13.12.2018 / Garaýolly

Staliniñ jesedini Leniniñ yanyndan ayryp, adaty hokumet chlenleriniñ mazarstanlygyna gocurmek barada Hrushyew teklipgirizyar we olenden soñ oz ,,dushmanyndan"sheydyp ar alyar. Beyle peslik,elbetde,sholar yaly ,,adamlara"bap gelyar. Orslaryñ doreden ,,Zhukow"atly kinoserialyna syn etseñ Hrushyewe simpatiya bildiresiñem gelyar. Emma onuñam bulashdyran syyasaty degnaña degyar. Zhukow yaly adamyñ harby mertebesini ayak astyna dushurmesi Hrushyewiñ gende hasiyetiniñ yene bir shtrihini acyp beryar.

12.12.2018 / Raziýe_Soltan

Seytanam bir gun gelip ynsan yoldan urdy meni diyer...

12.12.2018 / Has

Wölüni - hakykat garşylyklaýyn pikirleriñ, jedelleriñ bar ýerinde orta çykýar. Siziñ ýa-da men ýaly biriniñ pikiriniñ gegemoniýalyk satýan ýerinde däl.

12.12.2018 /

Heý munçada bir hakykat bolarmy?! Hakykat diýilýän zat ýeke täk bolýarmyka öýdýärdik wölün...

12.12.2018 / Gumlygelin

Hm...onda bolýar

12.12.2018 / Has

Okadym diyyan kitaplarñy gaytadan okap gor we gel-de ayt, soñ jogap bererin.

12.12.2018 / Has

Nohurlylarda daýyñ aýalyna "gelneje"diýilyar, agañ ayalyna köplenç "ýeññe"(gelneje-de diyilyar) diyilyar. Dayza (nohurlylarda "hala") diýip ejeñ ayal doganyna diyilyar.

12.12.2018 /

Şu we şundan öñki makalalarda Lenin baradaky dürli pikirleriñ, jedelleriñ, çaklamalaryñ barlygy orta atyldy.
@Aşyr Sapar "syýasatyñ pidasy" diýmek bilen haýsy syýasaty göz öñüne tutýañyz? Staliniñmi, Hruşýowyñmy, Atatürküñmi, Teodor Ruzweltiñmi, Barak Obamanyñmy, Erdoganyñmy, Putiniñmi, ýa Türkmenbaşynyñmy? Menä makalalarda haýsam bolsa Lenini garalaýan syýasy propogandanyñ ysyny almadym. Makalany okap kimleriñ öñ mal ýaly saklanandygyny ýa hazirem özüni mal ýaly duýýandygy bilenem işimiz ýok. Leniniñ milletiniñ nämedigni anyklanany bilen bize jinnek ýaly peýdasy hem degmez. Maksat okyjylary azajygam bolsa taryhy hakykatlara öz nukdaýnazarlary bilen seretmägine azajygam bolsa goldaw bermek.

12.12.2018 / afrasyyap

Seresaply çemeleşmän men mysal üçin bir roman yazjakda internet köpçüligine görkezjek. Şonda okajak okap, tankytlajak tankytlar, ana şonda düzedip bolyar diyjek bolyan. Näme gep uzaldyp otyrsyñ @Has???

12.12.2018 / afrasyyap

@Has, onuñ tapawudy näme Osman Ode hem Seljuklylary ýamanlaýarda! Aslynda hemme taryhy patyşalar, şalar duşman gözünde basybalyjy, jeñbaz, zalym bolup görünýär dälmi? Bu obraz hakyky obraz! Özem Mahmyt Gaznaly şerap içýän eken. Eger hindistana yslamy ýaýýan bolsa, onuñ özi ilki bilen özüni düzetmeli. Soñ din ady bilen gitmeli eken. Ol taryhda dini yayyan hökmünde görkezilen. Özi bolsa kim bilyar pespal adam bolan bolsada bolandyr. Yöne name oña şol obrazy esasy waka bilen taryhyñ gerdişine görä şeyle siñdirmek gerek bolup duryar. Menä şeýle pikirde. Bilemok beylekiler nähili pikirde. Jogabyña garaşyan jenap @Has,!

12.12.2018 / Gumlygelin

Daýyñ aýalyna gelneje diýilýärmi ?
Daýza diýip ýüzlenmeli dälmi?

12.12.2018 / Garaýolly

Gurbanbagt Hajymammedowa

12.12.2018 /

şuwagta çenli leniniň uýasy hakda ýalandan-çyndan maglumat ýok ýagdaýynda birden orta çykarmany hiç zatçada bilenoklar... şeýtmek bilen özleriniň gözden düşýändiklerinden habarlary ýokdurda elbetde her kim özüçe leniniň "aýbyny açýandyr" gürletseňem

12.12.2018 /

syýasatyň pidasy bolan makalalar... mundan öň çuwaş diýdiler, indem ýewreý diýdiler, mason diýdiler, angliýadyr fransiýanyň tabşyrygyny ýerine ýetirýär diýdiler, gyzyl terror diýdiler.......... garaz çaşyň gözüne sereden ýaly edilerdä... ýa halky şo derejede mal hasaplaýalarmyka?

12.12.2018 / Garaýolly

Oran gyzyklandyryjy makala

12.12.2018 / Garaýolly

Yazgyda Gara nebsiñ, Ynsabyñ hemde ynsan saglygynyñ ozara goreshi gidyar. ,,Iki at depisher,arasynda eshek oler" diyilshi yaly,bu aralykda adamkarcilik olum halyna gelyar. Sag bol,Shahymerdan,gaty tasirlenip okadym. Bu yagday,elbetde, adamzadyñ icindaki we dashyndaky siññinlik bilen iyiji kesapatdyr. Ya ki osup-ulalyp baryan azhdarha alamatydyr. Ynsanyñ hemrasy bolup yoren bu hasiyetler adamy otdan alyp suwa,suwdan alyp oda tashlayan gara beladyr.

12.12.2018 / Garaýolly

Taryñ tasin gurlush. Dowur geñ gerdish. Duynki ynam gazanan adamlar bu gun acylan syrlar sebapli ahmiyetsiz oynjaga owrulup galyarlar. Muña ynsanyyet kysmaty diyilyar. Uytgap duryan Pelek gerdishi.

