Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcylar.ml saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 529 530 »
…Gündiz oýnap, mazaly ýadandygy zerarly başyny ýassyga goýan badyna uklandygyna garamazdan Didarjyk gijäniň birmahaly näme üçindir allaniçiksi bolup, oýandy. Ol birbada özüne näme bolandygyna düşünmän ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 15 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

…Girdi-çykdy garaşdy. Sekiniň üstünde otyrdy, soň öýe girip, düşegine geçdi, emma ýene-de ynjalyp bilmän, derwezeden çykyp, köçä seredip durdy, ýöne köçäni doldurýan gözedürtme garaňkylykda hiç zat sa ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 9 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

…Öý işini harsal ýerine ýetirendigi sebäpli bu gün soňky sapakda mugallym oňa gaty käýýedi. Dogrusy mugallymyň sözlerini gulagynyň duşundan geçiribem goýbererdi welin, onuň: “Saňa gelişmeýär, Annamere ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 8 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

Birinji pursat “Gazap”

…Ỳaňy garaňky gatlyşyp, ỳyldyzlar gyrpyldaşyp ugrapdy.
Oba mekdebiniň gür baglyga beslenen howlusynda uçurymlaryň gutardyş toỳunyň şagalaň-şowhuny dik göge g ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 12 | Добавил: Bagabat | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

TARYHYÑ IÑ GEÑSI SEKS DESSURLARY!

Jynsy gatnaşyga bolan isleg boýunça pikir alyşmak häli-häzirlerem dünýä jemgyýetleriniñ köpüsinde aýyp görülýär. Muña garamazdan dünýäde jynsy gatnaşygy du ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 32 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

AÝDAÝ, NÄME ÜÇIN?
    
Eý, gardaş, belki-de, sen meni tanaýan hem dälsiň, emma şu ýazgyny okap, meniň hut özüňe ýüzlenýändigimi duýansyň... Sebäbi men hem seniň hut şu pu ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 22 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

TARYHYÑ IÑ GEÑSI EMELI UJYTLARY

Gadym zamanlarda bolup geçmedik zat ýok. Ähli gowulyklar bilen bir hatarda adama mahsus ähli haýasyzlyklar hem bolup geçipdir. Käbir adamlar häzirki döwürde ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 32 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

TÜRKI KOWUMLARYÑ ASLY KOSMOSLYMY?

Makalanyñ ady köpüñize geñ-tañsy, köpüñize gülkünç eşdilmegi mümkin. Bu geñsi çaklamalary türkmen dilinde size ýetirmegimiz biziñ bulara ynanýandygymyzy ýa ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 26 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

I.

Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Panzer gibi sert sırtının üzerinde yatıyordu ve başını biraz kaldırdığında te ... Doly oka»

Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 16 | Добавил: Gülzyýada | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

GULMYRAT

Çagalykdan kitap bilen bagry badaşan, kitap gujaklap, kitap ýassanyp ulalan Gulmyradyň bir aýby−arzuwçyllygydy. Ony maşgala agzalarynyň igenip lellimlikde, emelsizlikde, taga ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 13 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ÇALA EŞDIP ÇATMA GURÝARKA GÜÑLER...

Çala eşdip, çatma gurýarka güňler
Düýşlemde döredip bir gerçek keşbi,
Tesbiň dänesi deý tirkeşen günler
Ýagmazak bulut deý ahmyrly geçd ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (4)

ÝAPRAKLAR DIŇE GÜÝZDE GAÝANOKLAR

● Myhmanhana barýan ýol, ýylgyrmaýan adam, «Tükeniksiz oýun» hem-de gaýýan ýapraklar hakynda hakydada galan pursatlar.

Bu wakany her sap ... Doly oka»

Категория: Sport we turizm | Просмотров: 12 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

ÖÝKELEK DÜNÝÄNI BOÝUN EGDIRIP...

Öýkelek dünýäni boýun egdirip,
Ähli barlyk doňup galdy bir demde.
Ýüregimiň gädiginden syrygyp,
Skripkaň sesi gelýär bir ýerden.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 21 | Добавил: Garadag | Дата: Düýn | Teswirler (2)