« 1 2 ... 409 410 411 412 413 ... 530 531 »
11. Gijeki tut-da-baslyk

—Garakündüge degme!—diýip, atasy Emire gygyrdy.—Pişikleriň öz häsiýeti bardyr. Tutasy gelse, ýene tutar. Sen öz işiň bilen bol. Pişigem öz işini eder.
—Bel ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 118 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

10. ILKINJI AW

Garakündük şol ýatyşyna öýlänler turdy. Ol ýene ýuwnup, käsesine guýlup goýlan naharyndan iýdi-de, eýläk-beýläk aýlanmaga çykdy. Irden ala sygryň molany ýadyna düşüp, onuň ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 104 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

9. ÝEGRE DOST

Garakündük bu gün hemmelerden ir oýandy. Şol wagt daň atyp, ak iňrik töwerege süýt kimin reňkini çalyp ugrapdy. Ir tursa-da, Garakündük bu gün: «Men oýandym, meni sekiden dü ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 99 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

8. Näme üçin itler pişikleri halamaýarlar?

Garakündük şol irkilişine agşama çenli ýatdy. Hatda ol günortan Mekan bilen Emiriň öýe gelip, çaý içip, nahar iýip gideninem duýmady. Emir endig ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 110 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

7. AKBILEK

Syçanlar ýitensoň, Garakündük yzyna çykdy. Eýläk ýöredi, beýläk ýöredi. Şol wagt Emir turup, el-ýüzüni ýuwmaga ýöneldi. Geçip barýarka-da mydamaky endigi bilen Garakündügiň böw ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 102 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

6. DUŞMAN BILEN ÝÜZBE-ÝÜZ

Uzakly gününi ýatyp geçirýän Garakündük hemmelerden ir oýandy. Ol turup gerinjiredi. Peşehanadan çykmagy, agaç sekiden düşmegi ol heniz başarjak däldi. Şonuň üçi ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 112 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

5. ILKINJI GIJE

Gün batar uçurlary Mekandyr Emiriň kakasy işden dolandy. Onuň yzysüre goňşy oba toýa giden eneleri-de geldi.
—Ene, kaka, serediň, bize pişijek geldi! Özüjik geläýdi ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 143 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

RUHY SÜTÜNLERIMIZ

▶ BAHAWEDDIN NAGYŞBENDI

Bahaweddin Şahy Nagyşbendi. Asyl ady Seýitmuhammet Bahaweddin. 1318-nji ýylda (hijri 717-nji ýylda) häzirki Özbegistanyñ Kasry-Aryfa ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 193 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

Ýazyň ýeter güýzüňe,
Ömür iki gezek däl.
Şoň üçin ikimize,
Artyk hiç zat gerek däl.

Saralmasyn gül meňziň,
Ir solmasyn gül beden.
Ikimize bir menzil, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 143 | Добавил: Gurban_aga | Дата: 22.07.2018 | Teswirler (0)

4. GARAKÜNDÜK

Pişijek özünden gaçdygyça, Emiriň onuň bilen oýnasy geldi. Bir ýandanam pişijege gaharlanýardy. Ýumruk ýalyjak halyna adamy diňlemän, buky ýere gidip oturýan pişijek Emiriň ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 122 | Добавил: Has | Дата: 22.07.2018 | Teswirler (0)