« 1 2 ... 521 522 523 524 525 ... 532 533 »
ŞAHYJAHAN

( Hekaýa)

Gijäniň bir wagtyna çenli ussahanadan çykman işläýmek endigim bar. Iş gyssag bolsa ýa halys gümralyk bassa, ýatymlyk galaýdygymam ýok dal. Daş-töweregiň ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 185 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ŞORJA GURDUŇ TAGAMY

Her sapar şeýle bolýar: öýe ýakyn gelýärin welin, meni galpyldy basmarlaýar. Bu, megerem, näçe wagtyň aýraçylygyndan soň ata-enemi görjekdigim, çagalygymyň, oglanlygy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 183 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

BIR FILMDEN SOÑKY OÝLANMALAR

▶ SORAÝÝANY KIM DAŞLAMALY?!

Öñräk tanyşlarymyñ biriniñ öýünde otyrkam, ol "al görseñ, men-ä halamadym dogrusy, birhili yslamy garalap düş ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 228 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (4)

MÄHRIBANLARYM

Sen meniñ başdaşym
Ilkinji söýgim
Sen meniñ syrdaşym
Elýetmez duýgym
Sen meniñ gamdaşym
Tükenmez gaýgym
Sen dünýäniñ añry ujunda bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 270 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (5)

DERWÜŞ

Il-gün üýşer.
Ýakyn geler.
Ýat geler.
Süýji-süýji arzuw besläp toýuña.
Çagyrylyp, soñam ýatdan çykarlan
Meñzäp alyslardan gelen derwüşe
Me ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 174 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (2)

SENIÑ MIRASYÑ

Eýjejikdiñ.
Ýakymlyja peridiñ.
Toýnuk gurap geçip barýan ýyllaryñ
Gabagymyñ töweregne aýlaýan
Halkalarny özüme-de bildirmän
Ýüpek saçlañ b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 160 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

SOWGAT

Ýadyñdamy?
Äht edipdiñ birmahal,
Aýrylmarys diýip ölýänem bolsak.
Bize näme garaşýanyn takdyrda,
Bilmeýänem bolsak, bilýänem bolsak.

Bu şeý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 162 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

TÜRKMEN DETEKTIWINDEN NUSGALAR - 1

(Annageldi Nurgeldiýewiñ käbir eserleri bilen gysgaça tanyşlyk)

"Jülgede bolan waka" powesti

Ýazyjy A.Nurgeldiýew ... Doly oka»

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 268 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (2)

ANGLIÝA DÖWLET BARLYGY ÜÇIN OSMANLYLARA MINNETDAR  BOLMALYDYR.

Ekrem Bugra EKINJI,
14.12.2011-nji ýyl.

Angliýa ýylda iki döwlet ýolbaşçysyny resmi ýagdaýda kabul edýä ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 175 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

Monastryň häkimi 1908-nji ýylda Soltan Abdylhamyda ugradan hatynda şeýle sözleri ýazypdy:

“BÄRDE MENDEN BAŞGASY ITTIHADÇY"

Ekrem Bugra EKINJI,
12.03.2014-nji ýyl.
... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 147 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)