« 1 2 ... 409 410 411 412 413 ... 418 419 »
“Towşanjyk”

Haýwanlaň içinde senem bir jandar,
Hemmede-de san bar, sende-de san bar.
Hemmäniň özüne ýeterlik derdi,
Saňa bu üýtgeşik derdi kim berdi.

Til ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 128 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Ömür ýoldaşy

Gör, nähili gözel eken özüňe,
Ömür ýoldaş gözläp ýören çaglaryň.
Hat ýazarsyň göwün söýen gyzyňa,
Duşuşarsyň arasynda baglaryň.
Şol mahallar kän b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 128 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

“Keýmir körüň ýigitleriniň biri Warryk batyryň çowlugy Warrygyň hekaýaty”

(Degişme)

Bir gün Warryk gaýdyp geldi uruşdan,
Görmäge göz gerek, döşi medally.
Doldy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 148 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Toýda okalan goşgy

Özlerine ogul gerek bolaýsa,
Gyz hem bolsa, Ogulgerek diýerler.
Gundaglyja aglap ýatan bäbegi
Ogulgerek, oglum, diýip söýerler.

Şonuň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 212 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Söweşdeş dostuma

Onda biziň ikimizem çagadyk,
Gülki bilen oýun boldy kärimiz.
Garagoldyk, şadyýandyk, sadadyk
Söýmägede ýetişmändik häli biz.
Aşyk bolup ýörmes ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 118 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

“HAT”

“Hat gelmedi” diýip çekmegin gussa,
Gaýtam garaş öňküdenem on esse.
Mendirin - şol alabahar günleri
Agaçlar pyntyklap,
Şemal öwüsse.

Oglanla ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 156 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On sekizinji kyssa

▶ YŞKYŇ KEŞBI

Bir mahal Atageldi aýnanyň öňünde durup, Bagtymy göz öňüne getirerdi. Özem ýöne bir getirmeg ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 150 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

“Aýdylmadyk sözler”

Seniň ýok wagtyňda seni taryplap,
Gijeler ýatmadym, goşgular goşdum.
Sen maňa mydama bolsaňam ýakyn,
Seniň ýanyňdakam sen maňa daşdyň.
Zöhr ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 189 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

Osman ÖDE

▶ TAPAGAN

● On ýedinji kyssa

▶ TÄZE ROZUGÄR

Öňler pylanynyň eli süýji diýilýärdi. Bu gün nahara salynýan her hili tagamlaryň köpelenligin ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 142 | Добавил: Adalat19 | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)

"Ýyldan ogrynça”

Gülüm duşuşmaga söz berdi maňa,
Duýdurman gel diýdi. Geldim ogrynça.
Çalaja tolgunyp, garaşdym oňa
Bilbile duýdurman, gülden ogrynça.

Do ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 140 | Добавил: Has | Дата: 11.06.2018 | Teswirler (0)