« 1 2 ... 467 468 469 470 471 ... 476 477 »
Has TÜRKMEN

▶ BIR ÝYLDAN SOÑ...

365 gün,
Kyrk sekiz hepde.
Tegelek 12 aý,
Bir ýyl geçipdir.
Ýagyşly gün düşüremde öýñüze,
Awtoulagyñ çekges ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 130 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

BIR JANA ÜFLENEN JANAN...

Şapagyñ gyzyly - ýañagyñ aly,
Senden uzak bolsun şeytanyñ aly.
Asman atynanda gara ýapynja,
Sen meni galdyrma tümde gypynja.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 142 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

“Towşanjyk”

Haýwanlaň içinde senem bir jandar,
Hemmede-de san bar, sende-de san bar.
Hemmäniň özüne ýeterlik derdi,
Saňa bu üýtgeşik derdi kim berdi.

Til ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 140 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Ömür ýoldaşy

Gör, nähili gözel eken özüňe,
Ömür ýoldaş gözläp ýören çaglaryň.
Hat ýazarsyň göwün söýen gyzyňa,
Duşuşarsyň arasynda baglaryň.
Şol mahallar kän b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 141 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

“Keýmir körüň ýigitleriniň biri Warryk batyryň çowlugy Warrygyň hekaýaty”

(Degişme)

Bir gün Warryk gaýdyp geldi uruşdan,
Görmäge göz gerek, döşi medally.
Doldy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 167 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Toýda okalan goşgy

Özlerine ogul gerek bolaýsa,
Gyz hem bolsa, Ogulgerek diýerler.
Gundaglyja aglap ýatan bäbegi
Ogulgerek, oglum, diýip söýerler.

Şonuň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 236 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Söweşdeş dostuma

Onda biziň ikimizem çagadyk,
Gülki bilen oýun boldy kärimiz.
Garagoldyk, şadyýandyk, sadadyk
Söýmägede ýetişmändik häli biz.
Aşyk bolup ýörmes ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 135 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

“HAT”

“Hat gelmedi” diýip çekmegin gussa,
Gaýtam garaş öňküdenem on esse.
Mendirin - şol alabahar günleri
Agaçlar pyntyklap,
Şemal öwüsse.

Oglanla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 170 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On sekizinji kyssa

▶ YŞKYŇ KEŞBI

Bir mahal Atageldi aýnanyň öňünde durup, Bagtymy göz öňüne getirerdi. Özem ýöne bir getirmeg ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 173 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

“Aýdylmadyk sözler”

Seniň ýok wagtyňda seni taryplap,
Gijeler ýatmadym, goşgular goşdum.
Sen maňa mydama bolsaňam ýakyn,
Seniň ýanyňdakam sen maňa daşdyň.
Zöhr ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 211 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)