« 1 2 3 4 5 ... 344 345 »

IV. YLYM-BILIM,  MEDENIÝET  WE  TEHNIKA  HAKYNDAKY  MATALLAR

Ak goluň içinde, garadyr guşy. (Hat) 

Akja geçim ýüzi dişli,
Ýalançyň biler işini. ( ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 22 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GAZNALY TÜRKMEN DÖWLETINIÑ DÖREÝŞI WE ÖSÜŞI

▶ GAZNALY TÜRKMEN DÖWLETINIŇ DÖREÝIŞ ŞERTLERI

Taryhyň haýsy eýýamyndan galan taryhy çeşmeleri okasaň, wakalaryň jümmüşinde dal bedewini a ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 20 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

HEZILLIKLER OBADA BOLÝAR

Kakasynyň şäherden mündürip goýberen maşyny  Umydy giç öýlänler obada ýaşaýan daýysynyň işiginde düşürip gaýtdy. Bu mahal daýysy öýünde ýok eken.Ýöne oňa derek ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 39 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (3)

III. ZÄHMET  WE  ZÄHMET  GURALLARY  HAKYNDAKY  MATALLAR

Aç garga agzyn açar,
Laçyn guş başyn atar. (Atagzy we çekiç) 

Adam eli degdigi, Ýeri döre ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

– B –

Bag – bakja – seniň howlyň lybasydyr!

* * *
Bagt daşyňda däl, içiňdedir!

* * *
Bagt hemişelik bolanda bagtdyr, döwlet yrylmaz bolan ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 20 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

■ Ot hem aýalymdan gorkýan eken

Bir gün Ependi ojakda ot ýakjak bolup, hernäçe üflese-de, ot tutaşmandyr. Onsoň Ependi ýerinden turup, aýalynyň börügini alyp, öz başyna geýipdir-de, ojakdak ... Doly oka»

Категория: Degişmeler | Просмотров: 24 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

NURMUHAMMET AHUN

Gyzyl şeýtanyñ hökmürowanlyk süren 30-njy ýyllarynda türkmen halkynyñ nijeme gerçek ogullary dogduk depelerini taşlap, ýat illere göçüp gitmäge mejbur boldy. Olaryñ biri he ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 13 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ÝEWROPANYÑ ILKINJI UNIWERSITETI KURTUBADA GURULDY

Birmahallar paýtagt şäher bolan Kordowa (Kurtuba) Ýewropada gurulan ilkinji uniwersiteti, katarakta (göz keselleri) operasiýalary edil ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 8 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GEÑ-TAÑSY SEKS KANUNLARY

Dünýäniñ birnäçe ýurdunda jynsy gatnaşyklar boýunça haýran galaýmaly çäklendirmeler bar. Dogrusy, bu kanunlaryñ käbiri Ýewropanyñ ahlaksyzlygynyñ ýeten añrybaş ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 32 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

OSWENSIM OWAZLARY

▶ SYÝAHATÇYÑ MONOLOGY

Seýil edip giñ jahanyñ ýüzüni,
Müñläp-müñläp harabany gördüm men.
Şol harabañ keseklerniñ hersinde
Dyñzap duran gara dony g ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 19 | Добавил: Has | Дата: 11.12.2018 | Teswirler (0)