Всего материалов в каталоге: 146
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 ... 14 15 »

Türkmen halkynyň ahlak kadalarynyň ýygyndysynda ýüzýyllyklaryň dowamynda halkymyz tarapyndan birsyhly kämilleşdirilip, şu günlere çenli ýetirilen milli aýratynlyklarymyza esaslanýan ahlak gymmatlyklarymyz döwrebaplaşdyrylyp, ilkinji ýola ulgamlaşdyrylyp, aýratyn baplarda ýazmaça görnüşde gysgaça düşündirişleri bilen beýan edildi. Her bir kadanyň düşündirişinde diýen ýaly onda getirilýän durmuş pursatlaryny okyjylara doly we hemmetaraplaýyn açyp görkezmek üçin türkmen halkynyň nakyllary, atalar sözi, gadymy rowaýatlar, nusgawy şahyrlarymyzyň pähim-paýhasa ýugrulan ajaýyp pikirleri hem-de taryhy-edebi çeşmelerden maglumatlar tassyklaýjy serişdeler hökmünde giňişleýin ulanyldy. Şeýle hem okyjylara ahlak kadalaryny özleşdirmekde ýeňillikleri döretmek üçin ýörite çyzgylar taýýarlanyldy we testler düzüldi. Ahlak kadalarynyň ulgamlaşdyrylmagynyň baş maksady ahlak milli myrasymyzy halka ýaýmak, onuň durmuşda giňden peýdalanylmagyny we wagyz edilmegini gazanmak, netijede, halkyň döwrebap kämil ahlak mentalitetini kemala getirmek bolup durýar. Şu jähtden hem ol giň okyjylar köpçüligi üçin niýetlenilendir.
Android üçin "APK" kitaplar | Просмотров: 30 | Загрузок: 0 | Добавил: Bagabat | Дата: 09.04.2019

ZAHYREDDIN  MUHAMMET BABYR  DIWAN

 

 

 

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 49 | Загрузок: 4 | Добавил: gowshak-off | Дата: 09.03.2019

Ýylgaý Durdyýew-2011Goşgular

 

 

 

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 53 | Загрузок: 17 | Добавил: gowshak-off | Дата: 09.03.2019

ДОВРАН  АГАЛЫЕВ ЧАША ТЕРПЕНИЯ

 

 

 

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 31 | Загрузок: 4 | Добавил: gowshak-off | Дата: 09.03.2019

N. Nartyýew
TÜRKMEN
DIALEKTOLOGIÝASY

 

 

 

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 46 | Загрузок: 11 | Добавил: gowshak-off | Дата: 09.03.2019

1) Çöl, çomuç, düýe süýdi

2) A T Y M – G A N A T Y M M E N I Ň
(doly metražly çeper filmiň ssenarisi)

3) Gurruk guýy

4) ILKI ÝÜREK ÖLÝÄR

5) GÖRЕN KIM GÖRÜNЕN KIM...(powest)

 

 

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 70 | Загрузок: 27 | Добавил: gowshak-off | Дата: 09.03.2019

ILKI ÝÜREK ÖLÝÄR / Ylýas Amangeldi

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 43 | Загрузок: 18 | Добавил: gowshak-off | Дата: 09.03.2019

Üç nokadyñ biri (roman) / Ylýas Amangeldi

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 57 | Загрузок: 22 | Добавил: gowshak-off | Дата: 09.03.2019

Jüneýit han hakynda. Rahym Esenow

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 60 | Загрузок: 24 | Добавил: gowshak-off | Дата: 09.03.2019

ANTİK MISIR SIRLARI
ERGUN CANDAN

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 36 | Загрузок: 5 | Добавил: gowshak-off | Дата: 09.03.2019