1 2 3 ... 7 8 »

Şol yglan edilen neşirde Şekspiriň portreti hem goýlupdyr. Bu surat uzak ýyllaryň dowamynda dramaturguň ,,hakyky'' suratlaryndan biri diýilip hasap edilip gelnipdir. Ýöne portret hem syr bi ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 27 | Добавил: Garaýolly | Дата: 11.12.2018 | Teswirler (1)

Ýaş är-aýal ilkibada garybana durmuş geçirýärler. Soň Şekspir garaşylmadyk ýagdaýda Londonuň ,,Globus'' teatrynda peýda bolýar. Bu ýerde onuň peesalary yzygiderli sahnada goýulup durulýar. Şeýlelikde ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 35 | Добавил: Garaýolly | Дата: 08.12.2018 | Teswirler (3)

EDEBIÝAT OGURLYGY

Kitapçy.ml saýtynda Magtymguly Pyragynyň döredijiligi bilen bagly dörän ýiti jedel edebiýatda ogurlyk (plagiat) meselesine üns bermek hakynda pikir döretdi. Meseläniň mazm ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 71 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.12.2018 | Teswirler (5)

Geň galaýmaly. Başlangyç mekdep ýönekeý maşgaladan çykan adama nädip ägirt uly döredijilik ukybyny berip bildikä?

Müňlerçe söz.

Adaty hünärmeniň ogly bňlan Şekspir, eserlerin ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 71 | Добавил: Garaýolly | Дата: 05.12.2018 | Teswirler (2)

Wilyam Şekspir.

Bu ýyl (2016 ýyl bolsa gerek. Ş.A.) aprel aýynda beýik iňlis şahyry we dramaturgy Wilýam Şeks ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 125 | Добавил: Garaýolly | Дата: 03.12.2018 | Teswirler (49)

I.KERIMOWYÑ "ÝER YRANMASY" ROMANYNDA ÇYGYR GIÑIŞLIGI

Ýazyjy õz saylap alan temasynda meseleleriñ çeper giñişligini ör boýuna galdyrýar. Çeperçilik giñişligi- edebiýat õw ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 39 | Добавил: Sahypjemal | Дата: 02.12.2018 | Teswirler (1)

Aňşyrylman galan dünýä

Atajan Annaberdiýew şygyrýetimiziň ezizowçylyk mekdebine degişli iň täsin, enaýy we inçe şahyr. Poeziýasynyň baş sypatlary inçelik we nepislik, terlik we tebigylykd ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 43 | Добавил: Edebiyatcy5066 | Дата: 18.11.2018 | Teswirler (2)

TALANT

"Işi şowuna düşmeýän bir şahyr Hazar deñzinden altyn balyk tutupdyr." Diyip gürrüñ berýärler.
-Eý, şahyr, şahyr -diyip altyn balyk õzelenipdir.
Şahyr oña:- Azat etsem ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 44 | Добавил: Sahypjemal | Дата: 15.11.2018 | Teswirler (0)

ŞYGRYÝETMI, BAGRYÝET?.. AHYRDA-SOÑDA AÑYÝET!

■ Ýaş şahyrlar hakda kelam-agyz

Jahan üzre ilkinji şygryñ ilkinji setiri, megerem ynsan ogly nämedir bir zada tüýs ýürekden begenip-guwa ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 56 | Добавил: Has | Дата: 12.11.2018 | Teswirler (1)

"...ÝÖNE ÝÜREKDÄKI YŞKYM DILEME!"

■ Şahyr Ogultäç Oraztaganowanyñ döredijilik dünýäsine syýahat

...Meniñ elime galam alan badyma, kelläme şu pikir geldi. Dogrudanam, ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 53 | Добавил: Has | Дата: 11.11.2018 | Teswirler (0)