« 1 2 ... 333 334 335 336 337 ... 344 345 »
ŞAHYJAHAN

( Hekaýa)

Gijäniň bir wagtyna çenli ussahanadan çykman işläýmek endigim bar. Iş gyssag bolsa ýa halys gümralyk bassa, ýatymlyk galaýdygymam ýok dal. Daş-töweregiň ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 138 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

ŞORJA GURDUŇ TAGAMY

Her sapar şeýle bolýar: öýe ýakyn gelýärin welin, meni galpyldy basmarlaýar. Bu, megerem, näçe wagtyň aýraçylygyndan soň ata-enemi görjekdigim, çagalygymyň, oglanlygy ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 135 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

BIR FILMDEN SOÑKY OÝLANMALAR

▶ SORAÝÝANY KIM DAŞLAMALY?!

Öñräk tanyşlarymyñ biriniñ öýünde otyrkam, ol "al görseñ, men-ä halamadym dogrusy, birhili yslamy garalap düş ... Doly oka»

Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 144 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

MÄHRIBANLARYM

Sen meniñ başdaşym
Ilkinji söýgim
Sen meniñ syrdaşym
Elýetmez duýgym
Sen meniñ gamdaşym
Tükenmez gaýgym
Sen dünýäniñ añry ujunda bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 106 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

DERWÜŞ

Il-gün üýşer.
Ýakyn geler.
Ýat geler.
Süýji-süýji arzuw besläp toýuña.
Çagyrylyp, soñam ýatdan çykarlan
Meñzäp alyslardan gelen derwüşe
Me ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 118 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

SENIÑ MIRASYÑ

Eýjejikdiñ.
Ýakymlyja peridiñ.
Toýnuk gurap geçip barýan ýyllaryñ
Gabagymyñ töweregne aýlaýan
Halkalarny özüme-de bildirmän
Ýüpek saçlañ b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 107 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1)

SOWGAT

Ýadyñdamy?
Äht edipdiñ birmahal,
Aýrylmarys diýip ölýänem bolsak.
Bize näme garaşýanyn takdyrda,
Bilmeýänem bolsak, bilýänem bolsak.

Bu şeý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 119 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

TÜRKMEN DETEKTIWINDEN NUSGALAR - 1

(Annageldi Nurgeldiýewiñ käbir eserleri bilen gysgaça tanyşlyk)

"Jülgede bolan waka" powesti

Ýazyjy A.Nurgeldiýew ... Doly oka»

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 203 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (2)

ANGLIÝA DÖWLET BARLYGY ÜÇIN OSMANLYLARA MINNETDAR  BOLMALYDYR.

Ekrem Bugra EKINJI,
14.12.2011-nji ýyl.

Angliýa ýylda iki döwlet ýolbaşçysyny resmi ýagdaýda kabul edýä ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 123 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

Monastryň häkimi 1908-nji ýylda Soltan Abdylhamyda ugradan hatynda şeýle sözleri ýazypdy:

“BÄRDE MENDEN BAŞGASY ITTIHADÇY"

Ekrem Bugra EKINJI,
12.03.2014-nji ýyl.
... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 103 | Добавил: Has | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)