Saýtymyzyñ hormatly okyjylary we myhmanlary!

Çeper döredijiligini, şeýle-de taryha, sungata we ylmyñ dürli pudaklaryna degişli makalalaryny www.kitapcylar.ml saýtynda okyjylara ýetirmek isleýänler hasturkmen84@gmail.com elektron salgymyza ugradyp bilerler.

[ MOWZUK GOŞ ]
1 2 3 ... 344 345 »

"GITLERI MEN ÝAKDYM!"

Otstawkadaky podpolkownik Gumenýuk 1970-nji ýylda Brežnewiñ ýörite görkezmesi bilen Gitleriñ jesedini ýakandygyny aýtdy. Ol jesediñ külleriniñ saklanýan ýeri ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Has | Дата: Şu gün | Teswirler (0)

TÄZE KITAP

▶ "HRUŞÝOWYÑ ÝALANLARY"

Grower Furryñ ýazan "Hruşýowyñ ýalanlary" kitabynda SSSR-iñ KP-niñ XX kongresinde ýöñkelen ýalan-ýaşryk aýyplamalardan söhbet ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 18 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (1)

EŞRET OBADA NÄMELERI GÖRDI?

Eşret oba gelen ilkinji günden başlap, garry enesiniň ýanyndan aýrylmady, nirä gitse, olam şonuň bilen bile gitdi. Özüniň "otur-turuna" ýarap ýörensoň ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 6 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GENJI-HAZYNALY GENJEWI

■ Gündogaryň beýik şahyry Nyzamy Genjewi barada taryhy-edebi söhbet

XII asyrda, ondan öňki we ondan soňky ýüz ýyl bilen deňeşdireniňde, göwnüňe bolmasa, beýik ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 4 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

■ Kazynyň «kölegesi»

Ependi bir gün baş kazynyň ýanyna baryp, ondan welaýatlaryň birine özüni kazy bellemegini haýyş edipdir. Emma ol welaýatlaryň hemmesinde hem kazylyk orunlar ... Doly oka»

Категория: Degişmeler | Просмотров: 10 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

■ "Dilegim çagalaň bezesin daşyň"

Özge elde unutsaňam sen meni
kalbymda men seni baky saklaryn
Söýmerin ýürekden özge gyzlary
Söz beren söýgimi kalpda hakla ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 10 | Добавил: Annagurban | Дата: Düýn | Teswirler (0)

YŞKYM  ŞALYK  SÜRÜP...

■ Hindistanly beýik türkmen şahyry Mürze Galyp hakynda söhbet

Hindistanyň paýtagty Deliniň «Besti Nyzameddin» mähellesi (kwartaly) şäher ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 6 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

VI. ÖÝ  WE  OŇA  DEGIŞLI  ZATLAR  HAKYNDAKY  MATALLAR

«Açyl-açyl» hyzmatkär,
«Ýapyl-ýapyl» hyzmatkär. (Gara öýuň serpigi)  ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 11 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

GÜNEBAKAR, NIRÄ BAKAR...

Nesibe, Makul, Mähek dagylar heniz mekdebe-de gatnanok, ýöne olar eýýämden hat ýazybam bilýär, kitap okabam. Özlerem düşbüje, tertiplije, oýnanlarynda-da hemişe bil ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 6 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY

■ Sözbaşy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Şu topragyň üstünden geçen  Beýik ýüpek ýoly diňe geografiýa, ykdysady taýdan däl, eýsem, ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 9 | Добавил: Has | Дата: Düýn | Teswirler (0)