11.12.2018 / afrasyyap

Jenap @Rahat, men ýaly biri diýip sen meni tanaýan ýaly teswir ýazýañ tüweleme, sen meni tanaman şeý diýýän bolsañ, diýmek beýlekilerden garaşybermeli hem bolar!!!

11.12.2018 /

wacko wacko

11.12.2018 /

Hey Look what we be enduring conducive to you! jubilantoblation
Upstanding click


http://bit.ly/2Pv1YX0

11.12.2018 / Has

Taryhy obrazlar çeper eserlerde janlandyrylanda olaryñ ýaşan ömrüne eden işine kybap çeper epizodlar döredilyar, onuñ çeşmelerde yatlanyan we halkyñ hakydasynda galan keşbi janlandyrylyar. Bu üytgewsiz kadanyñ tersine ýörap taryhy şahslaryñ asla etmejek işini ya etmejek pikirini çeper eser diyp halka hödürleseñ we halkyñ añyny bulaşyklyga salsañ, janlandyran taryhy şahsyñ bilen o dünyade halallaşmak kyn düşer saña, @Ärtöññe.

11.12.2018 / Has

Obrazyñ ýaşan ömürlerini we eden işlerini suratlandyrjak bolsañ, onda taryhy şahslara degme-de çeper obraz döret. Başarañokmy degme.
Ýogsam bolmasa arada señ "Afrasýap" diyip at beren "powestiñ" ýaly namedigi belli bolmadyk dürüşde dörär.

11.12.2018 / Has

Ýogsa bular ýaly owarramçylyk Mahmyt Gaznaly yaly yslam we türki taryhyñ sahypalarynda buýsanç bilen yatlanýan soltanyñ obrazyndan J.Mülkiýewiñ "Seljuklar" romanyndaky yaly ikinji Çingiz hanyñ (açgöz, zalym, jeñbaz we ş.m) obrazy döräp biler.

11.12.2018 / Has

Hawa, @ärtöññe seresaply çemeleşmeli anyk taryhy şahslara we anyk taryhy wakalara, her yeten olara özüçe kellesiniñ gelşine görä "don" geýdiriberse, oña ne taryhy temaly çeper eser, ne-de taryh diýip bolar.

11.12.2018 /

Señ ýaly biri çykyp şonam aýdar

11.12.2018 / afrasyyap

Şoñam aslynyñ kimdigi belli bolman geçdilehow, biri çykyp çuwaş asylly türk diýse, biri çykyp ýewreý diýýär-le. Teke-Türkmen diýmeseler bolýar... dry

11.12.2018 / Has

Gyzykly makala terjime edip okyjylara yetirdiñiz Şyhmyrat aga, Alla gaýratyñyza gaýrat, ylhamyñyza ylham goşsun!

11.12.2018 / Has

...bolmasa - satan we satjak ähli garpyzyndan kisesine düşjek puluny senden alardy, Şahymerdan aga ))

11.12.2018 / Has

Täsin rowaýat goşga salnypdyr. Gurbanbagtdan mundanam gowy goşgulary tama edýäris.

11.12.2018 / Bagabat

Şonuň ýaly-da teswirlerde: "taryhy eser ýazylanda taryhy detallara ünsli bolmaly" diýmek bilen, islendik taryhy eseriň içini arhaizmlerden doldurmalydygy hem göz öňünde tutulmaýar. Dil hem edil jemgyýetçilik aňynyň beýleki ugurlary ýaly hökmany ýagdaýda jemgyýetiň özgerişi bilen bilelikde özgerýär. Öz eseriň öz döwrüňde we soňra gyzyklanyp okalmagyny isleseň hökmany ýagdaýda onuň dili öz döwrüňe görä bolmaly. Mysal üçin: muňa düşünmek üçin Kitaby Dädem Gorkudy öz asylky dilinde okajak bolup synanyşyp göräýmeli. Nähili gyzykly bolanda-da iki-üç sahypadan aňry geçip bilmän geçäýersiň. Şeýlelikde taryhy eser ýazylanda-da taryhylyk bilen ony farsa (ýeňiljek mazmunly komediýa) öwürmegiň arasynda altyn ortalygy tapmaga çalyşmaly.

11.12.2018 / Bagabat

@afrasyyap, dogrusy bu temanyň teswirleriniň hiç birinde-de "taryhy wakalara seresaply çemeleşmek" hakynda ýazmadym. Teswirlerde-de taryhy detallara ünsli bolmak barada aýdylanda, eseriň taryhylyk şekilini, düzümini häzirki zaman düşünjeleri bilen morta bölmejek bolmalydygy göz öňünde tutulýar. Elbetde islendik taryhy waka hem awtoryň ýaşaýan zamanasynyň ýukajyk örtüginiň (prizmasynyň) aňyrsyndan seredilip, çeper beýan edilýär. Munuň başga hili bolmagy mümkinem däl. Sebäbi awtoram Aýdan (başga planetadan, başga döwürden, geljekden, geçmişden) gelen adam däl, ol elmydama öz ýaşaýan zamanasynyň, jemgyýetiniň bir ülüşjigi. Şonuň üçinem hatda jalbaryňdan çykyp bökeniňde-de isleseň-islemeseň islendik waka ýa-da şahsyýete baha bereniňde, onuň çeper keşbini çekeniňde özüňi emele getirýän ruhy gymmatlyklaryň, durmuşy ynançlaryň, öz ýaşaýan jemgyýetiň hem döwrüň edim-gylymlarynyň nukdaýnazaryndan hereket edýärsiň.

11.12.2018 / Has

Hernäme bolanda-da o goşgulara ne-hä "bular meñki däl" diýip bolanok, ne-de ýitirip ýok edip bolanok, üýtgedişdiren bolmagam siziñ aydyşyñyz yaly hem õz gözüñe çöp atmakdan, hem okyjylañ gözüne barmak çommaltmakdan başga zat dal.

