Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcylar.ml saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 418 419 »

OSMAN AGA GAÝDYP GELDI...

www.kitapcylar.ml edebi-çeper we taryh saýtymyzyñ agzybir kollegiýasynyñ we Türkmenistanyñ at gazanan medeniýet işgäri, ajaýyp zehinli şahyrymyz Oguljemal Çaryýewa ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 10 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (2)

Allatagalanyň döreden ýagty jahanynda islendik jandar özüni rahat we howpsuz duýmaga ymtylýar. Has hem zemin ýüzünde geçmişi we häziri öz nesilleri üçin aýap saklap, müňlerçe ýyllaryň dowamynda toplan ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 8 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

*****

…Döwran gürrüňiniň arasyny şarpa kesdi-de, agyr-agyr dem alyp, dymdy. Jennet onuň gepiniň arasyny üzül-kesil bölüp dymmagyndan özüçe many alyp, onuň aşa tolgunandygyny çaklady. Ol D ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 8 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

…Sergiler öýüniň günbatar diwary tutuş aýnadan bolandygy sebäpli, sergä çykarylan suratlar hem, olary üns bilen synlap, aýlanjyrap ýören birlän-ikilän tomaşaçylar hem pyýada ýodasy bilen geçip barýan ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 7 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

…Bedewi pellehana ýetiberenräk ýaşululaň ýerlikli-ýerliksiz: “Yssalyn” diýşen bolup köp hetjikleýän, gerşi örküçli aždarlar kibi hakykat ýüzünde bolany-bolmany gümana, undulan ertekä ýa-da garabasmaly ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 11 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

…Çägesöw kenar tolkunlaryň getiren balykgulaklaryndan doly. Hamana, misreňk çägä balykgulak ekilen ýaly. Kenardan ýüz ädime golaý daşlykda, deňziň içinde, bassyrmaly täler bar. Ol kaşaň myhmanhanada ý ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 6 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

ALTYNAÝYŇ ARZUWY

Şol günki biologiýa dersinden mekdepden daşary guralan goşmaça sapak “Ýüpek gurçugy, onuň halk hojalygyna berýän peýdasy” atly tema bagyşlanyldy. Altynaý ýüpek ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

10.

Milletiň özeni onuň aňyýetidir. Milletiň ähli maddy we ruhy barlygy – dili, dini, medeniýeti, döwletliligi, jemgyýeti – bary şol özeniň üstünde gurnalýar. Bu özen bolmasa, b ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 13 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

GARALANÇ SAKGYJY

Keremiň obadan geleli bäri onuň kakasyndan soran zatlarynyň hetdi-hasaby bolmady. Kakasy hem özüniň oguljygynyň aşa soranjaňlygyna begenýärdi, şonuň üçinem onuň sowallaryna ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

GARAŞSYZ, BAKY BITARAP TÜRKMENISTAN DÖWLETI

1.

XX asyryň 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan türkmeniň taryhynda iň täze eýýam – Garaşsyzlyk we baky Bitaraplyk eýýamy başlanýar ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 14 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)