« 1 2 ... 468 469 470 471 472 ... 593 594 »
Torum Ýaýlan BATAŞY

▶ GYBATKEŞLER

Üç zibil ýaşik bar öýümiñ ýanynda,
Ýere-göge pitjiñ atyp oturan.
Içindäki taşlandylar ýananda,
Hapa ysyn dünýä satyp ot ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 154 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

Ylýas Amangeldi

▶ KÖPÜŇ BIRI

Köpüň biri bolsadym,
Aýagma basmasalar.
Bir süýji dilli bolsadym,
Üzüm deý asmasalar.
Gökden damja deý damsam,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 138 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

Kerim GURBANNEPESOW

▶ Goşgy älemindäki iñ ilkinji synanyşyklarymyñ hemaýatkäri "Sowet Türkmenistany"gazetiniñ şol mahalky redaktory Şamyrat Täşliýewe

Käte özüm bilen özüm gep ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 139 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

Oglunyň tapyp ýören aladasyna Gülsoltan daýzanyň-da gahary geldi:
—Sen näme, gökden düşdüňmi? Oba adamlaryna näbeletmi? Nä işiň bardy iliň gyzynyň otuny göterjek bolup!
—Meniň oňa şeýle ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 131 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

DANALARDAN DÜRDÄNELER

• Dünýä ajaýyp, emma şahyryñ gözi bilen hasam ajaýyp görünýär.

Iogann Wolfang Gýote.

◆ ◆ ◆

• Adamlar öz ýalñyşlyklaryny bagtly ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 168 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

AÝDANYMY ULUS-ILE MAGRUB ET

Aýdanymy ulus-ile magrub et,
Ýazanymy köňüllere mahbub et.

Adym adamzadyň agzynda bolsun,
Sözüm adamzadyň kalbynda bolsun.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 129 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

KEÝMIR KÖRÜÑ SYNAGY...

Bir gezek üç sany gelin ogullaryny ýanyna alyp, çeşmä suw almaga barypdyr. Kädilerini suwdan dolduryp, ugramakçy bolanlarynda, golaý ýanlaryndan Keýmir körüñ geçip ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 156 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

TÜRKMEN RUHY: YNSAP

Ruhumyza siñen rowaýatlar: "Her iş et, ynsap bilen et..."
ýa-da bu jümläniñ gelip çykyşynyñ rowaýaty...

Ir döwürlerde bir adam bolupdyr, ol bütin ö ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 182 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

Halallyk

Takwalygy bilen tutuş Mawerannahrda tanalan Nyýazguly halypanyñ sen-de ýok, men-de ýok, egnine hyrka geýşine diñe bir ondan ders alýan müritler-ä däl, eýsem köşk emeldarlaram haý ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 195 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

HER GOÝUN ÖZ AÝAGYNDAN ASYLANDA...

Abbasy halyfy Harun Reşidiñ doganoglany Behlul dana hiç kimden ýüz görmezdi, aýtjak zadyny göni aýdardy. Ol bir nädogry iş görende, munuñ düzedilmegini ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 127 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (1)