11.12.2018 / Has

Özem şol "goşgulara" tankytçy alym Durdymuhammet Nuralyýew pahyr käte makalalarynda halys sypaýylyga salyp tankydy bellikler edäýmese, başga adam ýalandan-çyndan zat diyenokdy. Göwnümize bolmasa, biziñ goşgularymyz edebiýatyñ jany, damary, ýiligi ýalydy. Indi seredip görýäñ welin, her zada meñzetse bolýa, ýöne EDEBIÝAT däl, ŞYGRYÝET däl.

11.12.2018 / Has

*galynyna - galybyna

11.12.2018 / Has

Şol pikiriñ-ä bizde-de bar, agam. Ynha, men we meniñ yaly birnäçeleriniñ goşgusy 10-15 ýyl öñ "Edebiýat we sungatyñ" bölüm redaktorynyñ galynyna salnan goşgulary "Ýaş şahyrlaryñ döredijiligi" diýip berilýärdi. Beýlekiler barada pylan diýip biljek däl (her kes öz ýagdaýyny özi gowy bilýär), ýöne şo döwürdäki goşgularymy "goşgy" diýip "Edebiýat we sungat" ýaly abraýly edebiýat organyna hödürlemäge utanmaýşyma, hasam beteri gazetiñ biz ýalylara öz sahypalaryndan sahylyk bilen orun berendigine haýranlar galýaryn.

11.12.2018 /

Рад всех приветствовать я люблю смотреть кино онлайн и хочу представить вашему вниманию сайт http://filminov.ru/
В любое время вы сможете увидеть

смотреть новые фильмы фэнтези бесплатно в хорошем качестве hd http://filminov.ru/films/fentezy/ - http://filminov.ru/films/fentezy/

Исторические фильмы cмотреть онлайн http://filminov.ru/films/istoria/ - http://filminov.ru/films/istoria/

Лучшие криминальные фильмы 2016 2017 cмотреть онлайн http://filminov.ru/films/kriminal/ - http://filminov.ru/films/kriminal/

Лучшие мультфильмы 2016 2017 cмотреть онлайн бесплатно http://filminov.ru/films/multik/ - http://filminov.ru/films/multik/

Лучшие приключения 2016 2017 cмотреть онлайн бесплатно http://filminov.ru/films/prikluch/ - http://filminov.ru/films/prikluch/

Фильмы о спорте смотреть онлайн бесплатно http://filminov.ru/films/sports/ - http://filminov.ru/films/sports/

лучшие и новые ужасы бесплатно в хорошем качестве hd http://filminov.ru/films/ujas/ - http://filminov.ru/films/ujas/

Лучшее кино:

http://filminov.ru/films/multik/37525-smotret-kot-ravvina-onlayn.html - http://filminov.ru/films/multik/37525-smotret-kot-ravvina-onlayn.html

10.12.2018 / afrasyyap

Romany dowam etdirip ýazyp durmaklygyñyzy arzuw edýärin!

10.12.2018 / Has

Pul komegini edäysem diyyäñmi, Töññe?

10.12.2018 / afrasyyap

Taryhy romanyñ ýazylmagyna welin örän şat. Şular ýaly romanlaryñ köpelmegine özümem kömek berip biljek...

10.12.2018 / afrasyyap

Ertir.comda okapdym şu romanyñ gysgaldylan görnüşini. Özem şony ýazan awtoryñ lakamam Ataýewdi öýdýän ýalñyşmasam. Awtor dogry aýdýar. Esasy okyjy şol wakasy gidýän eseriñ içine girip özi başdan geçirýän ýaly duýmagy. Edil kino görüp oturýan ýaly. Seresaply çemeleşmeli diýilýän gürrüñleri umuman goldamok. Osman Ödäñ Altynjan hanymy, J. Mülkiýewiñ Seljuklary, galyberse-de daşary ýurtly ýazyjylardan Ahmet Haldun Terzioglynyñ taryhy romanlary we ş.m. ýazyjylaryb romanlarynda seresaplylyk görünenok. Romanda Taryhy detallara ruhy öwüşgini bermek anyk taryhy çeşmelere görä salynmasa hemme taryhy romanlary okamaklygyñ peýdasam ýok, ýazmagam gerek däl. Bu meñ pikirim...

10.12.2018 / Şõhle

Yazyp otyrkam tel ocdi sondan doly goyup bilmedim. Indi goydum doly.
Menin tel-de türkmen harplar yok. yalnys yaly yerleri ucin otunc sorayaryn

10.12.2018 / Sahypjemal

Şõhlee, hany munuñ yzy..bihh

10.12.2018 /

Привет хотим представить вам партнерку по http://onebetbest.com/push.php - пуш монетизации.
Пуш подписки дают отличную возможность манетизировать ваш сайт в пасивном режиме. Этот способ дохода обсюлютно легален.
Приглашаем Вас начать зарабатывать на своем сайте или по партнерской программе где вы получаете отчисления от приглашенных рекламодателей и вэбмастеров.
Всем кому интересен данный вид заработка можно перейти по http://onebetbest.com/push.php - ССЫЛКЕ(КЛИК) для регистрации.

10.12.2018 / Bagabat

Öz mysalymda aýdanymda, takmynan 10 ýyl mundan ozal gadymy türkmenler barada bir zatjyk ýazdym, neşirem edildi, gowam garşylandy, hiç kim belligem etmedi. Emma häzirki döwürde toplan maglumatlarymyň esasynda şol zatjykda nähili agyr ýalňyşlyklar goýberendigimi açyk görýärin. Ýogsa şol wagt öz ýanymdan: "bäh maglumat baryny öwrenip ýazdym-aý" diýen bolýardym. Hakykatda welin...Müňlerçe ýyllar mundan ozal adamlaryň Zeminiň dörtburçdugyna ynanyşlary ýaly bir zat ekeni. Indi ol hekaýany üýtgetmeýändigimiň sebäbem, bu iş öz gözüňe çöp atan bolmak ýaly bir zat bolýar.

