« 1 2 3 4 ... 477 478 »

SYRDAŞYM

Indi syrdaşym öz göwnüm,
Maňa ikilik edenok,
Meniňem yasanok bognum,
Çäginde daşa gidemok.

Hyýalyma gelen zadyň,
Seljerýäs niýetin bile,
... Doly oka»

Просмотров: 12 | Добавил: Raýdaş | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

DUÝGUSYZ ÝAŞAP BOLARMY?!.

Zeminiñ iki pil topragyn köwläp,
Tohum edip gömsem yza-ynjyñy.
Yşkym bilen suwa ýaksam idegläp,
Yhlasym ýumşatsa gatan topragyñ
Besläp goýa ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 14 | Добавил: Gülzyýada | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

FOLKLOR – MILLI GÖZBAŞDYR

Halk döredijiligi halk kalbynyň aýnasydyr. Şol aýnanyň ýüzünde milletimiziň adamkärçilik sypatlary, gylyk-häsiýeti, ahlak ýörelgeleri, däp-dessurlary, dini-y ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 7 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

MEN ÝAZARYN..

...Bilmen...
Kim men?!
Älem-jahan ýüzünde,
Enteg-ä aýan däl soňsuz sowallar.
Gam gubury--ynam nury gözümde,
Ýollaryma böwet bolmaz ýow, al ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Sahypjemal | Дата: Düýn | Teswirler (13)

Ýalandygy öňünden bildirip duran zady dogry diýip tassyklamak ýaly bihaýalyk ýokdur. 
* * * 
Hakykat diňe möhüm zatlardamyka diýip gürlemekdir we işlemekdir öýtme. Hakykaty gü ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 35 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (15)

KIM ERUR?

Sowal:
Molla şahyr senden habar soraly,
Beýtullah binýadyn tutan kim erur?
Ylmy derejäň synap göreli,
Dünýäden perzentsiz öten kim erur?

Jogap ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 13 | Добавил: Gurban_aga | Дата: Düýn | Teswirler (1)

TÜRKMENEM-TÜRKI MEN, TÜRKI-TÜRKMENEM

Eý, agalar, diýsem Oguzdyr aslym,
Türkmenem-türki men, türki türkmenem.
Gör, Ýeriñ ýüzüne ýaýrapdyr neslim,
Türkmenem-türki men, türki ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 16 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (1)

ASAL ZYBANYÑ MEKANY...

Türkmen dili, onuň arassalygy, owazlylygy, şirinligi, mylaýymlygy barada oýlananyňda, milli mirasymyzyň gymmaty hiç wagt egsilmejek, asyrlary aşyp halkyň hakydasy ark ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 9 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ALLAÝARYŇ AÝDYMLARY 
 
Hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyzy bagtyýarlygyň mekanyna, bagtyýarlaryň ýurduna öwüren zamany, halkymyzyň: 

Eziz Watan gadymy
& ... Doly oka»

Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 11 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ESEN KÖWÜŞINIÑ USSAHANASYNDA

Ol wagtlar biziň tutuş etrabymyz boýunça köwüş bejerýän ýekeje ussahana bardy.   O-da şäherde, etrap merkezinde ýerleşýärdi. Oňa Esen köwüşçiniň ussahanasy ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 24 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)