1 2 3 ... 10 11 »

FOLKLOR – MILLI GÖZBAŞDYR

Halk döredijiligi halk kalbynyň aýnasydyr. Şol aýnanyň ýüzünde milletimiziň adamkärçilik sypatlary, gylyk-häsiýeti, ahlak ýörelgeleri, däp-dessurlary, dini-y ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 9 | Добавил: Has | Дата: 17.02.2019 | Teswirler (0)

IKI SANDYK ROÝBA-ROÝ...

Halk döredijiliginiň esasy žanrlaryndan biri bolan toý aýdymlary çeperligi, ýatda galyjylygy bilen halk aňyna berk ornaşyp, hakyda arkaly biziň döwürlerimize gelip ý ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 28 | Добавил: Has | Дата: 16.02.2019 | Teswirler (1)

Adalat hakda hekaýat
    
Bir adam soltanyň ýanyna arz-şikaýata gelip, oňa özüniň duçar bolan bir wakasyny beýan edipdir:
– Men iki müň dinar pulumy agzy bogl ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 46 | Добавил: Has | Дата: 13.02.2019 | Teswirler (0)

AK PILLER / rowaýatlar ummanyndan

Ir zamanlarda Hindistanyň jümmüşinde, Gang derýasynyň kenarynda ýerleşýän bir obada Aşok atly edermen, gaýratly sazanda ýigit ýaşapdyr. Onuň özüne mynasyp ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 20 | Добавил: Has | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0)

Keýmir serdar hakda: Akja urpakdaky gala
    
Keýmir serdar gala salmak üçin ýanyna bir topar nökerlerini toplap, Ahala — Gökdepäniň göni gaýrasyna gum etegindäki A ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: 04.02.2019 | Teswirler (0)

YHLAS / rowaýat

«Garynjalyk» diýen bir obajykda Ejizje  diýen bir kiçijik garynjajyk ýaşaýardy. Ol ejizje, horja, asyl, görseň nebsiň-janyň agyrýan eken. Emma ol görünişi ý ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 17 | Добавил: Has | Дата: 04.02.2019 | Teswirler (0)

SÄHRA WE YŞK
    
Gadym zamanlarda bir baý adamyň gözel gyzy bar eken. Ol bir çopan ýigit bilen halaşyp, sähralykda pynhan duşuşýan ekeni. Günlerde bir gün baý muny aňypd ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 39 | Добавил: Has | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0)

Danalaryñ paýhas mekdebi

■ SEBÄPLERIÑ SEBÄBI

Derýanyñ ýakasyndan barýan ýolagçylaryñ biri tötänden çagalaryñ yzynda yzanda-çuwan boluşýan çirkin seslerini eşidipdir. Derýanyñ golaýy ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 46 | Добавил: Has | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0)

Oçerkde türkmen ertekileriniň özboluşlylygy olaryň ideýa gymmaty, mazmun ýaýrawy neşir edilen ýyllary barada pikir ýöredilýär. 1940-njy ýylda K.Osmanow çagalar üçin ertekileri çapa taýýarlaýar we n ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 16 | Добавил: Has | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0)

TÜRKMEN FOLKLORYNY GÖZLEÝJILER

„Halkymyzy täze galkynyşlara, belent özgertmelere ruhlandyrmakda, nesillerimizi Watana, il-güne wepalylyk ruhunda terbiýelemekde egsilmez hazyna bolan m ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 26 | Добавил: Has | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0)