10.12.2018 / Bagabat

Dogrusy, şü edebiýatda tankyt meselesi juda köptaraply mesele. Ilki bilen-ä ony naýza haçjardyp garşy almajak bolmaly, eger-de ol hakykatdanam tankyt bolsa, günesöwerlik bolmasa. Ikinjidenem, eger-de öz ýazan zadyňa çynyň bilen ynanýan bolsaň, tankytça öz nukdaýnazaryňy ýetirmäge dyrjaşmaly, onuň bilen bir towuk ketege salnan iki sany jüýje horaz ýaly ütmeleşip başlamaly däl-de. Üçünjiden, tankytçynyň (ýene-de ýaňky aýdýanym, eger-de ol hakykatdanam tankytçy bolsa, hažžyk däl-de) hem saňa, seniň eseriňe ýagşylyk isleýändigine düşünmeli. Ýene-de bir bellemeli ýagdaý, adatça tankytçy (ýene-de ýaňky aýdýanym) ýazyjydan edebiýat, onuň nazaryýeti meselesinde kän-kän gezekler güýçli bolýar. Dördünjiden tankytça: "ilki özüň menden gowy ýazyp görkez, onsoň tankyt et" diýmekligiň ýalňyşlykdygyny unutmaly däl. Gurbannazar şahyrymyzyň aýdyşy ýaly "biri ýykmak bilen talant bolsa biri gurmak bilen talantdyr"  tongue . Tankytçy hem hut tankytda talantlydyr, eger-de...umuman ýene-de ýaňky aýdanym. Şeýle tankytçynyň mysaly hökmünde lenji çykanragam bolsa ýene-de W.Belinskiýni, Dobrolýubowy agzamaly bolýar. Bizde-de güýçli edebiýat tankytçylary köpdi, Öde Abdylla, Saýlaw Myradow, Nazar Gulla, Osman aga pahyr we ş.m.

10.12.2018 / Bagabat

Ýöne näme üçin Enşteýniň nazaryýetiniň eýerijileri şeýle köp? Sebäbi adamyň zanny-ýasawy şeýle. Ol elmydama çylşyrymly, çözmesi kyn hadysalary seljererinden olary aý dogan ýaly sadaja edip görkezýän taglymatlara ynananlaryny gowy görýärler.

10.12.2018 / Bagabat

Hakykatdan-da beýik adam. Sebäbi juda kän iş edinipdir. Emma häzirki döwürde onuň kosmologiýanyň esasyny düzýän otnositellik nazaryýetiniň ýalňyş hasaplamalardan ugur alýandygyny kesgitleýärler. A.Enşteýniň otnositellik teoriýasynyň iki sany esasy postulaty bar: 1. Fizikanyň kanunlary hasaplamalara başlamagyň ähli inersial ulgamlarynda birmeňzeş görnüşe (forma) eýedirler; 2. Boşlukda (wakuumda) ýagtylyk (şöhle) onuň çeşmesiniň ýa-da oňa gözegçilik edýäniň tizligine bagly bolmazdan şol bir hemişelik tizlik bilen ýaýraýar (hereket edýär). 
Häzirki döwürde bolsa birnäçe alymlar şu aşakdakylary anyklandyklaryny beýan edýärler:
1. Ýagtylygyň (şöhläniň) tizligi hemişelik (üýtgewsiz) ululyk däldir we ol özüniň çeşmesine hem-de seljerilýän hasaplama ulgamyna baglylykda üýtgäp bilýär;
2. Wagt - şertli ululyk bolup, onuň akymy hiç bir zada bagly däldir;
3.Şol birwagtyň özünde amala aşýan iki sany hadysa absolýut şol birwagtyň özünde amala aşýandyr.

10.12.2018 / Has

Ay bilmedim agam, belkam makalada dözümliräk daradymmy näme, şahsy hata haybat atyp yazdy öz-ä smile Soñ hernä o "roman" diyip hödürlan zadynyñ yzyny goymady. Eger şoñ goyulmazlygyna sebap bolan bolsam-a Magtymguly üçin zerre yaly-da bolsa bir gowy iş, sogap iş edendirin diyp ozimi bagtly hasaplajak )

10.12.2018 / Has

De Sad ayalynyñ 13 yaşlyja gyz jigisini alyp gaçyp gidenine we öz azgynçylygyny ozunden gowy beyan etmegine "ajaýyp"diyäýmeseñ, näme gördükä onda adamzada nusgalyk ajaýyp? biggrin

10.12.2018 / Bagabat

Elbetde, adam bar ýerinde hemme zat bar. Azgynçylygam bolup biler. Ýöne beýle kadadan çykmalar hut tebigatyň özüne garşy. Ýaňky agzaýan ýeriň bolsa, belki awtoryň ýalňyşlygydyr, belki çakdan aşa kellesiniň gyzmagydyr, belki özüne ünsi çekip aňsat meşhurlyga bolan ymtylyşydyr...

10.12.2018 / Bagabat

Her hili adamlar bar. Bir-iki ýyllykda saýtlaryň birinde Markiz de Sada "ajaýyp ýazyjy" diýlip, onuň aradan çykmagynyň 200 ýyllygy mynasybetli gynanç bildirilen ýerini hem okapdym.

10.12.2018 / Has

*atamyz barada - bolmaly

10.12.2018 / Has

Dogry aydyañ, Magtymguly atamyz taze "roman" ýazanlaryñ biriniñ yazan bir zatlarynda Magtymgulynyñ uyasy Zübeydanyñ boýuna-synyna seredip, bir ýyl öñ durmuşa çykan söygulisi Meñlini yatlayan epizody bardy. Şony we umuman taryhy roman yazyandyryn öydyanleriñ uns bermeyan hususlary barada "Taryhy roman ýazmagyñ jogapkarçiligi" diyen makalam bardy, ertir.com-da galdy...

10.12.2018 / Garaýolly

Eynshteyn her bir ishde oña soyenipdir.Alymlar onuñam danalygyny Eynshteynden kem goyanoklar.

10.12.2018 / Garaýolly

Ajayyp sozler.Onuñ ayaly hem juda payhasly zenan bolupdyr.

