Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcylar.ml saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 476 477 »

BIRTÖWRA ADAMLAR / kökenli hekaýatlar

I.Ýoldaş Goturow

■ Sözbaşy.

...Seredip otyryn welin biz aklymyzy bilelimiz bärem meniň obadaşlarymdan, tanyş-bilişlerimden tapgyr-tapgy ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 13 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

DANA PYRAGY HAKDA GYMMATLY KITAP

Magtymguly Pyragynyň ýyly atlandyrylan 2014-nji ýylda şahyryň köptaraply döredijiliginiň ähli ugurlary barada makalalar tapgyry yzygiderli çap edildi. Onuň ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 10 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

Hemdem aga ýekeje sözem ýarym gulaç dagy süýndürdi.
―Lä-ätdiň?
―Başgaladym barsynyň öýüni. He-ersini bir çüňkden çykardym.
―Aý, ýo-oklaý, ors adamsy ýaly bolup seň onyňam däl-laý. ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 12 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

SARPASY ULY ŞAHYR

Berkarar  döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe külli türkmeniň akyldar şahyry, şygryýet äleminiň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyraga goýulýan hormat gitdigiçe artýar. ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 11 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

***
Alysdaky gara bulut syrylyp,
Aý, ýyldyzly gije geçer düşege,
Gujagynda daň saz berýän säheri,
Altyn reňkin çaýyp çykar üçege.

Aşyk dünýe geler düýnki görkü ... Doly oka»
Просмотров: 16 | Добавил: Raýdaş | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

***
Bu günler, bir gün-ä mendenem geçer,
Senem halas borsuň gamly goşgydan,
Şum ajal geler-de gujaklar-guçar,
Bolaryn men bu dünýeden hoş giden.

Soňky ýola ugr ... Doly oka»
Просмотров: 13 | Добавил: Raýdaş | Дата: Şu gün | Teswirler (2)

ŞEM ALJAK

Ýaşap ýörseм altmyş geljegem bolsa,
Ýürek welin ýigrimbäşden gaýdanok,
Lak atsam gyz, gelin güljegem bolsa,
Göwnüm şonça ýaşandyryn öýdenok.

Ge ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 10 | Добавил: Raýdaş | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

TUT AGAJYM

Şahalaryň has-da egýän ýalydyň,
Bizi del gözlerden gizlejek bolup,
Gürläsiň gelse-de dymýan ýalydyň,
Aşyk-magşuklary diňlejek bolup.

Özgelerde ... Doly oka»
Просмотров: 15 | Добавил: Raýdaş | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

SYRDAŞYM

Indi syrdaşym öz göwnüm,
Maňa ikilik edenok,
Meniňem yasanok bognum,
Çäginde daşa gidemok.

Hyýalyma gelen zadyň,
Seljerýäs niýetin bile,
... Doly oka»

Просмотров: 12 | Добавил: Raýdaş | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

DUÝGUSYZ ÝAŞAP BOLARMY?!.

Zeminiñ iki pil topragyn köwläp,
Tohum edip gömsem yza-ynjyñy.
Yşkym bilen suwa ýaksam idegläp,
Yhlasym ýumşatsa gatan topragyñ
Besläp goýa ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 14 | Добавил: Gülzyýada | Дата: Şu gün | Teswirler (1)