« 1 2 ... 467 468 469 470 471 ... 593 594 »
—Wiý, şeýlemi? —diýip, Ogulbike göwnüne hiç zat getirmän, çagasyny alyp galdy. Keýpsiz Jemiläniň yzyndan gygyryp, göwünlik berdi. —Alada etme, Jemile jan, Alla saňa-da berer bir nesipli gün!
Je ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 175 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

Gurbanýaz DAŞGYNOW

▶ Gorkýan…

Aýdan sözlerimi saňa
Geň görersiň öýdüp gorkýan.
Soň meni bir kelesaňa
Deň görersiň öýdüp gorkýan.

Gam çekip, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 161 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (7)

Kerim GURBANNEPESOW

▶ GOŞGULAR, GOŞGULAR...

A.Prokofýewe öýkünme.

Goşgular, goşgular,
Baý, köp-ä bular.
Munça-da bir goşgy bolar oguşýa.
Näm ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 169 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

Tirkeş SADYKOW

▶ BAR BOLAN ZAT

Bardy-geldi aýra düşse ykballar,
Şo zaman kyýamat gopar öýderdim.
Sen-ä atsyz-sorsuz asmana uçup,
Meni-de gara ýer hopar ö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 167 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

Konstantin SIMONOW

▶ GARAŞ MAŇA

Garaş maňa, men gelerin.
Ýöne sen garaş!
Çalsa-da gamly heňlerin
Sarymtyl ýagyş.
Garaş gyşda gar ýaganda,
Y ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 132 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (2)

Ata ATAJANOW

▶ ÝEKELIK

"Diňe Taňra ýaraşýamyş ýekelik,
“Ýekäň çaňy çykmaz” diýipdir dana”. –
Diýen deliliňe garşy däl menem,
Menem – ýeke ýaşa – diýmen y ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 174 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (3)

Ayşat HOJAMUHAMMEDOWA

▶ BILEÑOK

Sen bileñok
Men nirede otyryn,
Kimler bilen ÿûzleśip dur gôzlerim.
Hany, bor-la gij-ä indi barybir,
Zeruram dál bu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 142 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (3)

Kerim GURBANNEPESOW

▶ ÝAŞLYK DRAMASY

Gaňňalyň oýunda – Tejende galdy
Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň.
Okgeçmez ýylgynlaň içinde galdy
Meniň ýigit wa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 246 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)

Rahat ŞYHYÝEW

▶ HESRET

"Ykbal arzuwlaryma düzediş berdi"
Ç. Ýegenmyradow

Käbir günler toý-meýlise seplener,
Sazanda.
Mikrafon.
Tamada ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 158 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (2)

Hojaberdi BAÝRAMOW

▶ SENSIÑ...

Zarlama Diýardan durnalar gõçse,
Durnalar derwüşdir dolanmasy bar.
Aglasañ guşganat günlere agla,
Sebäp olar gitmiş dolanm ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 155 | Добавил: Has | Дата: 24.07.2018 | Teswirler (0)