« 1 2 ... 408 409 410 411 412 ... 530 531 »
▶ EÝ KÖÑÜL

Serferezdan eý köñül, usýandan azat olmuşam,
Ötmüşem ýalgan penadan, baky binýat olmuşam,
Dynmaýan ýar hijrinde, zarynjy perýat olmuşam,
Janymny perwaz eýl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 133 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

Togap edip alnymyza
Baş egip, hem dyz epýäris
Deňäp genji barymyza
Başymyza täç edýäris.

Baýdygmyza juda meňzeş
Bu ümmülmez ýaşyl meýdan
Göllerimden göz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 152 | Добавил: Gurban_aga | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

HASAN ATA

Aslyny dõrt çaryýarlaryñ biri Hezreti Osman razyallahu' anhyñ õwlatlarynyñ ilkinjisi Abdulla Ekberden alyp gaýdýan, halkymyzyñ arasynda Gõzli Ata ady bilen tanalýan Hasan Ata (G ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 140 | Добавил: Zerinaý | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

Gaýdyp geliş

(Hekaýa)

Bu gije Nargülüň içini has-da gysdyrdy. Kejebesi darygyp, ýüregi agzyndan çykyp gelýärdi. Göwnüne, bu ýerleriň asmany-da, ýyldyzlaryň şöhlesi-de üýtgeşi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 162 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

HÖKÜMSIZ JEZA

(Hekaýa)

Agyr kesellileriň palatasyna getirilen gartaşan aýal näsaglary gaty geň galdyrýardy. Ol birsyhly urnup ýatyşyna, wraç gyzyň sowallaryna-da jogap bereno ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 230 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

Günleriň bir güni

(hekaýa)

Bir wagtlar başy ak selleli garly daglaryň jülgesinde, gün geçirmez ýaşyl baglaryň kölegesinde bir türkmen obasy bolanmyş. Şol obanyň çetindäki öýl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 180 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (1)

KÖTEL ÝODA

(hekaýa)

Aýnagözel tüýs Aýyň bölegidi. Onuň ak gaýmak kimin näzik ýüzüne bir zat degse, saralyp-solaýjak ýalydy. Egnine geýen lybasy derek boýuna şaplaşyp durdy. < ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 184 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (1)

13. Garakündük nirä gitdikä?!

Aradan iki ýyl gowrak wagt geçdi. Garakündük ulalyp, tanar ýaly bolmady. Özem aldygyna semreýärdi. Semredigisaýy tüýleri ýalpyldap owadanlaşýardy. Ol agşamar ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 116 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

12. Garakündüge näme bolduka?

Irden ýalanyp oturan Garakündügi görüp, Mekanyň atasy onuň syçan tutanyny duýdy.
—Garakündüg-ä syçan iýipdir öýdýän. Garynjygy pökgeripdir.
Gar ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 120 | Добавил: Has | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)

Amerikan Alymynyñ Sowalyna Türkmen Halk Ertekisinden Tapylan Jogap

(Gyzykly maglumatlar)

Adamlaryñ suwuñ astynda ýaşamaga uýgynlaşyp biljekdigine ynanýarmysyñyz, hakyt balykl ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 174 | Добавил: afrasyyap | Дата: 23.07.2018 | Teswirler (0)