« 1 2 3 4 ... 344 345 »

ÖMÜR HEŇŇAMY

■ ýa-da Şa şahyr Ysmaýyl Hataýy hakynda edebi-taryhy söhbet

Gadymy Häzirbegjan topragynda esaslandyrylan sefewi türkmenleriniň döwleti halkymyzyň köp müň ýyllyk taryhyn ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 8 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

V. ÖÝ  GOŞLARY,  HOJALYK  GURAL-ESBAPLARY  HAKYNDAKY  MATALLAR

Agramy aşykça,
Kölegesi köşekçe. (Ýanlyk) 

Agşam geler leý-leýlim, Ertir gider leý ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 9 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

■ Ejeňden gutulmanyň aladasyny edýän

Ependiniň gyzy bir iş üçin ýerzemine giripdir. Ol kakasynyň çelekleriň arasyn-da gizlenip ýatanyny görüpdir-de:
– Ýeri, kaka, bu ýerde näme ... Doly oka»

Категория: Degişmeler | Просмотров: 17 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

SÖZ BAGYNYŇ BILBILI

■ Hindistanly beýik türkmen şahyry Emir Hysrow Dehlewi hakynda taryhy-edebi söhbet

Adamzat taryhynyň soňky müňýyllygynyň dürli asyrlarynda Hindistanda ýaşap geçe ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 10 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GAÝRATLY GERÇEK

■ Gajar türkmenleriniň döwletinde döredilen «Emir Arslan» dessany hakynda taryhy-edebi söhbet

Muhammet Hasan han tarapyndan düýbi tutylan Gajar türkmenle ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 12 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GAZNALY TÜRKMEN DÖWLETINIÑ DÖREÝŞI WE ÖSÜŞI

▶ SÖBÜKTEGIN NESILŞALYGYNYŇ DÖREMEGI 

Eýsem, türkmen bäş müň ýyllyk taryhynda ýetmişden gowrak döwleti nähili gurupdyr? Olary nähili ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ŞA-ŞAHYR

Şygryýet mejlisi pynhan guralypdy, çünki oňa diňe çeper sözi söýýänler, oňa sarpa goýýanlar çagyrylypdy. Bellenilen wagta çenli entek ep-esli wagt bardy. Dostlary tarapyndan köp wa ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 17 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

MAHMYT  GAZNALYNYŇ  DÖREDEN  DILI

■ Hindistanda we Päkistanda ýaýran urdu diliniň döreýiş we ösüş taryhy barada

Dilçi alymlar Hindistany dilleriň «muzeýi» ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

“EJE, MENIŇEM OBADA ÝAŞASYM GELÝÄR!"

Birinji synpy gutaryp, tomusky dynç alyş rugsadynda mamalarynyňka gezmäge gelen Zülpi birbada deň-duşlary, synpdaş gyzlary bolmasa, içgysgynç ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 25 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

PARLARYÑ PARLAK POEMASY

■ Türkmenleriň Beýik Parfiýa şalygy döwründe dörän «Wis we Ramin» poemasy hakynda söhbet

Täze Galkynyşlar we beýik özgertmeler eýýamynyň üstünlik ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 19 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)