1 2 3 ... 19 20 »

ÖMÜR HEŇŇAMY

■ ýa-da Şa şahyr Ysmaýyl Hataýy hakynda edebi-taryhy söhbet

Gadymy Häzirbegjan topragynda esaslandyrylan sefewi türkmenleriniň döwleti halkymyzyň köp müň ýyllyk taryhyn ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ŞA-ŞAHYR

Şygryýet mejlisi pynhan guralypdy, çünki oňa diňe çeper sözi söýýänler, oňa sarpa goýýanlar çagyrylypdy. Bellenilen wagta çenli entek ep-esli wagt bardy. Dostlary tarapyndan köp wa ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 17 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

MAHMYT  GAZNALYNYŇ  DÖREDEN  DILI

■ Hindistanda we Päkistanda ýaýran urdu diliniň döreýiş we ösüş taryhy barada

Dilçi alymlar Hindistany dilleriň «muzeýi» ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

HURMA ROWAÝATY ÝA-DA AMANATYŇ EÝESI

Uly ruhy güýje eýe bolan halatly kişileriň dünýä gelşine, ömür sürşüne keramatly alamatlar, gudratly hadysalar mahsusdyr. Şeýle keramat-gudrat hadys ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 47 | Добавил: Edebiyatcy5066 | Дата: 08.12.2018 | Teswirler (1)

MANYLY ÖMÜR

1975-nji ýylyň sentýabr aýynyň soňky günleriniň birinde Balkan welaýatynda belli ýazyjy-şahyrlaryň döredijilik duşuşyklary geçirilýärdi. Aşgabatdan Balkan welaýatyna öz dö ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 85 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 07.12.2018 | Teswirler (12)

Ähli döränlerden has öňden dörän,
Baky durjaklardan has baky duran.

Gadymy dünýäniň kerwenbaşysy,
Birleşdiren galam bilen ýazary.

Päk perişdelere nyşana goýan, ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 28 | Добавил: Mira_mia | Дата: 07.12.2018 | Teswirler (1)

Mähirli we rehimli Allanyň ady bilen!
Men bu işi mähriban we rehim-şepagatly Allanyň ady bilen başlaýaryn. Ol ähli nygmatlaryň eýesidir. Alla hemmäni dogry ýola salyp, Özüne şü ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 30 | Добавил: Mira_mia | Дата: 06.12.2018 | Teswirler (0)

“PAÝHAS ÇEŞMESINDE” DAL BEDEWLERIMIZ

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hal­ky­my­zyň ýa­şa­ýy ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 30 | Добавил: Has | Дата: 02.12.2018 | Teswirler (0)

ÇARY AŞYR

– Men Oktýabr rewolýusiýasyndan has öňräk dünýä inen ekenim. Ilkibatlarda köne mekdepde okadym. O ýerde men Rownagy, Sopy Allaýary Bidil Hojany, Hapyz we ýene köp kitaplary ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 31 | Добавил: Has | Дата: 01.12.2018 | Teswirler (0)

LAKAMY – «WALLA»

Segsene ser uran Myrat Rejebowyň ömür ýoly türkmen sowet metbugaty bilen berk bagly. Metbugatda birkemsiz işlänligi we ony ösdürmäge goşan goşantlary üçin ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 41 | Добавил: Has | Дата: 01.12.2018 | Teswirler (0)