1 2 3 ... 98 99 »

BASDAŞ

…Gündiz oýnap, mazaly ýadandygy zerarly başyny ýassyga goýan badyna uklandygyna garamazdan Didarjyk gijäniň birmahaly näme üçindir allaniçiksi bolup, oýandy. Ol birbada özüne ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 17 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

GARAŞMAK

…Girdi-çykdy garaşdy. Sekiniň üstünde otyrdy, soň öýe girip, düşegine geçdi, emma ýene-de ynjalyp bilmän, derwezeden çykyp, köçä seredip durdy, ýöne köçäni doldurýan gözedür ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 9 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ATA WE OGUL

…Öý işini harsal ýerine ýetirendigi sebäpli bu gün soňky sapakda mugallym oňa gaty käýýedi. Dogrusy mugallymyň sözlerini gulagynyň duşundan geçiribem goýbererdi welin, on ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 8 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

Birinji pursat “Gazap”

…Ỳaňy garaňky gatlyşyp, ỳyldyzlar gyrpyldaşyp ugrapdy.
Oba mekdebiniň gür baglyga beslenen howlusynda uçurymlaryň gutardyş toỳunyň şagalaň-şowhuny dik göge g ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 13 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

GULMYRAT

Çagalykdan kitap bilen bagry badaşan, kitap gujaklap, kitap ýassanyp ulalan Gulmyradyň bir aýby−arzuwçyllygydy. Ony maşgala agzalarynyň igenip lellimlikde, emelsizlikde, taga ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 13 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

IGDE GÜLLÄNDE

Baharyň gelmegi bilen adamlar ýukaldylar. Meniň eýýäm üçünji sapar student gyşyny sowup, student baharyny garşy alşymdy. Ýöne bu owadanlygy welin, çypbakaý çynym, birinji sapa ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 37 | Добавил: Has | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (2)

SENDLIŇ AÝDYMY

Adamyň iň beýik islegi ölmezlik! Ýaşamaga, her niçik-de bolsa, garaz, ýaşamaga ymtylşynyň näderejedeligi onuň ömrüniň manysyny kesgitleýär.
Sendl şu hili akylly sözleri ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 21 | Добавил: Has | Дата: 17.03.2019 | Teswirler (0)

…Ukudady. Birdenem goýunlar ýakymsyz mäleşdiler. Ikilenç olaryň mälemesi hasam erbet çykdy. Ol hasyr-husur düşeginden turdy-da, ukuly gözlerini açalak-ýumalak edip, palçyk kepbäniň bosagasyna bardy. I ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 29 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (0)

Arada bir gün, şu saýtyň agzalarynyň biri “ýolda ýatan kerpiç” barada-da gep owadanlap bir zatlar ýazyp boljakdygyny, ýöne beýle ýazylan zadyň nämä derkardygyna düşünmeýändigi hakyndaky ýaly manyda bi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 90 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (39)

…Tyrk, tyrk, tyrk…
Onuň duran ýeri derwezäniň öňüdi. Kimdir biri-de iç ýüzünden derwezäni assaja kakýardy. Ol geň galdy. Derweze diýleni daş ýüzünden kakylmaly dälmi, nä?! Ony asyl, iç ýüzünden ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 29 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.03.2019 | Teswirler (0)