« 1 2 ... 584 585 586 587 588 ... 590 591 »
Pyýada ykbal

Atlylar deňiňden geçse seredip,
Sen oňa kemsinme pyýada ykbal.
Sen söýgini ýüregiňde eredip,
Derýaýy-Nili-de gurmagyň ahmal.
Bilýändirler öýdýär G ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 185 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

Ýatlamalara gatanç

Arada şahyr Annaberdi Agabaýewiň Gurbannazar Ezizow baradaky “Ezizowyň emri bilen” atly ýatlamalar kitaby çapdan çykdy. Annaberdi şol kitabynyň bir nusg ... Doly oka»

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 218 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Dil – halkyň baýlygy.

Üýtgedip gurmak syýasaty içi aşlap duran howply ýaralaryň ençemesiniň kesmegini kesip aýyrdy. Iriňini çykardy. Haýsy dermanlar bilen bejerip boljakdygyny s ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 221 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (2)

Mazarlar ynjamasyn

Halk içinde: „Öňde-de bir ogry halys ogurlara zat tapmasa, öz telpegini özi ogurlap onsoň ýatýarmyşyn...“ diýen gürrüň bar. Şonuňky ýaly, seredip otursaň biziň deredij ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 227 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Dünýä dinleri barada düşünje

Aga-gara düşünip ugrandan soň, çaga daş-töweregindäki bolup geçýän hadysalara göz ýetirmäge dyrjaşýar. Adamzat hem şeýle. Ol özüniň baryp-ha jahyllyk döwründ ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 237 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Mode Oguz hanmydyr?

Mundan ýüz ýyla golaý öň, türki halklaryň taryhyny Hytaý çeşmeleri arkaly öwrenýän alym Iakinf Biçurin, miladydan ozalky III asyrda, hytaý sebirlerinde döwlet guran H ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 177 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Oguz taryhy we dünýä rowaýatlary

Biz oguz taryhynyň başlanyşy bilen, ýunan hudaýlarynyň döreýşi, olaryň jümle-jahany we adamzady ýokdan bar edişi, Aý, Gün, ýyldyzlar, Asman we Asman jisi ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 191 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Ariana

Eýsem Awestada turanlylara garşy goýulýan ariler kimler?
Olara nämüçin ariler diýilýär? Olaryň hökümdarlaryny Awestada nämüçin ariý patyşalary, ýurtlaryny bolsa ariler ýurd ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 201 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (3)

Afrasyýap

Indi bolsa türkileriň “tur” döwri Turana patyşalyk eden Alp är Afrasyýap barada gürrüň edeliň.
A. Meredow bilen S. Ahallynyň sözlüginde şeýle diýilýär: “Efrasyýap (p. Ef ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 229 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (1)

TUR[k]MEN
(“türkmen” sözüniň gelip çykyşy barada)

Bu mesele boýunça alymlar dürli döwürlerde, dürli çaklamalary orta atdylar. Hususan-da, onuň “türk manend”, “tir-keman”, türk-ima ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 189 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)