« 1 2 3 4 ... 593 594 »

EGLEN, JANYM!

Durmuş seni alyp barýar uzaga 
Nirä barýaň?! 
Birazyrak eglenäý! 
Bu kötel ýollarda düşme duzaga, 
Pespällikden birazyrak beýgeläý. ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 4 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

BAGT BILEN DUŞUŞYK

«Bagt» diýenim geçip gitdi duşumdan, 
Ahmyr edip, uzak mahal naladym. 
Ähli tarap petiklenen ýalydy,
Yş tapmadym halas boljak hala ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 4 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

ÝAGYŞ ÝAGÝAR

Ýagyş ýagýar suw-sil edip dünýäni, 
Pyntygy ýaryldy agras duýgulaň. 
Sünnälenip ýasalypdyr bu Zemin, 
Göýä älem söýmek üçin buýrulan.

Ý ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 6 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (2)

ÝAZ ÝAGŞY

Ýaz ýagşy, şol ýagyp dur şabyrdap, 
Damjalary şol kakyp dur aýnamy, 
Ýaz ýagşy, şol ýagyp dur şabyrdap, 
Asman hasrat çekip, aglaýan ýaly.

... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 12 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

TUPANLY GÜN

Asuda tebigat üýtgedi birden, 
Alysdan garalyp göründi asman, 
Turdy tupan, göterilip bir ýerden, 
Şuwlady zarynlap, yzyny kesmän.

Nirde ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 10 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ÝENE ÖZÜMDE GALDY

Hyýalbentdim, arzuwçyldym, çagakam,
Ynanýardym aşjagyna amala. 
Bilemokdym puç bolýanny yhlasyň, 
Hasyl bermän, gelmän galşyn kemala.

Ö ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 19 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

MAŇA INDI DIŇE RAHATLYK GEREK

Nämüçindir dymýar bu gün Barlygam, 
Döwlet eken dost-ýarlaryň barlygam, 
Arzuw etmäm bardy öňler baýlygam, 
Maňa indi diňe rah ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 16 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

KÜRTE

Giden bir dünýäni bagtyna çoýyp, 
Gyzlyk dünýäsini uzakda goýup,
Mukaddes ojagy bagtyna saýyp, 
Şaňňyrdaýar täze gelinleň kürtesi.

Ol kürtede balal ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 17 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

GOŞGY ÝAZJAK GÜNÜM

Bu durmuş şeýle bir, şeýle bir süýji, 
Günüme goýanok yhlasyň güýji, 
Goşgy ýazjak günüm!

Töwerek al-ýaşyl, elwan ýaz maňa, 
Eşid ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 16 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

BÖTENDAGYÑ SYRLY GOWAKLARY

Ybraýym Edhem öwlüýäsine zyýaratlap dagdan düşenimizde Bötendag obasynda ýerleşen 59-njy orta mekdebiň mugallymlary Seýitguly Gurbangulyýew bilen Rahym Buzlyýewe ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 23 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)