1 2 3 ... 88 89 »
*****

…Döwran gürrüňiniň arasyny şarpa kesdi-de, agyr-agyr dem alyp, dymdy. Jennet onuň gepiniň arasyny üzül-kesil bölüp dymmagyndan özüçe many alyp, onuň aşa tolgunandygyny çaklady. Ol D ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 9 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

…Sergiler öýüniň günbatar diwary tutuş aýnadan bolandygy sebäpli, sergä çykarylan suratlar hem, olary üns bilen synlap, aýlanjyrap ýören birlän-ikilän tomaşaçylar hem pyýada ýodasy bilen geçip barýan ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 9 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

…Bedewi pellehana ýetiberenräk ýaşululaň ýerlikli-ýerliksiz: “Yssalyn” diýşen bolup köp hetjikleýän, gerşi örküçli aždarlar kibi hakykat ýüzünde bolany-bolmany gümana, undulan ertekä ýa-da garabasmaly ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 12 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

…Çägesöw kenar tolkunlaryň getiren balykgulaklaryndan doly. Hamana, misreňk çägä balykgulak ekilen ýaly. Kenardan ýüz ädime golaý daşlykda, deňziň içinde, bassyrmaly täler bar. Ol kaşaň myhmanhanada ý ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 6 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

BAŞAŞAK
    
Bu ýerlerdäki dag-derelerde başaşak diýip bir güljagaz barmyş diýýärler. Onuň gunçalary röwşenlik döredýärmişin. Owaňa agşam goýsaň, ertesi gözüň ýagtylyp gi ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 35 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

BAŞA BELA DILDEN GELER / tymsal   

Bir howludaky ýatakda goýun bilen geçi ýaşapdyr. Bu arryk galan dowarlary hojaýyn sürüden getiripdir. Wagtly-wagtynda iými ýetirilen goýun we geçi tizde ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 45 | Добавил: Şahymerdan | Дата: Düýn | Teswirler (0)

BALYKÇY WE  ÝYLAN    

Kellesi gabaraly sypal papakly bir adam deňiz kenaryna balyk tutmak üçin gelipdi. Çeňňegine gurçuk baglap suwa taşlan kişiniň bu pişe bilen he ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 30 | Добавил: Şahymerdan | Дата: Düýn | Teswirler (0)

BALKAN DAGYM - BUÝSANJYM          

Uly we kiçi Balkanyň güneý tarapyndaky obalarda Begli tilkiçiniň adyny eşitmedik ýok bolsa gerek. Öz obasynyň ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 41 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 14.01.2019 | Teswirler (3)

EDEBIÝATYÑ GÜÝJI

II.

Awtordan: Adamlar gorkyny ýeňmegi netijesinde, ejizlemek duýgusyndan üstün çykarlar. Ejizlemeýän adama bolsa, kynçylyk az zeper ýetirer. Diýmek ähli zatda ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 22 | Добавил: ahallydan | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (0)

ÝAŞYLBAŞYÑ TÄLEÝI

Goja Hazaryň kenaryndaky bu çola künjek her ýylda iki gezek göçemen guşlaryň şowhunyndan dolup-daşýar. Her ýazda günortadan demirgazyga, güýzde bolsa demirgazykdan günor ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 26 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 12.01.2019 | Teswirler (1)