« 1 2 ... 585 586 587 588 589 590 591 »

GÖWÜN KIRŞI

Merw obasy mydama gelim-gidimli mekan bolansoň, myhmany geňläp ýa ýüksünip durmaýar. Şeýle bir hyzmat edýärler welin, başga ýerde şeýle hyzmaty görmedik kişileriň soň ol ý ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 208 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

EMEL

...Onuň adamzadyň başyna salyp gelen oýunlarynyň köpdügini! Oňa erk etjek, kökerjek bolup niçe çalyşdylar. Ol welin, däli derýa ýaly, garaşylmadyk ýerden böwedi böwsüp, dünýäni alah ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 230 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Dakylmak türkmen däbimi?

Geçmişiň, ýüzüni gara görkezmek üçin, Kommunistik sistema döwründe, “dakylmak” diýlen elhenç dessury türkmen halkynyň milli däbi hökmünde görkezdiler. Hatda pyga ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 228 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

BUÝENOS DIAS, KAMPONÝEROS!!!

1. Ýoňsuzja maglumat.

7-nji noýabr, 1990 ý. Moskwa. Şeremetowa – 2 halkara uçargähi. Ir sagat 10. Ýerde gyrpa gar ýatyr. Şu ýylyň ilkinji gary. ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 229 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

ERKEK KIŞILER

Tam doly adam.
Ortada boşan çanaklar, boşan, boşamadyk çäýnekler.
– Ýigitler, sizem bilseňiz bilýänsiňiz – diýip, Kertik aga eliniň ýagyny sakgalyna çalyp, şe ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 257 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

KERTIGIŇ BIRGÄD BOLAN ÝYLY

– Haçan?
– Kertigiň birgäd bolan ýyly.
– Hä, o ýylmy?

* * *
Kertik pilini brigadiriň eline tutdurdy-da:
– Adamlary çür ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 216 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

ÖKÜZ

Kertik aga ýarygije oýandy.
Daşary çykmaly.
Ol daşary çykmajak, çykmalydygyny ýadyndan çykarjak, uklajak bolup çalyşdy. Eýlesine bir agdaryldy, beýlesine-de bir. Haýs ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 216 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

«Ýeroýlanduz» nalasy

Esli meýdany tutup ýatan içi şor-kebir, ýönekeý dilde “Ýeroýlan” diýlip atlandyrylýan şol çöketligiň ady Badhyz belentlikleriniň resmi kartasyn ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 231 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (3)

ALTYNJY PALATA

A.Çehowyň eserine wariasiýa.

– Krowat getirýärler. – Koridordaky sese diň salyp ýatan Garly özbaşyna seslendi.Onuň sözüni gutararyna mähetdel iki sany ak ýeký ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 248 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

KERTIK AGAŇYZ ÜÝTGEŞIK ADAMDYR

– Arçmana gidemde şäherimiziň dükanlaryna aýlanmaga wagtym bolmady. Şäherde bary-ýogy on minut töweregi bolandyryn-da. Şähere gidýän bolsaň, ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 224 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)