1 2 3 ... 138 139 »

ŞEM ALJAK

Ýaşap ýörseм altmyş geljegem bolsa,
Ýürek welin ýigrimbäşden gaýdanok,
Lak atsam gyz, gelin güljegem bolsa,
Göwnüm şonça ýaşandyryn öýdenok.

Ge ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 10 | Добавил: Raýdaş | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

DUÝGUSYZ ÝAŞAP BOLARMY?!.

Zeminiñ iki pil topragyn köwläp,
Tohum edip gömsem yza-ynjyñy.
Yşkym bilen suwa ýaksam idegläp,
Yhlasym ýumşatsa gatan topragyñ
Besläp goýa ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 14 | Добавил: Gülzyýada | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

MEN ÝAZARYN..

...Bilmen...
Kim men?!
Älem-jahan ýüzünde,
Enteg-ä aýan däl soňsuz sowallar.
Gam gubury--ynam nury gözümde,
Ýollaryma böwet bolmaz ýow, al ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Sahypjemal | Дата: Düýn | Teswirler (13)

KIM ERUR?

Sowal:
Molla şahyr senden habar soraly,
Beýtullah binýadyn tutan kim erur?
Ylmy derejäň synap göreli,
Dünýäden perzentsiz öten kim erur?

Jogap ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 13 | Добавил: Gurban_aga | Дата: Düýn | Teswirler (1)

TÜRKMENEM-TÜRKI MEN, TÜRKI-TÜRKMENEM

Eý, agalar, diýsem Oguzdyr aslym,
Türkmenem-türki men, türki türkmenem.
Gör, Ýeriñ ýüzüne ýaýrapdyr neslim,
Türkmenem-türki men, türki ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 16 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (1)

GARAŞMAK

Men saňa garaşýan garaşyp ýörün.
M. Gurbanow.

Garaşýaryn saňa, garaşyp ýörün,
Gelseň bolýa, garaşaýyn ertirem,
Kime garaşýanym bilmedik bolup,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 35 | Добавил: Raýdaş | Дата: Düýn | Teswirler (4)

ŞU GÜN

Düýnüme dolanýan, ýa ertä gidýän,
Şu günki gün bilen ýaşamaklyk kyn,
Ýaş gaýdyşsa şeýle bolaýýar öýdýän,
Bu boluş bir mende bolmagam mümkin.

Oýlanýan m ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 25 | Добавил: Raýdaş | Дата: Düýn | Teswirler (2)

HYÝALDA

Men ýene şol ýere gidip barýaryn,
Aýlar onki bolup öwrülýär ýyla,
Şolaryň içinde ýitip barýaryn,
Düşenligmi bilmän soňlanmaz ýola.

Barýaryn oýa hem uk ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 25 | Добавил: Raýdaş | Дата: Düýn | Teswirler (1)

DIDÄMDÄKI DÖRT DAMJA

Men bir zada jogap tapyp bilemok,
Gözlerimе iýnýän gözýaş sen näme,
Beter begensem-de dömüp dursyň sen,
Asyl, bent tutdurman doldurýaň hana.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Raýdaş | Дата: Düýn | Teswirler (3)

Söýermiň şonda!?

Şo-ol aýlanyp ýörşüm daşyňdan synlap,
Diýjek sözlerimi kalbymda jemläp,
Aşyk gözlem bilen gözlerňe gözläp,
"Söýýän" diýsem, senem söýermiň şonda?! ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 21 | Добавил: Annagurban | Дата: Düýn | Teswirler (2)