1 2 3 ... 7 8 »

"GIJE ÝARYM BOLDY. 24:00"

Ynha men ýene ýazgy depderçämiñ sahypalaryny agtaryp otyrşyma mundan bir iki ýyl õñ belläp goýan ýazgymda nazarym eglendi. Bu ýazgyda şol mahal inte ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 105 | Добавил: Medinilla | Дата: 02.02.2019 | Teswirler (21)

■ А. Блок. Скифы. Поэма

Блок совсем еще не старый человек: ему должно быть лет 35.
Среди поэтов-символистов старой группы: Бальмонта, Брюсова, Сологуба - А. Блок может рассматриваться ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 15 | Добавил: Has | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0)

ŞYGYRYÑ DÜŞÜNDIRIP BOLMAÝAN MYGYRY

1). Şygyr - bu biziñ aýamyza alanda sabyn köpürjiginiñ bulduraşýan ýukajyk gabygynda dünýäniñ hyýaly görnüşine syn edýän zadymyzdyr, o hyýaly dünýä sanlyj ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 50 | Добавил: Has | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (0)

ŞYGRYÝET GÖZELLIGI – ÄLEM GÖZELLIGI 

Hormatly Prezidentimiziň edebiýaty, sungaty ylham atyna ataryp, döredijilik joşguny bilen joşdurýan zamanasynda döwür bilen deň gadam urmak ü ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 56 | Добавил: Has | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (0)

ŞYG­RY­ÝE­TI­MI­ZE TÄ­ZE ÖWÜŞ­GIN GE­TI­REN

Is­len­dik jem­gy­ýe­tiň ru­hy baý­lyk­la­ry­nyň de­re­je­ ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 45 | Добавил: Has | Дата: 31.12.2018 | Teswirler (1)

Has Türkmen tahallusly şahyrymyzyñ ýiti zehininden kemal tapan goşgularyny okap her bir adam täze bir dünýä syýahat eden ýaly bolýar. Adatça torç edilen ugur tär boýunça eser dõredileninde ol okyjylar ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 96 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 29.12.2018 | Teswirler (17)

ÖZGERÝÄN ZAMANAMYZYŇ ŞYGRYÝETI

Türkmenistan döwletimiziň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz çykyşlarynyň aglabasynda umumy edebi mirasymyzyň hatarynda gadymy, köne we nusgawy ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 35 | Добавил: Has | Дата: 24.12.2018 | Teswirler (0)

DÖWREBAP TEMALAR WE ŞAHYRANA USSATLYK

Döwrebap temalar we şahyrana ussatlyk ХХ asyr  garagalpak edebiýatynyň wekilleri A.Musaýewiň, A.Dabylowyň, S.Nurumbetowyň we Y.Ýusubowyň ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 79 | Добавил: Has | Дата: 23.12.2018 | Teswirler (8)

Şol yglan edilen neşirde Şekspiriň portreti hem goýlupdyr. Bu surat uzak ýyllaryň dowamynda dramaturguň ,,hakyky'' suratlaryndan biri diýilip hasap edilip gelnipdir. Ýöne portret hem syr bi ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 66 | Добавил: Garaýolly | Дата: 11.12.2018 | Teswirler (1)

Ýaş är-aýal ilkibada garybana durmuş geçirýärler. Soň Şekspir garaşylmadyk ýagdaýda Londonuň ,,Globus'' teatrynda peýda bolýar. Bu ýerde onuň peesalary yzygiderli sahnada goýulup durulýar. Şeýlelikde ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 70 | Добавил: Garaýolly | Дата: 08.12.2018 | Teswirler (3)