1 2 3 ... 8 9 »

■ Awtor hakynda

Nazan Şara Şatana - tanymal türk şahyry, ýazyjy, taryhçy, suratkeş, senarist, kompozitor.
1957-nji ýylda Stambulda doglan Nazan Şara Şatananyñ asly meşhur dagystanly Ş ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 36 | Добавил: Has | Дата: 03.04.2019 | Teswirler (0)

MAZMUNY

Giriş
§1. Al-Farabynyň ömri we döredijiligi
§2. Al-Farabynyň dünýägaraýşynyň mazmuny
§3. Al-Farabynyň jemgyýet baradaky garaýyşlary
§ ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 41 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.03.2019 | Teswirler (0)

AÝDAÝ, NÄME ÜÇIN?
    
Eý, gardaş, belki-de, sen meni tanaýan hem dälsiň, emma şu ýazgyny okap, meniň hut özüňe ýüzlenýändigimi duýansyň... Sebäbi men hem seniň hut şu pu ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 52 | Добавил: Has | Дата: 20.03.2019 | Teswirler (0)

RUBAGYNYÑ ÜÇÜNJI SETIRI
    
Bir gezek 7-8 ýaşlyja kiçijek çaga maňa sowal berdi: «Ýedi ýediň näçe?». Men: «Kyrk dokuz» diýip, oglankam ýat tutula ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 46 | Добавил: Has | Дата: 18.03.2019 | Teswirler (0)

ÝEKELIKDÄKI IKIÇÄKLIK

■ On dördünji mynajat: SÄHER NAGMASY ÜÇIN ALKYŞ

Dünýä ýaşaýşynda säher aýratyn wagt, aýratyn eýýamdyr. Çünki säherde ýaşaýşyň iki tapawutly jäheti – pany ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 31 | Добавил: Has | Дата: 06.03.2019 | Teswirler (0)

ÝEKELIKDÄKI IKIÇÄKLIK

■ On üçünji mynajat: IMAN ÜÇIN ALKYŞ

Eýa, Biribar!
Göwün bossanymda hiç mahal solup-saralmajak iman gülüniň tohumyny ýetişdirmäge puryja ber.
Bu az ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 37 | Добавил: Has | Дата: 06.03.2019 | Teswirler (0)

ÝEKELIKDÄKI IKIÇÄKLIK

■ On ikinji mynajat: SÖÝGI ÜÇIN ALKYŞ

Eýa, Biribar!
Seniň söýgini ýaradan halyklygyňa hamd-u-senalar bolsun!
Adam ogluny külli ýaşaýşa barabar ulal ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 38 | Добавил: Has | Дата: 06.03.2019 | Teswirler (0)

ÝEKELIKDÄKI IKIÇÄKLIKK

■ On birinji mynajat: ÖÝ ÜÇIN ALKYŞ

Eýa, Biribar!
Bikemallykdan göç edip, kemal taparym üçin
Mesgensiz wagt içre mesgen bereniňe şükür!
Tozm ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 43 | Добавил: Has | Дата: 06.03.2019 | Teswirler (1)

ÝEKELIKDÄKI IKIÇÄKLIK

■ Onunjy mynajat: GÜÝZ ÜÇIN ALKYŞ

Eýa, Ýaradan!
Saňa ýakymlygyň möwsümi gelip ýetdi.
Günden saçylýan günler yzda galdy.
Ýürege ara daşlyk, ço ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 34 | Добавил: Has | Дата: 06.03.2019 | Teswirler (0)

ÝEKELIKDÄKI IKIÇÄKLIK

■ Dokuzynjy mynajat: RYSGAL-DÖWLET ÜÇIN ALKYŞ

Ýa, Ýaradan!
Külli jandaryň ryzkyny berýän, janly jemendäniň ruzygärini üpjün edýän özüňsiň!
Jismime ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 38 | Добавил: Has | Дата: 06.03.2019 | Teswirler (0)