1 2 3 ... 23 24 »

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY WE TÜRKMEN MEDENIÝETINIÑ GÖZBAŞLARY

Türkmenistanyň Prezidenti    Gurbanguly Berdimuhamedow:

– Türkmen medeniýetiniň emele gelşini, nusgawy gymm ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

Miwe Tuwakbaýewa, şahyr, Daşoguz şäherindäki B. Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy.

Ahmet neresse bilen ýokary okuwda bile okapdyk. Ol synpdaşl ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 35 | Добавил: Gurban_aga | Дата: 10.02.2019 | Teswirler (5)

Edebiýat meýdanynyň tarp ýerlerini tebigy zehinleridir irginsiz zähmetleri bilen bagy-bossanlyga döndermegi başaran türkmen ýazyjy-şahyrlaryny näçe sanasaň sanap oturmaly. Olaryň umman ýaly göwünlerin ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 20 | Добавил: Maksat | Дата: 07.02.2019 | Teswirler (0)

WATANYN BEÝGELDIP, BEÝGELEN TÜRKMEN

Beýik Oguz handan gözbaşyny alan millet ýurdun söýüp, has meşhur bolan. Watanyny mukaddes saýypdyr türkmen. Goragyna baky taýyndyr türkmen. Gorkut ataň k ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 34 | Добавил: Has | Дата: 27.01.2019 | Teswirler (0)

INTIZAR  GÖZLER              

Ömrüniň köp bölegini obada geçiren enem Orazbike mähriban zenandy, süýji sözlidi. Agtyklaryna guwanardy, olara mähir bilen garardy. Onuň kimdir birine gatyrg ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 23 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0)

Aýratyn tabşyryk / front wakasy

Amandurdy Myşşykow Beýik Watançylyk urşy tamamlanandan soňra dogduk mekany Bereket şäherine (öňki Gazanjyk raýony) dolanyp gelýär. Suw üpjünçilik edarasynd ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 33 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (1)

SÖZSOŇY

Kökleri müňýyllyklara uzap gidýän baý taryhymyza we milli, medeni baýlyklarymyzy öz içine alýan ruhy gymmatlyklarymyza näçe çuňňur aralaşdygymyzça-da, ata-babalarymyzdan ýadygär gal ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 39 | Добавил: Has | Дата: 26.01.2019 | Teswirler (0)

Iň gowy dost

Kitap — biziň dostumyz, syrdaşymyz. Nämäni bilmek, öwrenmek islesek, kitaba ýüz tutýarys. Eýsem, siz dünýäniň iň gowy çagalar kitaphanalarynyň haýsylardygyny bilýärsiňizmi?! ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 33 | Добавил: Raýdaş | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0)

Dünýä edebiýatyny okadygyňça bir ýagdaý göze ilip başlaýar. Dünýä belli eserleriň barynda propaganda, ýa-da türkmençe aýdamyzda wagyznama ýerleşdirilen. Wagyznama köplenç gizlin, köp halatda eseriň ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 86 | Добавил: Adalat19 | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (29)

АDY ÄLEMDE DESSAN

Görogly. Bu ýekeje sözi agzap bildigiň Ýewropa bilen Aziýa yklymyndaky halklaryň aglabasynyň göz öňünde watanperwerligi bilen ady äleme meşhur bolan edermen, gaýduwsyz, ug ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 35 | Добавил: Has | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0)