10.12.2018 / Bagabat

Munuň ýaly taryhy zat ýazanyňda bolsa mesele juda kän. Mysal üçin, hunlaryň geýimleri, olaryň başyndaky sopbaç nähili atlandyrylypdyr, "başlyk" diýipmi?! Elbetde, munuň ýaly kinniwanja jikme-jiklikleri okyjy ýazylan zady okanda ýüzüniň ugruna, düýbünden ähmiýet bermän okap geçip gidiberýän ýaly. Şonuň üçinem okyjynyň ähmiýet bermeýän, bolgusyzja detaljygy agtaryp on günläp interneti sökmek nämä gerek? "Sopbaç" diý, "şypyrma" diý, "başgap" diý, "başlyk" diý, "börük" diý, "telpek" diý, "gulakjyn" diý, "zömmekçe" diý, "uçdepelik" diý, söz gytmy, diýsene?! Emma, hakykatda welin beýle däl. Taryhy eseriň, aslynda-ha her bir eseriň hem birinji maksady okyjynyň şol beýan edilýän wakanyň içinde ýaly bolmagyny, hut özi başdan geçirýän ýaly bolmagyny gazanmak. Bu maksat hem diňe şonuň ýaly, şeýle seredeniňde göze görünmeýän ýaly bolup görünýän ownuk-uşaklyklaryň kömegi bilen üpjün edilýärmikä diýip pikir edýärin. Bozgurtlar barada bir zat ýazyp durkaň "onuň söweş geýminiň üstünden bronežilet geýlipdir, awtomatyň okuny saklar ýaly berk titandan we kewlardan" diýip ýazsaň beýan edilýän wakanyň barça özünçekijiliginiň ýitjekdigi öz-özünden düşnükli zat.

10.12.2018 / Bagabat

@Has, bagyşla, ýöne entek bu roman dolulygyna ýazylmadyk. Ygym-sagym epizodlar görnüşinde. Olary birleşdirip, belli bir görnüşe getirmänem, hödürlän bolmak, özüňi masgaralamak ýaly bir zat boljak. Aslynda-ha dogrusy, şu epizodam goýýanymyň sebäbi, janymy barlap göresim geldi. Belki başga biri has gowy, has düýpli edip ýazandyr ýa-da Mete han, onuň döwri barada öň mälim bolmadyk gyzykly maglumatlary habar berer diýip. Mysal üçin, Kürşat beg we onuň kyrk ýigdiniň Tan imperatorynyň köşgüne hüjüm edişleri hakynda saýtda goýan maglumatlaryňyz, göktürkmenler hakynda romanyň tutuş gurluşyna täzeden garamaklyga itergi berdi. Şonuň ýaly maglumatlaryň Mete han barada-da ýüze çykmagy gaty ähtimal. Anyk ýadym-a düşmeýär welin, ýazyjylaryň biri, eseri ýazyp bolanyňdan soň ony bir-iki ýyllap tekjede goýmaly, şol ýyllar geçenden soňam oňa täzeden bir seredip, onsoň köpçülige hödürlemeli diýipdir. Dogry pikir diýip hasap edýärin. Ýazylan zat güýmenje üçin däl-de çynlakaý zat bolsa, ony hökman şeýtmeli.

10.12.2018 / Garaýolly

Ajayyp eser

10.12.2018 / Has

Şular ýaly görnüşde bölekläp goýjak diýseñizem özüñiz bilersiñiz, ýöne romanyñ doly pdf nusgasyny e-poçtamyza ugratsañyz, saýtyñ kitaphanasynda goýup okajaklar we ýûklap aljaklar üçin elyeterli etseg-ä gowy bolardy.

10.12.2018 / Garaýolly

Sypayycylyk barada olardan oñe gecjek millet az-azdyr.Biziñkiler welin, godegrak.icki gahar we yigrenc derrew yuzune cykayyar.Bu birek-birege bolan ynamynyñ synmagyndan bolsa gerek. Biziñkiler birine ynansalar añyrsynda zat goyman ynanyarlar.Ynamy synsa-da, ata-babañ ganyndan gecen tizpahimlik herekete gelyan bolmaly. Onuñ ucin soweshjeñ hasiyetli ( Gorogly,Gul-Bilbil,Dowletyar...) kitaplar kop okalyar.Bu,belki,shondan bolsa gerek.Sag boluñ.

10.12.2018 / Has

Serdar aga, lap edip aýdamok, ajaýyp taryhy kyssalaryñyz bar. Taryhy hekaýalaryñyzy okap görsemem, bu romanyñyzy okamandym, ýöne şeyle romanyñyzyñ bardygyndan habarym bardy.

10.12.2018 / Garaýolly

Dogry gurruñ

10.12.2018 / Bagabat

@Ashyr Sapar dogry belleýärsiň. "Инстинкт доминирования" az-da-kän-de hyjuwy hem zehini bolan her bir şahsyýetde bar. Ýöne geçen asyrda Patyşa Russiýasynyň ofiserleri bu duýgy, ambisiýalar, şöhratparazlyk, özgelerden tapawutly bolmak barada şeýle belläpdirler: "Ambisiýa ofiser üçin erkeklik jyns agzasy ýaly bir zatdyr. Onsuz-a erkek kişi ýok, ýöne şol bir wagtda-da ony hemme ýerde-de sereşläp ýörmegem bolmaýar"  biggrin

10.12.2018 / Bagabat

Her bir halkyň özüne mahsus, ol halky beýleki halklardan tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýän häsiýetli alamaty bar. Mysal üçin, ýaponlar ýeriň ýüzünde iň sypaýyçylykly millet hasaplanýar. Olarda hatda, ýakudzalar (ýapon guramaçylykly jenaýatçylyk birleşigi, mafiýa), kimdir birini jezalandyranlarynda, onuň garnyna gylyç sokup durkalar: "Indi bolsa siziň ölmegiňizi haýyş edýärin!" diýýärmişler. Ýa-da samuraýlar garşydaşyny ýeňenlerinde şol sözleri haýyş etmek äheňinde diýýärmişler. Megerem özbek doganlarymyzyň hem esasy milli mahsuslygy sypaýyçylyk bolsa gerek. Olarda hatda är-aýal hem biri-birine "sen" diýip ýüzlenmeýär.

