Страницы: 1 2 3 ... 13 14 »
Показано 1-15 из 198 сообщений
0  
198. [Has]   (08.12.2018 11:30)
Dogry aytdyñ agam, Muhammet sozi dagystanlylarda Magomet, türklerde Mehmet diyip alnyşy yaly, siziñ getiren mysallaryñyz hem bizde şolar yaly gornuşlerde kan duş gelyar. Gumman sozi hem şol gysgaldyp aytmak tradisiýasyna degişli bolup biler.

0  
197. [Edebiyatcy5066]   (08.12.2018 11:18)
Meniň pikirimçe, Gumman sözi Gurban sözüniň üýtgedilip aýdylan görnüşi ýa-da Gurbanmyrat, Gurbangeldi, Gurbanmuhammet ýaly goşma atlaryň hem gysgaldylyp, hem üýtgedilip aýdylyşy bolup biler. Muhammet sözüniň üýtgedilip hem gysgaldylyp aýdylýan Mämmet, Muhat, Mät, Hommat, Mommy görnüşleri kimin...
Meşhur aýdymçy Gurban Gummanowyň familiýasynyň esasynda Gurban bolmalydyr diýip çaklaýan...

0  
196. [Gurban_aga]   (07.12.2018 10:33)
Gumman sözi näme many aňlatýar agalar bileňzokmy? Sözlük kitaplarda gözläp tapmadym.

0  
195. [Bagabat]   (06.12.2018 11:53)
Pikirleriň gymmatlygy - olaryň täsirliliginde ýa-da dälliginde! smile

0  
194. [Bagabat]   (05.12.2018 18:35)
@Gumlygelin nädip pul gazanmak hakynda pikir aýtsaň birinji pikiriň mugtuna gitse-de, onuň peýda berenini görseler ikinji pikiriň-ä baha hödürlärlermikä diýýärin! tongue

0  
193. [Gumlygelin]   (05.12.2018 15:25)
@Bagabat,pikirmi?Menä pikir satyn aljak bolup ýören adama duşamok.Ýogsam iñ bol haryt şol.

0  
192. [Bagabat]   (04.12.2018 17:59)
Pikirleriň gymmatlygy - olaryň satyn alynjagynda ýa-da alynmajagynda! cool

0  
191. [Adalat19]   (03.12.2018 23:18)
Saýtda her bir awtoryň kiçijek "kartoçkasyny" döretmäge mümkinçilik açsaň bolýar. Mysal üçin awtoryň suraty (Eger razy bolsa), ady familiýasy, doglan ýyly, ýogalan ýyly (eger ýogalan bolsa). Biografiýasy barada bir iki agyz söz we eserlerini okamak üçin link. Bolmasa awtorlaryň adaty sanawy gaty ýürekgysgynç görünýär, ýöne meň diýýänim ýaly etjek bolsaňam bir giden zähmet çekmeli. Her bir awtor barada aýratyn mowzuk açan ýaly edip anketany doldyrmaly.

0  
190. [Bagabat]   (03.12.2018 15:56)
Pikirleriň gymmatlygy olary aýtmagy başarmakda däl-de, olara düşünmegiň aňsatlygynda ýa-da kynlygynda!  surprised

0  
189. [Has]   (02.12.2018 22:37)
Garşy kenara geçip kesek oklayanlara ýigrenjimi-de bildirmegi özüme kiçilik bilyan.

0  
188. [Has]   (02.12.2018 22:36)
Sözümi ýykman şu saýtyñ saýt bolmagyna kömek eden we eserleri bilen bezelmegine razylyk beren Agageldi Allanazarowa, Amanmuhammet Nepese, Döwran Agala, Goçmyrat Orazberdiýewe, Goçy Annasähedowa, Kömek Kulyýewe, Öwezdurdy Nepesowa, Juma Hudaygula, Meretgylyç Ýagmyrowa, Myrat Hudaýgula, Reýimbaý Sabyrowa, Sylapberdi Muhamowa, Allaýar Çüriýewe, Atamyrat Atabaýewe, Gurbannazar Orazgulyýewe, Oraz Guwanjalyýewe, Kakamyrat Ataýewe, Oguljemal Çaryýewa, Ogultäç Oraztaganowa, şeýle-de agzalarmyz bolan yazyjy-şahyrlar Nury Seýidowa, Serdar Ataýewe, Şahymerdan Saryoglyna, Aşyr Salyhoglyna, Gyzylgül Annagylyjowa, Şyhmyrat Abdyllaýewe, Şirhan Allaberdiýewe, Kalbanura, Maksat Seýitliýewe, Goçmyrat Orazberdiýewe, Rozygül Ýazhanowa, Gurbanbagt Hajymämmedowa we şu wagt atlary yada düşmän ady tutulmadyk başga-da yazyjylarmyza hem-de saýtyñ goruny baylaşdyrýan aktiw agzalarymyza çuññur hoşallygymy bildiresim gelýär.

0  
187. [Raziýe_Soltan]   (02.12.2018 19:02)
"Kitapcy bilen bolup senem kitapcyn adminina menzap gidipsin"diyen birinin gepi bu dereje gowur turuzmaly dalmika diyyan...belkide ol dine son un ozuni kimdir birine menzetmek , yada suna menzes yazgylar bilen unsi ozine cekjek bolyandyr. Abrayy birini yamanlap erbet gorkezip gazanmaly daldir. "Birine palcyk atmankan dusun ilki ozin elin palcyk bolar"diyaler...

0  
186. [Has]   (02.12.2018 18:36)
Şahymerdan aga, "janyñ ýakma, däl-ä bagyr azapdan..." diýipdirmi, şahyr... Men-ä üýrjekler üýrdi, geçjek kerwenlerem geçip dyndy hasaplap ýördüm.. Jogabam bermeli däl ekeniñ, hetdini tanamazlara. Bu gep gezdirýäniñ "Size yer gurçugy-da diydiler" diyip, habar getiryäniñ kimdigi bir bellimi özi? (bagyşla, gödegräk daraşsamam. Kimiñ nirde näme diyen gepini getirmeseñ gowy bordy, Turalynyñ "aşnasy").

Işiñ kändir-ä agam ya etmäge iş tapañokmy, jogap bermesene.

0  
185. [Şahymerdan]   (02.12.2018 18:24)
Şu sozleri yazmakda-da hiç hili müyn duyamok. Aga ak, gara-a gara diymegi başaryñ, oglanlar. Iş başaranyñ ayagyna aslyşmañ. Syn edeñizde keseden synlamañ, ilki tanañ baha berjek adamyñyzy. Şu gunki yazan zadyñyz ertir nädogry bolup çykyp sizi utanja goymagy mumkin (eger utançdan zerre pay alan biri bolsañyz)

0  
184. [Şahymerdan]   (02.12.2018 18:20)
Sayta agza bolyanlaryňm kopusi ozum yaly yaşuly adamlar. Tanalyan yazyjylaram, alymlaram bar.
Şolaryñ hijisem admine (Hasa) yaranjak adamlar dal. Hasyñam yaranjañlyga mätaçligi bardyr oydemok. Şu saytda goyulyan her bir eser inçegõz elekden geçirilip, awtorlyk hukugynyñ kriteriyalaryna laýyk goýulya.

Olar yaly töhmeti içigara adamlar atyp biler.


Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: