Töweregimizdäki wakalara her birimiz bir hili garaýarys, dürli-dürli düşünjede bolup her birimize edýän täsiri üýtgeýär.
... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 74 | Добавил: Gülzyýada | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (7)

TÜRKMENISTANLY ÝAŞLARYŇ "ÇYRAÇYLAŞMAK" PROSESI

"Türkmen ýaşlary" diýlende kimler göz öňüňize gelýär? Akylly-başly, edep-terbiýeli nesillermi ýa-da köçelerdäki çyraçylar?

"Çyr ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 80 | Добавил: Kakageldiýewa | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (12)

TELEFON

Maňa bu mowzugy açmagyma sebäp bolan zat, tötänlikde ýaş oglanlaryň biriniň elinde görüp oturan zady sebäp boldy. Dogrusy ol oglana ony telefonundan bozduryp aýyrtdym. Ýeri aýy ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 140 | Добавил: Can-Kurt | Дата: 07.01.2019 | Teswirler (35)

PIKIRIÑ YZASY

Gijeki başlan ýagyş güni bilen diňmedi. Iki ýyllap ibaly ýagybilmedigine ahmyr edýän ýaly şu ýyl-a ýagyş özüniň bardygyny bildirdi. Şemaly, gary bilen bile geldi onda-da. Ýags ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 95 | Добавил: Kiparis | Дата: 06.01.2019 | Teswirler (14)

(45+)

Köp aýallylyk – bu iki aýal ýa-da birnäçe aýal bilen bile ýaşap, umumy hojalygy bilelikde ýöretmekdir.
Islendik durmuşy ýagdaý ýaly, köp aýallylygyň hem, erkekleriň ( ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 164 | Добавил: Bagabat | Дата: 26.12.2018 | Teswirler (52)

OKUWLYMY ÝA-DA BILIMLI?!.

Işe başlan ilkinji günlerimiň birinde, birinji sagat sapaga girenimde ýokary synp okuwçylarynyň ýarysyndan köpüsi heniz okuwa gelmändir. Žurnala bellik etmeli bola ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 133 | Добавил: Kiparis | Дата: 22.12.2018 | Teswirler (21)

Arada, bir gün, pensiýa ýaşyna ýetiberen bir ýaşuly halypam bilen çaý başynda birsalym oturdyk. Ol ýaşuly hünäri boýunça hukukçy bolandygy sebäpli, üstesine-de öz kärine ezberdigi üçin, hünärine sa ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 216 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.12.2018 | Teswirler (114)

Bahyllygyň köki köp. Bu duýgy köp ýaramaz duýgularyň hem düşünjeleriň dürli-dümen dürüşdesinden emele gelýär. Göripligi ýeňmek üçin, ilki bilen onuň nämeden nädip emele gelendigine düşünmeli, başga ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 50 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.12.2018 | Teswirler (0)

OWNUK MESELE DIÝMÄÑ!

Goşun esgerleriñ uly maşgalasy. Bu maşgalada dürli häsiýetli, biri-birine asla meñzemeýän terbiýeli,  üýtgeşik oý-pikirli ýigitlere duş gelinýär.  Biri goşun ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 61 | Добавил: Has | Дата: 17.12.2018 | Teswirler (1)