10.12.2018 / Bagabat

Sypaýyçylyk barada ýomagy bilýänsiňiz-le. Iki sany özbek gardaşymyz demirýol menzilinde otla münjek bolup dur ekeni. Olar wagonyň girelgesine barýarlar-da sypaýyçylyk bilen birek-birege ýol berip başlaýarlar. Biri aýdýar:-Eke, sizdendir!-diýip ýoldaşyna sowlup ýol berýär. Ikinjisem sypaýyçylykda ýoldaşyndan kem galar ýaly dälmiş. Ol hem:-Eke, sizdendir!-diýip sowlup ýoldaşyna ýol berýärmiş. Ikinjisem ýene-de sypaýyçylyk edýärmiş. Garaz, gardaşlar birek-birege sypaýyçylyk edýänçäler, wagonyň gapylary ýapylyp, otly ugrapmyş  biggrin

10.12.2018 / Bagabat

@Garaýolly sag bol ýagşy sözleriň üçin. Okaýanyň üçin gaýta saňa minnetdar. Dogrusy özbek doganlarymyzyň sypaýyçylygyna çalymdaş bolsa-da ýazmakdan okatmak has kynrak ýaly.

10.12.2018 / Garaýolly

Bagabat,oran tasirli yazyañ. Seniñ durmusha,ondaky ynsanyyet yashayshyna guycli we aydyñ garayshyñ bar. Makala we teswirleriñi sypdyrman okayaryn. Sag bol.

10.12.2018 / Bagabat

@Kimdir biri, teswirleriň ählisini gördüm, okadym. Sag bol, sylagyň üçin. Eger-de haýsydyr bir şahsy sowallaryň bar bolsa, şu saýta agza bolsaň, onda saňa-da onuň agzalary bilen saýtyň içinde şahsy hat alyşmak mümkinçiligi dörärdi. Şahsy hat alyşmak arkaly edebiýat saýtynda söhbetdeşlik etmek gmail ýa-da mail.ru ýa-da yandex elektron poçtalaryň üsti bilen her gezek hat ugradyşyp-kabul edişip durandan aňsat bolýar. Öňki teswirleriňe-de şeýle manyly jogaplary ýazypdym. Eger-de okap görseň  sad

10.12.2018 / Has

@Ahat, "Edebiýat we sungat" gazetinde Baýramgeldi Çaryýewiñ makalasy.

10.12.2018 /

ýöne bu makaladaky ýaly juda ownuk bäsdeşlik däl-de has ulurak mslm, biznes diňe konkurensiýanyň hasabyna ösýä ýa bolmasa uludan uly ylmy açyşlar bäsdeşligiň miwesi

10.12.2018 /

Eger dünýede ösüş bar bolsa oda bäsdeşligiň hasabynadyr diýerdi daýym...

09.12.2018 /

Bir mahalky uly batyrçylyga
Bu gün talaňçylyk diýip-de bolar.
Bir mahalky uly dogruçyllyga
Bu gün ýalançylyk diýip-de bolar.
Batyrçylyk bilen dogruçyllyga
Döwür berýär käte täze bir many.
Bu gün iň ullakan gahrymançylyk
Gorap saklamaly ynsan ynsany.

Kerim Gurbannepesow

09.12.2018 / Sahypjemal

Kitap dolulygyna saytyñ kitaphanasynda goýular

09.12.2018 / Raziýe_Soltan

Su gosgyny okamokdym hic...

09.12.2018 / Garaýolly

Ekrana köp gözläp otursam gözüm çakanaklaýar.

09.12.2018 / Garaýolly

Örän täsirli maglumat.

09.12.2018 /

Leniniñ eden syyasy jenayatlaryny orslaryñ ozi boyun alyar. Eger şu zatlary ilki bolup turkmen yazyjysy aydan bolsa ynanmazdylar.

08.12.2018 /

Onuñ aslynyñ başkir yada çuwaşdygy barada hem aydyanlar bar.

08.12.2018 /

Taryhyñ iñ aýylganç syrly adamlarynyñ biri Lenin.

08.12.2018 / Has

Yaman gysga bolyañle agam arasyny smile

08.12.2018 / Garaýolly

Gyzyklanyp okadym.Sag boluň ýetireniňize!


08.12.2018 /

Gadyrly @BAGABAT AGA, siz bn habarlaşasym gelyaaa! komment goyyan welin goreňizok oydyaan :(( gmail adresinizi goyaýyň. ya-da bashga hili nahili habarlashyp bolyan bolsa. yazgylarynyzy halayan, yazyp duruň!!!

08.12.2018 / Has

Terjime edip bilmek başga. Dilimiziñ şirinligini bozman başga dillerde yañlandyrmak başga.

08.12.2018 / Has

Dogry meselani gozgadyñ agam. Terjime problemasyny çözüp bolsa dunya derejesinde tanalmaly şahyrlarmyz az dal.

08.12.2018 / Bagabat

Aslynda, ýeri gelende bellemeli bir ýagdaý. Meniň pikirimçe, edebiýatyň haýsy žanrynda bolsun, tapawudy ýok, okyjyny aglatmakdan aňsat zat ýok. Duýgy gyjyklaýjy sözleri ulanmak hünärini çala eline alan islendik şahyr, ýazyjy, dramaturg okyjynyň gözüne ýaş aýlamagyň hötdesinden gelýär. Güldürmek ondan has kyn. Ýöne ony hem birnemejik zehiniň we azda-kän-de durmuşy tejribäň hem okumyşlygyň bolsa başaryp bolýar. Oýlandyrmak ol ikisine görä, çetinräk. Hasam okyja özüň şol eseri ýazýançydygyň berýän artykmaçlygyndan peýdalanyp, öz pikiriňi, dünýägaraýşyňy dakman, özüňi güberçekledip öňe çykarman, seniň nähili akyllydygyňy, köp bilýändigiňi, inçe duýgulydygyňy sereşläp oturman. Iň kynam okyjynyň ýüreginde ýumşak hem kinaýaly gussa döredip, öz isleýän pikiriňe (meseläňe) onuň ünsüni çekmek, şol meselä düşünmäge oňa ýardam bermek we onuň özüniň şol mesele boýunça adamçylyk kowahatyna sygýan netijäni çykarmagyna mümkinçilik döretmek. Şol bir wagtda-da okyjynyň ýüregine düşmezlik. Muny ine Kömek Kulyýew ýokary ussatlyk bilen başarýar. Rus edebiýatynda Puşkin, Turgenew, Çehow, Ilf we Petrow dagylaryň eserleri şeýle. Ýene-de Agageldi Allanazarowyň eserlerinde şu şertler berjaý edilýär. Gepiň kelte ýeri, Gurbannazar Ezizowyň şygyrlary hem şeýle.

