« 1 2 ... 520 521 522 523 524 ... 532 533 »
GUDUMAN BAGŞY

Ikindi namazyny okamaga howlugyp gelýän kerwenbaşy barha ulalyp barýan kölegesinden nazaryny sowdy-da, ýoldaşlaryna ýüzlendi:
—Gurbany gitdigim Saragt babaň galasyna ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 169 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

GURT ÝAKUP

Ine, dünýäniň ahyry geldi.
Näçe ömür berilse, adam şonça wagtlabam ýetişiksiz günde. Ýöne garaşman duran wagtyň bir ýerden myrtar kesel tapylýar: ol seniň işiň köplüg ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 304 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

GÖWÜN TOPUKÇALARY

Ene ýer

Ene ýer juda beýik! Ol daglardanam beýik!
Sebäpmi?
Gar ýagdy. Gije-gündiz dynman ýagdy. Hemme ýer – depelerem, daglaram, sähra-da, pe ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 153 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

GÖWÜN

Dördünji klasyň okuwçysy Baýmyrady çeper höwesjeňleriň toparyna kabul etmediler. Seçilişik bolanda diňläp gördüler-de: «Buw-w, bu sesiň bilen seni iliň öňüne çykaryp aýdym aýtdyryp ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 180 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

NOWGÜL

Nowgülüň adyny tutsaň, ýedi obanyň ýigitleriniň barysy birden yraň atardy. Hemmäniň ýetip bilmeýän arzuwy, islegi şoldy. Özümiň ondan iki ýaş kiçidigime garamazdan, ol gyzyň yşgyn ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 193 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

TEBIP

Mundan ýigrimi ýyl gowrak öň, Esenmyrat aganyň on ýaşlaryndaky gyzy merduwandan ýykylyp bilini agyrtdy. Üç-dört sany oňurgasy ýerinden üýtgedi. Çaga sähelçe wagtyň içinde bükreýdi. ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 252 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

TÜWELEÝ

Taýçanaklar ýalbyrap duran boýunlaryny talawladyp, Köpetdagy etekläp oturan giň sährada ikiýana bökjeklediler, biri-biri bilen çyntaklaşdylar. Meýdan otundan doýup bilmän, eneler ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 174 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

YSYRGA

Sawçylyga baryldy. Barlan gapydan razylyk alyndy. «Sähetmyrat bilen Aýjemal jan çagalykdan bile ulaldy. Olar biri-birini gowy görýärler» diýmekdenem Tagangül eje saklandy. Nämä ge ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 210 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ÖZGÄNIŇ ÖMRI

Begmyrat aga çepiksi göwresini egip, garry «hyk-çoky» bilen ho gaýraky atyzdaky şatuda bakan ugrady. Ol pilini uly ýük edinip mytdyldap barşyna, gelinleriň bolşuny göz atuwy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 189 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ÖZÜMIZIŇKI GOWY DÄL

Gaýyp başlyk aýalynyň çaý başyndaky etsem-petsemli gürrüňine öwrenişip gidipdir. Aýaly gürläp durmasa çaýyny nirä içenini bilenok, geň, ýadawlygam aýrylanok. Senem ej ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 201 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)