Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcylar.ml saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 593 594 »

HYÝALDAKY ŞAZADAMA

Seň keşbiňi meniň özüm ýaratdym, 
Gözleriňe mähir guýdum mährimden. 
Syrly arzuwlamdan gala döretdim, 
Hem söz berdim seniň keşbiň öňünde ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 26 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

AWÇYLYK ESBAPLARYNYŇ SÖZ HAZYNASY

■ Çara

Gündogar Türkmenistanda awçylykda ulanylýan bu esbap gurluş taýdan sürgüden biraz tapawutlanýar. Enjamy ýasamak üçin gargy gamyş ulanylýar. ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 1 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

PYRAGYNYÑ GÖZ GUWANJY

Bu gün Garry mollanyň ýörite çakylygy bilen, ynha, türkmeniň tireleriniň, taýpalarynyň serdarlary, ýaşululary Nowruz baýramçylygyna gelýärler. Barmak dürtere boş ýeri ... Doly oka»

Категория: Taryhy proza | Просмотров: 11 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

SOWALHON

Içerde oturanlar onuň nähili girenini duýmady. Ýok, ýok! Ol girmedi. Ol iç işikde birden peýda boldy.
— Geleweri, Ata sowalçy — diýip, öý eýesi gelene ýüzlendi.
Biz ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 14 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

GÖRMEDIM

Mährem nazarňy görüp, ygtyýarym ýitirdim,
Juda alys menziller seň ýanyňa ýeterden.
Kalpda duýgy galmady, gorky-ürki, hederden,
Aýlanyp dur asmanym, pikir-oýu ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 3 | Добавил: Aziz | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

PYÝADA YKBAL

"Atlylar deňiňden geçse seredip, 
Sen oňa kemsinme, pyýada ykbal!"
Oguljemal ÇARYÝEWA.

«Atlylar deňiňden geçse seredip,
Sen oňa k ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 9 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

BARYBIR

Barybir hemme zat gutarar bir gün, 
Ýat bolarys, o:t almarys öňki dek. 
Söýgi bakylyga ediler sürgün, 
Şonda wadamyza galmaz şübhe-şek.

Soňl ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 4 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

YŞKYŇ JEPASY

Sen gidiber,
Indi gözlem görmesin.
Bir pursatlyk düýşleriňden gözleme, 
Geçer ýyllar, geler ahmyr aýlanyp. 
Ýüzüň öwrüp, ötünç sorap sözleme,& ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 5 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

POEZIÝA

Poeziýa atly, eý, äpet çynar, 
Gowgaly ýellere başyň yraýaň. 
Seň baryňda köňül kalbym tolgunýar,
Köşeşdirip, özüň ot dek köreýäň.

Poeziýa atly, ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 3 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

SOWAL

Ömür bilen ýyl içinden ýol ýasap, 
Geçen menzilleri, belki bihasap, 
Ak gülli ýaglygmy gysymlap, ogşap, 
Geçip giden şol ýigidi gördüňmi?

Jana ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 4 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

EGLEN, JANYM!

Durmuş seni alyp barýar uzaga 
Nirä barýaň?! 
Birazyrak eglenäý! 
Bu kötel ýollarda düşme duzaga, 
Pespällikden birazyrak beýgeläý. ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 4 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

BAGT BILEN DUŞUŞYK

«Bagt» diýenim geçip gitdi duşumdan, 
Ahmyr edip, uzak mahal naladym. 
Ähli tarap petiklenen ýalydy,
Yş tapmadym halas boljak hala ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 4 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (1)

ÝAGYŞ ÝAGÝAR

Ýagyş ýagýar suw-sil edip dünýäni, 
Pyntygy ýaryldy agras duýgulaň. 
Sünnälenip ýasalypdyr bu Zemin, 
Göýä älem söýmek üçin buýrulan.

Ý ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 6 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (2)