08.12.2018 / Bagabat

Indem deňeşdirip göräýmeli. Asyl goşgy - Terjime!!!

08.12.2018 / Bagabat

Terjimede bolsa hany "düýşleriň bize gerekli iň zerur zatlaň ýüzün açyp bilýän mümkinçilikdigi", "düýşünde dary görýän towuk", "söýmedikleň görýän söýülmedik bir juwany", planeta, rahatlyk, her kimiň öz zerur düýşi hakdaky çuňňur pelsepeden doly setirleri?! Aslynda bu goşgy diňe ýöne öňem köp gaýtalanan eneleriň we dul zenanlaryň uruşda wepat bolanlar baradaky agysymyka?! Ýok, asyl nusgasynda bu şygyr has çuňňur mana eýe. Üns berilse, hakdan içen şahyr "iň zerur düýşler", "iň zerur zatlar" diýen sözleri ýönelige gaýtalamaýar. Bu şygyrda wepat bolanlaryň hakydasyny mukaddes tutmakdanam has aňyrda ýatan has uly ideýa bar: Uruş bu - Aýylganç bela! Unutmaň! Wepat bolanlar  düýşleriň üsti bilenem bolsa size - nesillerine iň zerur zadyň parahatçylykdygyny ýatladýarlar!

08.12.2018 / Bagabat

Dogry, şygyr, manysyny has anyk bermek maksady bilen terjime edilipdir. Ýöne onuň asyl nusgasynda "aýdylmadyk sözleriň ýaňy", "gaýrylmadyk işleriň aýnadaky salgymy", "asmanyň düýpsüzligini düýşünde görýän zemin", "gijelerine şäher bilen samraýan meýdan", "tebigaty düýşünde görýän şäher", "eneleriň we dullaryň düýşi", "olaryň tükeniksiz gymmatlygy hem mukaddesligi" barada hiç hili sözler ýok. Dogry asylky şygryň ritmi, gussaly pafosy birazajyk saklanyp galypdyr. Emma hakdan içen şahyryň genial hem üýtgeşik setirleri adaty bir, öňem köp gaýtalanandygy sebäpli ýitiligini ýitiren setirlere öwrülipdir.

08.12.2018 / Bagabat

Ýer bilen gök ýaly. Türkmen dilinde jadyly mukam bolsa, başga dile geçýär welin, adaty bir kapyýalaşdyrylan, bogun sany, sazlaşygy saklanan setirlere öwrülýär. Özem bu terjimeçiniň günäsi däl. Bu ýerde başga bir zat bar. Şahyryň şol setirleri ýazandaky başyndan geçiren duýgulary ýitýärmi nämemi...

08.12.2018 / Bagabat

Terjimesi:
Эзизов Курбанназар
Сны
Сколько еженочно видят снов:
Сотни, тысячи, миллионы?..
Отзвуки неизречённых слов,
Зеркала поступков
несвершённых…
Небосводу грезится земля,
А земле — бездонность небосвода.
Ночью бредят городом поля
Или снится городу природа.
Только матерям и вдовам сны
Бесконечно дороги и святы:
В грёзах возвращаются с войны
Наяву убитые солдаты.
Перевод с туркменского Анисима Кронгауза

08.12.2018 / Bagabat

Mysal üçin: 
Düýşler
 
Günde
näçe düýş görülýär jahanda?
Müňmi? Millionmy?
Aslynda kim ony sanap bilipdir.
Düýş bize gerekli iň
zerur zatlaň
Ýüzün açyp bilýän mümkinçilikdir.
Towuk dary
görermişin düýşünde,
Asman ýeri görermişin düýşünde;
Söýmedikleň görýäni söýülmedik
                                                     bir juwan,
Şäherleriň görýäni çyg basan

                                                uzak meýdan,
Planeta şol
aýlanar ýörermiş
Hem düýşünde rahatlygy görermiş.
Her kimiň
öz iň
zerur
Düýşi bolýar.
Geň zatlar!
Geçen uly uruşdan gaýdyp gelýär
                                                   düýşünde
Ölen soldatlar.

08.12.2018 / Bagabat

Gynandyrýan ýeri, hakdan içen şahyrlaryň setirlerini näçe güýçli terjimeçi bolanda-da, ene dilindäki ýaly "jadysyny" saklap galyp terjime edip bolmaýar. Ine şol hem biziň Gurbannazarymyzyň dünýä meşhur bolmagyna biraz bökdençlik döredýär... Ýöne Magtymguly Pyragynyň adynyň dünýä jar bolýan döwrä gelip ýetdi. Gurbannazar neressäniň hem adynyň jahana doljak öz wagty bardyr-da...

08.12.2018 / Bagabat

Gurbannazar Ezizow barada megerem, ondan soňky türkmen ýazyjy-şahyrlarynyň ýazmadygy, oýlanmadygy ýok bolsa gerek. Türkmen edebiýatynda Gurbannazar Ezizowyň fenomeni barada meniň şahsy pikirim: Magtymguly Pyragy - türkmen halkynyň ruhy dünýäsiniň edebi-çeper beýany, Edebiýat Tükeniksizliginde Täze Älem; Gurbannazar Ezizow hem şeýle. Magtymguly Pyragydan soň türkmen şahyrlarynyň hemmesi şonuň ýolundan ýörediler, Mämmetweli Kemine aýtmyşlaýyn onuň orup giden şygryýet meýdanynyň hoşasyny çöplediler. Gurbannazar Ezizowdan soň her bir türkmen şahyrynyň diýen ýaly döredijiliginde şonuň äheňlerini duýmak bolýar. Ol ýa-da beýleki bir derejede...

