17:46
Bir gün
BIR GÜN

Aý astynda duşuşmamyz ýok biziň,
Ýok sowgatlar,
şirin-şirin wadalar.
Böwrümi diňledip ýanyp ýörün men,
Gysga hem çuň garaýyşlaň oduna.
Gözleriňden jogabymy gözleýän,
Duçar bolup “Söýgi” atly kesele.

Ýok, gelenok.
Gelýär diňe her gün agşam ýatmankam,
“Gijäň rahat bolsun!” diýen SMS.
Gijelerim müň mertebe asuda,
Telim görýän düýşlerimem süýji meň.

Ýöne, welin,
biraz bagtym gijigen.
Säherlerne seni ýatlap oýanýan,
Gündizlerne gözlerimiň gözlegi.
Bilýäňmi sen, gün ýaşarna howlugyp,
uzynly gün sekunt sanap gezýänim,
okamaga şol arzyly sözlemi ?!

Aý astynda duşuşmamyz ýok biziň,
Ýok wadalar, şirin sözler, gezelenç.
Ýöne, maňa umyt berýär şeýlebir,
Her gün agşam buşluk bolup okalýan
“Gijäň rahat bolsun!” diýen SMS.

***

Bakylyk barada söz berme maňa,
Diýme:”Söýgim- bir ömrüňe ýeterlik!”
Sen uçup gidersiň durna mysaly,
Gyş gelende gök asmana göterlip.

Çaý deý sowar gyzgyn söýgiň mähiri,
Ýazan hatlam bukjasynda köneler.
Galar diňe köýnegimde gözleňden,
Biygtyýar typyp gaýdan däneler.

Salgym bolup görner onsoň geçiren
günlermizden galan süýji ýatlama.
Sen, gör, kimleň yşky bilen ýanarsyň,
Ýüregiňi açarsyň sen ýatlara.

Sen gidersiň boş galdyryp dünýämi,
Aglap-aglap dönerin men buluda.
Gorkýan.
Çünki bilmen seni barybir,
U N U D Y P...

Aşyr HANOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 19 | Добавил: Mylaýym | Теги: Aşyr Hanow | Рейтинг: 0.0/0

Awtoryň başga makalalary

 
Всего комментариев: 0
Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: