1 2 3 ... 114 115 »

■ "Dilegim çagalaň bezesin daşyň"

Özge elde unutsaňam sen meni
kalbymda men seni baky saklaryn
Söýmerin ýürekden özge gyzlary
Söz beren söýgimi kalpda hakla ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 10 | Добавил: Annagurban | Дата: Düýn | Teswirler (0)

AZATMAHY HAKYNDA ROWAÝAT

Gadym zamanlarda ir döwürlerde,
Bir goja balykçy ýaşap geçipdir.

Bu balykçy ömrün deñze örkläpdir,
Balyk awlap, maşgalasyn ekläpdir. ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 40 | Добавил: Şõhle | Дата: 10.12.2018 | Teswirler (4)

OGUZ TOÝY

Oguz han zamanyndan bäri oguzlaryň şeýle bir däbi bar: öýlenjek ýigit obanyň gyrasyna baryp, ýaýlasyna tarap ýaýyň okuny atypdyr. Ýaý okunyň düşen arassa ýerinde öýlenýän ýigide t ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 25 | Добавил: Has | Дата: 08.12.2018 | Teswirler (0)

TÜRKMEN TOÝY

Göýä älemgoşar gelen märeke,
Sygmaz arş astyna toýuň şowhuny.
Gyz-gelinler raks oýnaýar, näz ede,
Göz gamaşdyr tawus guş deý owsuny.

Türkmen toýy türk ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 16 | Добавил: Has | Дата: 07.12.2018 | Teswirler (0)

Her kim bilýär,
Her kim bilýär.
Garyşyk pikirlerine ykmanda buludyñ
Gargañ gyryk, nayza kimin sesiniñ
Biz hakynda ýetirjegini illere.
Sen hem men:
Gülzarlygy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Sahypjemal | Дата: 07.12.2018 | Teswirler (0)

HALYPA

Hudaýberdi agaň namaçy ogly,
Möwç uranda göýä Hazar, halypa.
Ýedi ölçäp, biçer, kesende dogry,
Hak Hudadan almyş güzer, halypa.

Käte söhbet edip ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 22 | Добавил: Allanazar | Дата: 07.12.2018 | Teswirler (0)

DÖWLETMÄMMET AZADYNYŇ RUBAGYLARY

(Rubagyýat ez roýy-zary-doga)
1
Gel, ýetiş dermende gullar dadyna,
Zary birle eňreýän perýadyna,
Eýleýip taklyt olar zikr eýle ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 27 | Добавил: Edebiyatcy5066 | Дата: 06.12.2018 | Teswirler (0)

Sen otyrkañ, gaşym çytaỳsam eger,
Saña ỳaman sözler diỳsem käỳarym,
Sen umytdan gaçyp, galmagyn derde,
Men juda söỳỳärin, juda söỳỳärin.

Vokzal diñe duşuşuklañ ỳeri d ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 37 | Добавил: Sahypjemal | Дата: 06.12.2018 | Teswirler (0)

Her demde hemdemim, hemram,
Õzüñ bolmasañ bolmaz-a.
Endişelige per bermän,
Geläý gelmeseñ bolmaz-a.

Keşbiñi ýüregme çaýyp,
Unudaýma saýry saýyp,
Günler ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 31 | Добавил: Şõhle | Дата: 06.12.2018 | Teswirler (0)

■ TABAN BAŞYDA

Görüner gülgün per ol serwi-huraman başyda.
Ýanmaýandyr şapagy hurşydy-taban başyda.

Ýa tulug etgen kuýaşydyr Mesiha üstide,
Ýa ganat ýaýgan tez ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 29 | Добавил: Mira_mia | Дата: 04.12.2018 | Teswirler (0)