08.12.2018 / Bagabat

Orazguly aganyň 1992-nji ýylda neşir edilen "Kerwensaraý" ýygyndysy gaty üýtgeşik, genial şygyrlardan doly

08.12.2018 / Bagabat

Kepjebaş...  tongue  Ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýlipdirmi?! smile

08.12.2018 / Has

Milli mirasymyzy toplamakda eden saldamly işlerñiz bar. Nesip bolsa Siziñem, beýleki alymlarymyzyñam halkymyzyñ edebi mirasyny toplamakda eden gowy işlerini, makalalaryny okyjylara yetirmek bilen saýty doredijilik intelligensiýamyzyñ toplanan hakyky wirtual adresine öwürmek ûçin elimizden gelenini ederis.

08.12.2018 / Has

Janyñyz sag bolsun, Nury aga.

08.12.2018 / Edebiyatcy5066

Meniň matallar boýunça zähmetime saýtda orun bereniňiz üçin ýürekden minnetdar. Nury.

08.12.2018 / Garaýolly

Wah,Gurbannazar Ezizow...


07.12.2018 / Garaýolly

Hawa,dogry

07.12.2018 /

Raziýe soltan barada türkmen gazetleriniñ birinde-de saldamly makala okapdym. Awtorynyñ kimdigi we gazetiñ ady yadyma duşmedi

07.12.2018 /

@Salam, Bagabat (aga oydyan). mumkin bolsa gmail adresiňizi aýdaýyň?
pikir alyşaýjakdym...

07.12.2018 / Bagabat

?

07.12.2018 / Bagabat

Hemme aýdýanlaryňyz bilen doly ylalaşýaryn. Ýöne şü Marksyň "Бытие определяет сознание" diýen tezisini "Gündelik durmuş paýhasy kesgitleýär" diýen görnüşde almak meniň pikirimç-ä aýdyljak bolan pikiriň mazmunyna laýyk gelermikä diýýärin.

07.12.2018 / Has

Dogry agam, anyk yadyma düşmän özümem oýurganyp durdum, awtory bilen eseriniñ adyny çalyşyandyryn öýdüp.
Dogrymy aýtsam muny Ysmaýyl Kylynjyñ türkmen dilinde çykan "Täsinlikler dünyäsi" kitabyndan okapdym.
Eseriñ bar salgysyny gorkezeniñ üçinem, sag bol agam, minnerdar.

07.12.2018 / Garaýolly

Dogrydan da, ruhy garyplykmy,duygy garyplygymy yada maddy garyplykmy,shularyñ haysysy ilki bilen beylekileri emele getiryarka? Akyldar Karl Marks ,,guzaran yagdayy aña ( a:ña ) tasir edyar diyyar. Shuña garasañ ynsan bachyndaky beyleki musallatlary maddy yetmezcilik doredyan yaly. Bu dogyr bolsa gerek. Bir gezek yazyjy Chingiz Aytmatow telewizorda cykysh etdi.Shonda ol,, biziñ caga mahallarymyz agshamaralar garrylar goñshylar bolup uyshup,biriniñ gapysynda oturyardylar. Yada goñshy goñshyñ oyune baryp caylashyardylar.Dunyañ gurruñuni edishyardiler. Indi bolsa ( gecen 90-njy yyllaryñ gurruñi ) hazirki dowurde o zatlar galdy. Oylerde radio,magnytafon,telewizor peyda boldy. Her kim ishden gelip,jayyna sumulyar. Meydana, birek-biregiñ yanyna cykmayar. Goñshy-goñshyñ halyndan bihabar"diyip aytdy. Hawa, dunya belli yazyjynyñ janagyrly aydan bu sozleri guzeranyñ,maddylygyñ hususylyk guyjuni gorkozyan yaly. Yonekeyje mysal: Aylyk alan gunuñ diñeozuñ dal, mashgaladakylaryñam shat bolyar. Cagalaryñ ,,ony alyp ber,muny alyp ber" diyship, hususy emlak edinmegiñ pikirinde bolyar.

07.12.2018 / Bagabat

Ol eseriň rus dilindäki terjimesiniň salgysy ine şu: http://flibusta.is/a/147944

07.12.2018 / Bagabat

@Has, şu mahal wikipediany gördüm welin, "Haý ibn Ýakzan" arap ýazyjysy däl eken-de, bu arap ýazyjysy we lukmany Ibn Tufaýl lakamly Abu Bakr Muhammet ibn Abdul-Mälik Al-Kaýsynyň XII asyrda Ispaniýada ýazan pelsepe romanynyň ady ekeni. Eseriň doly ady bolsa "Ýakzanyň ogly Haý hakynda hekaýat" ekeni. Ol roman 1671-nji ýylda latyn diline terjime edilip neşir edilipdir.

07.12.2018 / Bagabat

Parasatly pikir. Iňňän baý durmuşy tejribeden gelip çykýar.

07.12.2018 / Bagabat

Onsoňam mugallymlarymyzyň biri: "Siz jemgyýetde ýaşap, hiç haçanam ondan üzňe bolup bilmersiňiz, her günde, her minutda, hatda hiç hili hereket etmän uklap ýatyrkaňyz hem iň bolmanda öz hereketsizligiňiz bilen jemgyýetiň beýleki agzalary bilen gatnaşyga girýärsiňiz. Şol gatnaşyklarda-da men size bir zat aýdaýyn, köphormatly talyplar, jedelleşip bilersiňiz, sögüşip bilersiňiz, dawalaşyp bilersiňiz, emma bir zady welin hiç haçan etmäň! Üç sany kodeksiň kadalaryn-a bozmaň, ýekeje-de ýazylmadyk adamkärçilik kadasyna-da gollanyň" diýerdi. Soňam bozmaly däl kodeksleri sanardy: Jenaýat kodeksi, Administratiw kodeks, Raýat kodeksi. Adamkärçilik kadasy bolsa "uruş-sögüş, ýöne ýaraşmaga ýer goý" diýerdi.

07.12.2018 / Bagabat

Daniel Fo barada bu maglumaty ilkinji gezek eşidýärin. Sag bol @Has. Eger-de internetde Haý ibn Ýakzanyň kitaby bar bolsa deňeşdirip görerin.

07.12.2018 / Bagabat

@Has, meniň üçin-ä tapawudy ýok, ýüregi arassa her bir adam bilen gürrüňdeşlige taýýar. Ýüregi hapa adamam öz pälinden özi tapar.